Historia – wiosek naszej

 

gminy w datach 

 

rok 1200 – 2010 

 

Materiały zebrał
Emil Pyzik

Historia Erdmannsdorf i innych wiosek naszej Gminy Mysłakowice 1200 - 1838.

1207 Zamek Sokolec – Falkenstein zbudowano w Górach Sokolich koło Karpnik. 

 

1208

Wzmiankowano o dobrach lennych w Wojanowie, które należały do rycerzy Eberharda von Shyldauwe i Henrykusa de Schildow.

 

1209

Wymieniono sołtysa Rudolfa z Wojanowa. Wojanów był własnością zamożnego Seyfrieda von Zedlitz zwanego Schildow, który nabywając od księcia Bolka 10 ław chlebowych, 8 ław obuwniczych oraz 4 ławy mięsne w Jeleniej Górze i uzyskał prawo do dochodów.

 

1300

W tym roku prawdopodobnie założono wieś Erdmannsdorf ( Mysłakowice ).

Pierwszy raz wzmiankowano wieś Strużnica. Wieś Łomnica wymieniona była w Liber fundationis biskupstwa wrocławskiego. Pierwszy raz wzmiankowano wieś Bukowiec, którego mieszkańcy płacili czynsze wrocławskiemu biskupowi. Pierwszy raz wzmiankowano wieś Karpniki do której należała również Struznica.

 

1305

W księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego, pierwszy raz wymieniono

nazwę wsi Erdmannsdorf.

 

1318

W Wojanowie odnotowano istnienie kościoła. Wzmiankowano rektora koscioła Henrikusa zwanego Runge.

 

1340

Przy sporządzaniu pewnego dokumentu Johannes von Ertmansdorf został

wymieniony jako świadek.

 

1365

W Mysłakowicach istniało sołectwo które należało do Nitschena, posiadał on również folwark w Łomnicy. Hans Schilde wójt Jeleniej Góry zbył sołtysowi z Mysłakowic, Nitschenowi folwark w Łomnicy z należącym do niego lasem.

 

1366

Na zboczu Grabowca nad Sosnówką znajdowała się już kaplica Św. Anny, a obok cudowne źródełko.

 

1368

We wsi Łomnica wzmiankowano pierwszy raz kościół. Od tego roku istniała we wsi parafia rzymskokatolicka, prawdopodobnie prepozytura, czyli filialna placówka jakiegoś konwentu, do której należało wiele lasów, stawów i ziemi uprawnej.

 

1374

Pan na Wojanowie Hans von Zedlitz, określany jako Hans von Schildau, kupił w 1361 roku od teścia, wyższe sądownictwo na wójtostwie w Jeleniej Górze.

 

1379

W dokumentach odnotowano istnienie w Bukowcu dóbr lennych które należały do Heinko von Zedlitza z Maciejowej.

 

1385

W piśmie sporządzonym w dzień zapustny w Kamiennej Górze, pojawiła się

wzmianka o dobrach lennych w Mysłakowicach.

 

1389

Wieś Krogulec należała do dóbr karpnickich. Konrad Predil uposażył swego syna Rolanda i żonę Małgorzatę wszystkimi swoimi dobrami jakie miał w Karpnikach i w Krogulcu.

 

1391

Rodzina von Zedlitz weszła w posiadanie Łomnicy.

 

1393

Czynsze z karpnickich dóbr od Predila pobierał Nicol von Czeisberg.

 

1397

W Karpnikach wzmiankowano już kościół katolicki.

 

1399

Kościoły katolickie były już w Miłkowie, Bukowcu i Karpnikach, zas Bukowiec był już wsią parafialną.

 

1400

Czynsze z Karpnik i Krogulca pobierał Benesch von Donyn.

 

1403

Pierwszy raz wzmiankowano wieś Kostrzyca, należącą do Zedlitzów z Bukowca.

 

1410

Wieś Mysłakowice była własnością rodziny Stange, która posiadała też Staniszów. Członkowie tej rodziny należeli do niemieckich osadników. Brali udział w bitwie z Tatarami pod Legnicą w 1241 roku i za zasługi doznali honoru noszenia w herbie rodowym tatarskiej czapy. W dokumencie dotyczącym porównania spadkowego, wymieniono nazwę Erdmannsdorf. Z tego pisma dowiadujemy się, że Henryk Stange z braćmi miał ugodę dotyczącą młyna w Środkowych Mysłakowicach.

 

1411

W obrębie wsi Karpniki znajdowały się 3 dobra lenne.

 

1412

Wieś Bukowiec została przejęta przez syna Zedlitza Hansa na

Zębowicach.

 

1419-34

Na terenie Śląska toczyły się wojny husyckie. Mysłakowice, podobnie jak

ludność całej Kotliny wiele wycierpiały z tego powodu. Często opuszczali swoje

domostwa by schronić się w okolicznych zamkach i warowniach.

 

1420

We wsi Bukowiec założono stawy hodowlane.

 

1427 Zamek Sokolec został zdobyty i spalony przez Husytów.

 

1432 W warowni Sokolec rezydował Opitz vonCirn, jeden z husyckich przywódców.

 

1442

W czasie wojen husyckich spłonęło część wsi Karpniki.

 

1448

Dobra w Wojanowie należały do Dittricha von Runge.

 

1450

Powstała wieś kmieca Bobrów z dworem przy przeprawie przez rzekę.

 

1463

Od tego roku dobra lenne w Dąbrowicy należały do rodziny ze Sędziszowej i Nowego Kościoła i była własnością Hansa von Zedlitz, a później jego brata Nickela.

 

1464

Dobra karpnickie należały do Hansa I Schoffa Gotsche – Ernst.

 

1470

Wojanów należał do Nicola von Zedlitz.

 

1481

W Bukowcu znajdował się murowany dwór lub zespół dworski.

 

1491

Właścicielem Dóbr Górnych Mysłakowic został Henryk Phol, który kupił je

od Nickela Stange.

 

1495

Wieś podzielona była na trzy części: Dobra Dolne – koło porcelany, Dobra

Środkowe – koło pałacu, Dobra Górne – górna część ul. Wojska Polskiego.

 

1498

Dobra w Dąbrowicy Nickel von Zedlitz sprzedał kuzynowi z Maciejowej, synowi Christopha starszego zwanego Alfe.

 

1500

Obecny kościół katolicki w Łomnicy zostal wzniesiony około 1500 roku. Rozbudowano kościół katolicki w Bukowcu.

 

1506

Właścicielem dóbr w Łomnicy został Georg von Zedlitz Alfe, a później jego synowie i rodzina.

 

1507

Dobra Dolne w Mysłakowicach należały do Kunza Stange, który sprzedał je Hansowi von Zedlitz Dobra w Wojanowie przeszły w posiadanie rodziny von Saffhotsch. Biskup wrocławski Jan, dał 40 dni odpustu każdemu, kto wesprze karpnicki kościół, co oznacza że parafia była bardzo biedna, lub że kościół wymagał sporych napraw po wojnach husyckich.

 

1508

Pierwszy raz we wsi Bobrów wzmiankowano lenne włości. Zamek Sokolec został przekazany przez króla Władysława w dziedziczne posiadanie Antonowi Schoff Gotsche z Chojnika.

 

1512

Karpniki były własnością Kaspra I Schoffa z Chojnika.

 

1517

W lutym wrocławscy duchowni nawiązali pierwsze kontakty z Marcinem Lutrem. We wrześniu na zamku Georga von Zedlitz koło Świerzawy, pierwszy luterański kaznodzieja wygłosił ewangelickie kazanie na Śląsku. Dnia 21 października to początek reformacji na Śląsku.

 

1524

Pierwszym luterańskim kaznodzieją w Jeleniej Górze został Georg Langnickel ze Złotoryi. Luteranie przejęli katolicki kościół w Wojanowie i użytkowali go jako parafialny do 1654 roku.

 

1526

Habsburgowie przejmują koronę czeską wraz ze Śląskiem.

 

1527

Zapoczątkowana została reformacja w Łomnicy, propagowana przez panów von Zedlitz i w konsekwencji ich poddani musieli przyjąć nowe wyznanie w myśl zasady „czyja władza tego religia” Katolicka parafia w Łomnicy do której należała również ludność z Mysłakowic, straciła kościół na rzecz ewangelików.

Do Łomnicy sprowadzony został luterański kaznodzieja który obsługiwał wiernych z obu wsi.

 

1532

W Karpnikach wprowadzono reformację i parafia katolicka została zlikwidowana. Kościół przeszedł w ręce ewangelików.

 

1535

Karpniki otrzymał Hans II Schaffgotsch.

 

1540

Karpniki przeszły na własność brata Kaspra II Saffgotscha.

 

1549

Wyznawcy protestantyzmu przejęli od katolików kościół w Kowarach.

 

1550

W dokumentach pojawiła się nazwa Dobra Środkowe w Mywłakowicach należące do Albrechta i Ditricha Stange, do nich również należały Dobra Górne.

 

1554

Dobra w Wojanowie podzielono między dwie rodziny von Schaffgotsch i von Zedlitz. Protestanci z Łomnicy utracili kościół rozpoczęła się kontrreformacja.

 

1558

Od Hansa von Zedlitz Dobra Dolne w Mysłakowicach przejął jego syn Adam von Zedlitz.

 

1566

Właścicielem Dóbr Górnych w Mysłakowicach został Christoph von Zedlitz, który odkupił od Adama Dobra Dolne. We wsi Karpniki pracował już pastor ewangelicki.

 

1572

Karpnickie dobra po ojcu przejął jego syn Adam von Saffgoptsch.

 

1577

Dobra Środkowe w Mysłakowicach od rodziny Stange odkupił von Zedlitz.

 

1579 Od tego roku Bukowiec należał do panów von Reibnitz.

1580

Adam von Saffgotsch sprzedał wieś Mysłakowice Friedrichowi von Kanitz und Talowitz.

 

1581

Od tego czasu w Łomnicy pracowało 4 pastorów wyznania ewangelickiego.

 

1587

Dobra Środkowe w Mysłakowicach sprzedano Georgowi von Reibnitz z Miłkowa.

 

1589

W Karpnikach zbudowano dwuczłonowy, renesansowy hełm wieży na kościele katolickim.

 

1590

Na wieży kościoła katolickiego w Bukowcu zawieszono drugi dzwon.

 

1593

Od Georga Dobra w \Mysłakowicach odkupił Henryk von Reibnitz z Bukowca.

 

1594

Właścicielem Dóbr Górnych w Mysłakowicach został Georg von Zedlitz.

 

1595

Dobra Dolne w Mysłakowicach po Christophie odziedziczył młodszy brat Nickel von Zedlitz.

 

1598

Nickel von Zedlitz und Nimmersaht pan na Dąbrowicy i Maciejowej kupił od teścia Wojanów i zapoczątkował wojanowską linie rodu, dla której zbudował nowy dwór. Czwarty z jego synów osiadł w Wojanowie. Zamek Sokolec został opuszczony.

 

1600

Do kościoła w Wojanowie dobudowano do nawy północnej, wydłużoną kruchtę z portalem dla późnego renesansu, zamkniętym półkolistą archiwoltą, zdobioną żłobkowaniem.

 

1603

W Wojanowie zbudowano renesansowy dwór, na miejscu wyburzonego starego dworu.

 

1607

Wieś Bobrów nabył Nickel von Zedlitz, zapoczątkował on nową, baronowską linię rodu na Wojanowie z którym związane były włości w Dąbrowicy.

 

1608

W kościele w Wojanowie nakryto nawę nowym kasetonowym stropem.

 

1616

Dobra w Dąbrowicy należą do rodziny von Borwitz.

 

1618-48

W Europie trwała wojna 30 – letnia katolicko – ewangelicka, która zniszczyła doszczętnie Dolny Śląsk. Wojska cesarza austriackiego siłą wymuszały na mieszkańcach zdobytych miast, przejście na katolicyzm, zaś wojska szwedzkie łupiły kościoły katolickie.

 

1632-41

Zaraza spowodowała śmierć prawie połowy mieszkańców Karpnik.

 

1634

We wsi Karpniki zakwaterowały się wojska.

 

1638

Od Georga von Zedlitza, Dobra Górne w Mysłakowicach odkupił jego brat Albrecht von Zedlitz a Dolne kupił Fridrich von Reibnitz.

 

1641

Karpniki sporo ucierpiały w wyniku oblężenia pobliskiego zamku Bolczów.

 

1645

W Szlichtyngowej w Wielkopolsce dla protestantów ze Śląska zbudowano Pierwszy Kościół Graniczny.

 

1648/54

Po zakończeniu wojny religijnej, na Śląsku odebrano 656 kościołów luteranom i usunięto 500 pastorów. Po 127 latach tj. 15 lutego 1654 r. kościół

katolicki w Łomnicy ponownie wrócił do katolików, mimo że byli oni w zdecydowanej mniejszości np. w Mysłakowicach było ich tylko 15 %. W tym samym roku swoje świątynie odzyskali katolicy z Miłkowa, Karpnik, Sosnówki i Bukowca. Podczas oddawania kościołów często dochodziło do rozruchów lokalnych takich jak np. w Miłkowie. Nowa sytuacja nie była łatwa tak dla katolików jak i ewangelików, którzy zmuszeni zostali do odbywania dalekich wędrówek do kościołów granicznych i ucieczkowych wznoszonych przez wypędzonych luteran na terenie księstw w których znaleźli schronienie. Kościoły ucieczkowe były liczniejsze, jednak oddalone od Karkonoszy. Większość innowierców zmuszona została do odprawiania nabożeństw w konspiracji w okolicznych lasach, miejscach trudno dostępnych. Do dzisiaj na mapach można znaleźć miejsca które katolicy nazwali np. Diabelska Ambona – skała nad Górnym Bukowcem czy Czartowiec – skała na zboczu Grabowca nad Górną Sosnówką. Podobnych skałek, często otoczonych żelazną poręczą, w naszej okolicy jest jeszcze wiele.

 

1648

Zawarty pokój westfalski, wymusił na cesarzu zgodę na budowę 3 kościołów ewangelickich na Dolnym Śląsku tzw. Kościołów Pokoju. Dwa z nich istnieją do dzisiaj w Jaworze i Świdnicy. Świątynie zostały wyremontowane i wpisano je na listę Dziedzictwa Narodowego. Dziś wszystkie wyznania mogą podziwiać te wiekowe wspaniałości. Kościoły te budowano za murami miasta z materiałów nietrwałych jak słoma, błoto i drewno, dlatego niektóre maja nawet 10 drzwi wyjściowych. Świątynia nie mogła mieć wieży czyli dzwonnicy. Przyznano prawo króla Szwecji i stanów ewangelickich Rzeszy, do interwencji na rzecz protestantów śląskich w wypadku nieprzestrzegania przez władze austriackie postanowień zawartego pokoju.

Lukretia von Kanitz przekazała Karpniki synowi córki Reimarowi von Winterfeld, a po nim posiadłość przejęła wdowa. W Karpnikach dokonano kolejnej przebudowy kościoła, do prezbiterium dobudowano nową zakrystię oraz powiększono nawę od północy.

 

1649

Początek likwidacji kościołów ewangelickich. W latach 1653 – 55 ewangelicy na Śląsku stracili 656 kościołów. Na terenie Śląska było około 100 Kościołów Ucieczkowych.

 

1650

Kościół miejski w Jeleniej Górze został odebrany ewangelikom. Na początku wojny 30 – letniej na Śląsku było 1.300 kościołów ewangelickich z których 1.100 zamknięto po wojnie. Ewangelicy zostali usunięci ze wszystkich urzędów publicznych. W tym czasie jeszcze nie potrafiono oddzielić religii od państwa. Nie wolno im było kupować gruntów, dano im ultimatum, albo przejść na katolicyzm albo wyjechać z ojczyzny. Tak postąpiono w dobrach cesarskich w księstwach: Głogowa, Świdnicy i Jawora (Jelenia Góra). Dnia 16 lipca wojska szwedzkie opuściły wreszcie miasto Jelenią Górę i okolicę po wojnie 30 – letniej. Obchodzono święto pokoju przy wtórze dzwonów, wystrzałów armatnich i muszkietów. Miasto podzieliło się na katolików i protestantów. Księża ewangeliccy zostali zmuszeni do opuszczenia księstwa.

 

1654

Dnia 17 lutego nastąpiło przejęcie kościołów od ewangelików w Wojanowie, Łomnicy i Staniszowie. W Kowarach osiedlili się franciszkanie którzy odzyskali kościół katolicki. W latach 1654 – 1742 Krogulec należał do parafii katolickiej w Karpnikach, jednak większość ludności była luterańska i oni to w 1742 roku wcieleni zostali do luterańskiej parafii w Karpnikach, w związku z tym we wsi została otwarta szkoła ewangelicka. Po 1654 roku według lokalnej tradycji, w okolicy Strużnicy, w górach na terenie tzw. „piekliska” – protestanci z Karpnik, odbywali w czasach kontrreformacji tajne nabożeństwa, miejsce to później katolicy nazwali” Diabelskim Kosciołem”. W latach 1654 – 1742 wieś należała do parafii katolickiej w Karpnikach, mimo że we wsi było niewielu wiernych. W tym roku w czasie kontrreformacji, Gruszków przyłączono do parafii katolickiej w Karpnikach. We wsi było niewielu katolików, wiekszość stanowili luteranie. Katolicy z Wojanowa odebrali luteranom świątynie, zachowując jej status jako kościoła parafialnego. Utworzono nową rzymskokatolicka parafię w Wojanowie, nadal obejmującą Bobrów, z siedziba w Łomnicy. Parafie oddano w administrację jeleniogórskim Jezuitom jako obszar misyjny, podobnie jak 5 innych parafii w okolicy. Jezuici rządzili parafią i wojanowskim kościołem razem z kolatorami. We wczesnym okresie kontrreformacji często tworzono wielkie parafie gdy niewielu było wiernych i duchownych. W Łomnicy było 15 katolików. Po utracie kościoła w Łomnicy, luteranie musieli szukać innych miejsc sprawowania nabożeństw i otrzymywania sakramentów. Takie miejsca znajdowały się na terenach pomiędzy Miłkowem a Mysłakowicami i Głębockiem. Dopiero po zbudowaniu „Kościoła Łaski” w Jeleniej Górze zostali objęci ta parafią. Według przekazu zachowanego w lokalnej tradycji, po odebraniu kościoła ewangelikom, zbierali się oni na nabożeństwa w piwnicy pałacu. W tym również czasie powiększono i przekształcono okna nawy i wbudowano we wnętrzu kościoła katolickiego empory.

Kościół w Bukowcu odzyskali ponownie katolicy. Ze względu jednak na małą ilość wiernych, tutejszą parafię przekazano w administracje kowarskiemu proboszczowi. W Bukowcu istniały niewielkie dobra parafialne. Ewangelicy z parafii Bukowiec, swoje nabożeństwa odprawiali w okolicznych lasach – „Diabelska Ambona” w lesie nad Bukowcem. Od 1709 roku należeli do wielkiej parafii przy „Kościele Łaski” w Jeleniej Górze.

Karpniki były już dużą wsią zasiedloną przez 24 rodziny kmiece i przez 20 rodzin zagrodniczych. Katolicy w Karpnikach odzyskali kościół który początkowo należał do parafii w Kowarach. W tym roku wieś Karpniki przekazano córce Elizabeth baronównie von Schonaich.

 

1655

Ewangelicy z okolic Jeleniej Góry uzyskali pozwolenie na chrzciny i śluby w dowolnym miejscu.

 

1656

Ewangelikom z okolic Jeleniej Góry zezwolono na wędrówkę do ich kościołów w Proboszczowie, ale nie było zgody na wysyłanie dzieci do szkół podstawowych za granicę regionu.

 

1657

W okolicy pojawili się wypędzeni duchowni ewangeliccy, którzy zaczęli głosić kazania pod gołym niebem w lesie tzw. klechy krzakowe.

 

1660

Po Albrechcie Dobra Górne w Mysłakowicach odziedziczył jego syn Georg von Zedlitz.

 

1668 – 1687

Kościół w Wojanowie został opisany w protokole powizytacyjnym. Wzmiankowano wtedy sklepioną zakrystię, empory w nawie oraz murowaną wieżę kościoła z drewnianą górną kondygnacją. Ponadto rozróżniano kryptę panów Wojanowa i kryptę panów z Trzcińska i Dąbrowicy. Loża patronacka znajdowała się nad kryptą właścicieli Wojanowa i należała do właścicieli tej wsi oraz Dąbrowicy. Wnętrze kościoła wizytatorzy uznali za eleganckie. Gorzej przedstawiał się kościół na zewnątrz, pokrycie dachu było mocno uszkodzone, front kościoła zrujnowany. Przy kościele była plebania, zamieniona później przez protestantów na dom parafialny.

We wsi istniała szkoła w miejscu dzisiejszego domu nr 22.

Kościół katolicki w Łomnicy był to okazały budynek, murowany z kamienia, mający murowaną kamienną wieżę i dobre pokrycie dachowe. Wyróżniono sklepienie prezbiterium i stropu nawy. W kościele znajdował się wówczas przenośny ołtarz główny oraz drewniana ambona i chrzcielnica z miedzianą misą i krzyżem. Na wieży wisiały 3 dzwony. Na cmentarzu otoczonym murem znajdowała się krypta właścicieli wsi. Do kościoła należała również szkoła katolicka dostawiona do muru cmentarnego. Jest to obecnie dom 71a.

Przy kościele w Bukowcu wzmiankowano cmentarz jako mały otoczony murem kamiennym.

Z zamku Sokolec zostało jedynie część budynku oraz piwnice.

Z opisu kościoła w Karpnikach wynika że znajdował się w nim kamienny ołtarz z obrazem Boga stwarzającego świat, chrzcielnica, ambona, epitafia ze złoconego spiżu oraz 3 dzwony. Przykościelny cmentarz otoczony był kamiennym murem z brama przy której znajdowała się kostnica. Plebania nieco oddalona znajdowała się na terenie dóbr parafialnych.

 

1669

Karol Christoph sprzedał Bobrów Annie von Nostitz.

 

1670

Dobra w Wojanowie zostały zakupione przez jeleniogórskich Jezuitów, zakupili oni zamek, posiadłość i wieś, co spowodowało że stali się kolatorami kościoła w Wojanowie z którym Bobrów został związany.

 

1671

Georg Dobra Górne w Mysłakowicach sprzedał Hansowi von Reibnitz z Bukowca.

 

1672

Cesarz austriacki Leopold I zezwolił protestantom na czytanie Biblii ale w domach prywatnych, w gronie rodzinnym. Wprowadzono zakaz zawierania związków małżeńskich między wyznawcami różnych religii.

 

1677

Z tego roku pochodzi wzmianka w dokumentach o wsi Strużnica, jako wiosce należącej do katolickiej parafii w Karpnikach.

Dąbrowica była niewielką wsią zagrodniczą należącą do parafii w Wojanowie. W tym roku administracja parafii w Wojanowie została przekazana duchownemu podległemu biskupowi. We wsi nie było katolików, nie udzielano sakramentów, nie poświęcono jeszcze protestanckiego cmentarza. Parafia w Łomnicy uzyskała samodzielność i stała się w okolicy obok Kowar najważniejszą placówką kościelną. Do łomnickiej parafii należąły wioski: Łomnica i Mysłakowice, ale proboszcz administrował także parafiami w Staniszowie i Wojanowie.

Na terenie rozległym obok Bukowca istniała wież Kostrzyca.

Do katolickiej parafii w Karpnikach przyłączono Gruszków, Strużnicę i Krogulec. Z braku duchownych i wiernych parafia początkowo administrowana była przez proboszcza kościoła parafialnego, a rok później już przez własnego proboszcza. Prawo nad kościołem sprawował nominalnie właściciel dóbr kalwin, który wyjechał do Marchii. W poczatkowym okresie istnienia parafii nie było wcale katolików.

 

1679

Jezuici wprowadzili na Śląsku ostatnie namaszczenie, dotąd tutaj nie stosowane. Miasto Jelenie Góra kupiło Krogulec od Schaffgotscha jako zastaw za niespłaconą pożyczkę. Karpniki nabył kupiec z Lubawki.

 

1681

Dnia 10 sierpnia Bernard Rossa cysterski opat z Krzeszowa, poświęcił kaplicę Św. Wawrzyńca na Śnieżce ufundowaną przez Schaffgotscha.

 

1682

Od Friedricha von Reibnitz Dobra Dolne w Mysłakowicach nabył Johannes Tomagnini.

 

1687

Prawo patronatu nad wojanowskim kościołem sprawował pan Bobrowa Fryderyk Krause jezuita z Jeleniej Góry. W tym roku rozpoczęto remont uszkodzonego dachu kościoła oraz pokrycia wieży. W Karpnikach pojawili się pierwsi wyznawcy kościoła katolickiego, jednak w tutejszym kosciele nie odprawiano mszy, nie udzielano sakramentów i nie uczono katechizmu. W związku z tak małą liczbą wiernych parafie w Karpnikach i Wojanowie połączono razem. Budynek starej plebani poddano gruntownemu remontowi.

 

1690

W Głogowie zastosowano karę dla katolickiej rodziny, która dla rodzącej kobiety wezwała położną ewangelicką.

 

1691

Jezuici wprowadzili wieczorne odmawianie różańca i roratów.

 

1692

Parafią w Wojanowie administrował proboszcz Dawid Krebs, również duszpasterz parafii w Łomnicyi Staniszowie.

 

1697

Dnia 31 sierpnia na szczyt Śnieżki wyniesiono pierwszy raz człowieka w lektyce, był nim hrabia von Schaffgotsch.

 

1706

Po zawarciu pokoju w Saksonii w Altranstadt, między cesarzem austriackim a królem szwedzkim, miała zostać przywrócona całkowita swoboda wyznania ewangelickiego. Otrzymali oni prawo do nabożeństw domowych i czynności kościelnych jak: chrztów, ślubów i pogrzebów. Cesarz wydał zezwolenie na budowę kolejnych 6 Kościołów Łaski: Cieszyn, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kożuchów, Milicz i Żagań. Jezuici wprowadzili lekcje religii dla dzieci przystępujących do I Komunii Św.

 

1707

Na podstawie zawartego pokoju dnia 22 sierpnia w Altranstadt, przywrócono obowiązek stanu religijnego z 1648 roku oraz wolność sumienia dla wszystkich protestantów i pewne gwarancje równouprawnienia na Śląsku. Protestanci odzyskali 121 kościołów.

 

1709

Dobra Środkowe w Mysłakowicach od rodziny Heinricha von Reibnitz z Bukowca, odkupił baron Christopch von Reibnitz właściciel Dóbr Górnych. W tym roku również rozpoczęto budowę Kościóła Łaski w Jeleniej Górze i tam zapewne uczęszczali ewangelicy z naszej gminy i okolicy.

Dnia 22 kwietnia w Jeleniej Górze hrabiowie Schaffgotsch i Zinendorf, złożyli cesarski herb w ziemi w miejscu na którym następnego dnia rozpoczęto budowę kościoła ewangelickiego. Od tego roku ewangelicy z Dąbrowicy i Wojanowa korzystali z Kościoła Łaski w Jeleniej Górze.

 

 

1715

Johann Tomagnini Dobra Środkowe w Mysłakowicach przekazał synowi Josephowi Schagnetti von Tomagnini.

 

1717

Josepha Dobra Dolne odkupił Friedrich von Reibnitz, pan na Mysłakowicach Górnych i Środkowych.

 

1718/19

Z inicjatywy hr. Von Schaffgotscha i na cześć żony Marii, na zboczu Grabowca zbudowano nową kalpicę Św. Anny.

 

1720/25

Przebudowano łomnicki pałac.

 

1725

Karpniki kupił hrabia von Schaffgotch, zas dobra w Dąbrowicy należały do Tobiasa von Phol.

 

1727

Leopold von Zedlitz sprzedał Wojanów hr Carwath z Maciejowej.

 

1736

Christoph von Reibnitz całe posiadane Dobra w Mysłakowicach sprzedał swemu kuzynowi baronowi Johannowi Leopoldowi von Reibnitz panu na Bukowcu i Pisarzowicach. On to umierając bezpotomnie, został pochowany w grobowcu przy kościele katolickim w Łomnicy, zbudowanym w 1757 roku dla jego kuzyna Friedricha von Reibnitz. W okolicy wystąpiła wielka powódź. Dobra w Bobrowie jezuici sprzedali Schaffgotschom. Dobra w Dąbrowicy należały do hr. Frackenberg i wdowy po nim Klary. Dom parafialny w Łomnicy przebudowano w stylu wczesnego baroku.

 

1738

Papież Klemens XII wysłał na Śląsk 4 osobowa misję jezuitów do głoszenia kazań i nawracania na katolicyzm. Cesarz austriacki wydał zarządzenie o zakazie przechodzenia z religii katolickiej na protestantyzm. Dobra w Łomnicy kupił Christian Mantzel, właściciel dóbr w Dziwiszowie. To on i jego syn przyczynili się do gospodarczego rozwoju łomnickich dóbr. Natomiast dzięki Christianowi reaktywowana została gmina ewangelicka.

 

1739

Dnia 28 lutego zawaliła się wieża ratuszowa w Jeleniej Górze od silnego podmuchu wiatru. Z wieży spadły dzwony, zniszczony zegar i uszkodzone okoliczne budynki oraz zginęło 3 ludzi.

 

1740

Na Dolny Śląsk wkroczyły wojska pruskie, doszło do wojny między katolicką Austrią a ewangelickimi Prusami. Po dwóch latach wojny, zawarto pokój we Wrocławiu, na mocy którego cały Dolny Śląsk przeszedł pod panowanie króla pruskiego Fryderyka II. Jednym z pierwszych posunięć króla było zapewnienie pełnych praw obywatelskich i religijnych ewangelikom.

 

1741

Do Jeleniej Góry i okolicy wkroczyły wojska króla pruskiego Fryderyka II.

Dnia 21 grudnia wyznawcy religii ewangelickiej w Karpnikach otrzymali zezwolenie na budowę świątyni i na sprawowanie służby duszpasterskiej. Początkowo ewangelicy z Karpnik nabożeństwa odprawiali w stodole specjalne wystawionej w tym celu a było to w latach 1741/42.

 

 

1742

Na mocy pozwolenia królewskiego, w naszej okolicy ruszyła budowa kościołów ewangelickich, najpierw drewnianych a później murowanych. Kościoły takie powstały w Łomnicy, Miłkowie, Sosnówce, Kowarach, Bukowcu , Karpnikach itp. Świątynie miały budowę salową i były bez wieży dzwonnicy, w Karpnikach wieżę dobudowano po 76 latach a w Miłkowie po 108 latach, w innych miejscowościach w końcu zrezygnowano z tak drogiej inwestycji. Jelenia Góra utraciła większość przywilejów, zachowała jedynie władzę sądowniczą nad wioskami Łomnica i Mysłakowice.

W tym roku wydano 172 zezwolenia na budowę domów modlitwy dla protestantów i tak dnia 8 marca pozwolenie uzyskała Łomnica, 12 kwietnia Bukowiec, 10 sierpnia Miłków, a 14 kwietnia następnego roku Janowice. Dnia 7 listopada położono kamień węgielny pod budowę świątyni w Kowarach.

Protestanci ze Strużnicy zostali przyłączeni do nowo utworzonej gminy ewangelickiej w Karpnikach, w związku z tym w Struznicy została założona szkoła ewangelicka. Ludność wyznania ewangelickiego z Gruszkowa została włączona do parafii ewangelickiej w Karpnikach. Ludność Kostrzycy należała do parafii ewangelickiej w Bukowcu. Dzieci wyznania ewangelickiego w Dabrowicy miały już swoja szkołę, podobnie jak w Wojanowie.

W Łomnicy została ponownie utworzona gmina ewangelicka z którą związała się większość ludności wsi. W czasie I wojny śląskiej, delegacja łomnickich ewangelików została wysłana do króla pruskiego Fryderyka II, aby uzyskać zgodę na budowę zboru. Zezwolenie takie otrzymali i dlatego został wzniesiony prowizoryczny zbór, dom kaznodziei i szkołę. Nowa parafia nie miała dóbr parafialnych. Pod pierwszy prowizoryczny zbór ziemie dali Mentzlowie. Zbór został wzniesiony z drewna z szalowaniem z desek, ale był wygodny i funkcjonalny. Później wybudowano nowy.

Ewangelicy z Karpnik również zbudowali prowizoryczny zbór o konstrukcji szkieletowej z deskowaniem. Gdy zebrano odpowiednie fundusze wtedy wybudowano nowy.

 

1743

Dnia 12 sierpnia do Jeleniej Góry przybył po raz pierwszy król Fryderyk II.

 

1744

w Karpnikach przy kościele ewangelickim zbudowano pierwszy dom parafialny jako budynek szkieletowy, dwukondygnacyjny, a obok niego niewielki ogród.

 

1747

Rodzina von Carwath z Maciejowej, sprzedała Wojanów hrabinie von Frackenberg.

 

1748/49

W Karpnikach zbudowano nową świątynię ewangelicką z sygnaturka lecz bez wieży – dzwonnicy. W Bukowcu powstał również mały zbór ewangelicki. Dnia 7 października 1748 roku poświęcono murowany dom modlitwy w Karpnikach. W Bukowcu przy wejściu do kościoła katolickiego zbudowano murowana bramę. Obok kościoła w Bukowcu zbudowano karczmę sądową.

 

1749

Wieża kościoła katolickiego została zniszczona przez pożar, dlatego później nakryto ja nowym hełmem jako cebulasty z latarnią.

 

1750 Posiadłość w Dąbrowicy nabył kupiec bławatny z Jeleniej Góry Daniel von Busch.

 

1751

W Łomnicy podobnie jak w innych wioskach wybudowano cały zespół ewangelicki tj. kościół, plebanię i szkołę. Budowle wzniesiono znowu na pograniczu obu wsi by mieszkańcy Mysłakowic i Łomnicy mieli blisko. Ewangelicy z Mysłakowic do parafii w Łomnicy należeli do 1836 roku, kiedy to rozpoczęto budowę swojego kościoła ewangelickiego, za co parafia otrzymała odszkodowanie w wysokości 10.000 talarów od władz rządowych, za poniesione straty w związku ze zmniejszeniem liczby parafian utrzymujących kościół. Mieszkańcy Mysłakowic wyznania katolickiego, nadal należeli do parafii w Łomnicy do zakończenia II wojny światowej w 1945 r. Dnia 31 lipca w Jeleniej Górze wystąpiło trzęsienie ziemi, zaobserwowano pęknięcie wieży Bramy Wojanowskiej.

 

1752/55 W Miłkowie zbudowano nowy dom modlitwy murowany bez wieży.

 

1753 W tym roku została zakończona renowacja kościoła katolickiego w Łomnicy.

 

1755 Od hrabiny posiadłość Wojanów odkupił kupiec Daniel von Busch. Włomnicy poświęcono nowy zbór ewangelicki.

 

1756

Stolarz z Radomierza zbudował ołtarz do kościoła ewangelickiego w Karpnikach.

 

1759

Dobra w Mysłakowicach odziedziczył bratanek lub siostrzeniec Maksymilian Leopold von Reibnitz Karl Friedrich Wilhelm von Kotwitz, od swego wujka i przekazał je matce. Matka Wilhelma, dobra te przekazała drugiemu synowi Gotlobowi baronowi von Richthoffen panu na Rogóżnicy, ozenionemu z córka kupca z Jeleniej góry i właściciela Wojanowa, Bobrowa i Dąbrowicy.

 

1764

W czerwcu mistrz z Wlenia wykonał nowe organy do kościoła ewangelickiego w Karpnikach. Popów, Chaty i Gaski oddzielono od Bukowca i stworzono nowa gminę wiejską.

 

1765

We wsi w Mysłakowicach mieszkało 11 kmieci, 63 zagrodników i 40 chałupników, wśród nich było 14 rzemieślników, wymieniano też 40 wolnych.

Krogulec należy do miasta Jelenia Góra i jest miejscowością rolniczą z 4 gospodarstwami kmiecymi i 10 chałupniczymi, zamieszkiwaną także przez 27 chałupników i komorników. Czynnych było 6 rzemieślników zapewne tkaczy. W Gruszkowie znajdowało się 16 domów kmiecych, wielu ludzi trudniło się rzemiosłem i tkactwem. W Karpnikach znajdowało się 21 gospodarstw kmiecych, 80 zagrodniczych oraz 60 domów zamieszkałych przez chałupników, z których wielu trudniło się tkactwem.

 

1771 Obok pałacu w Dąbrowicy wybudowano owczarnie i oborę.

 

1773 W Łomnicy która była dużą wsią zbudowano drugą szkołę ewangelicką.

 

1777

Mentzlowie założyli w Łomnicy manufaktury kupieckie. Produkowano w nich szerokie, białe i czerwone welony oraz barwiono muślin, płótno i perkal. Zatrudnieni mieszkańcy wsi recznie obrabiali tekstylia. Karpnickie dobra przeszły pod królewską administrację i przekazane klasztorowi w Krzeszowie.

 

1778

Nowy zbór w Łomnicy zakończono budować pod koniec roku.

 

1780 Przez Kostrzycę poprowadzono nową droge z Kowar do Jeleniej Góry.

 

1781/83

W Bukowcu rozbudowano mały zbór ewangelicki. Do kościoła ewangelickiego w Karpnikach dobudowano kruchtę od strony zachodniej.

1784

Do tego roku Struznica pozostawała własnością klasztoru w Krzeszowie, a po tym własnością hr, von Redena z Bukowca. Przy drodze z Mysłakowic do Jeleniej Góry, na polach Łomnicy ustawiono kamienny krzyż pokutny. Karpnickie dobra nabył hr. Von Reden z Bukowca.

1785 W Kostrzycy zbudowano dom gminny, we wsi istniała już szkoła. Kostrzycę i Bukowiec zakupił hr. Von Reden. Stan ludności w poszczególnych wioskach naszej gminy: Dąbrowica – 208, Kostrzyca – 621, Łomnica – 928, Mysłakowice – 1.656, Wojanów – 351, Bobrów – 349, Bukowiec – 595, Gruszków – 625, Karpniki – 1.253, Struznica – 420, Krogulec – 184, Cała gmina 7.190 mieszkańców.

 

1786

W całej wsi Mysłakowice były 4 folwarki, młyn wodny, szkoła ewangelicka, 84 zagrodników, 18 chałupników i 11 kmieci. Założono kolonię Czerwoniak. Mieszkańcy Bukowca to 595 osób.

 

1789

Dobra w Karpnikach należały do Konrada von Zedlitza.

 

1790

Dnia 1 września Fryderyk Wilhelm, późniejszy następca tronu jako Fryderyk Wilhelm III, po raz pierwszy jechał z Jeleniej Góry przez Mysłakowice do Kamiennej Góry. We wrześniu w Cieplicach i na Śnieżce przebywał poeta Goethe. Rozpoczęto gruntowną przebudowe pałacu w Bukowcu dostosowując go do potrzeb hrabiego.

 

1792

W dniach od 21 sierpnia do 11 wrzesnia na kuracji w Cieplicach przebywał Hugo Kołątaj.

 

1795

Dnia 14 lipca Kotlinę nawiedziła wielka powódź, która wyrządziła bardzo wielki straty w samej Jeleniej Górze i całej okolicy. Rzeka Łomnica zmieniła swoje koryto, z wielu domów ludzie musieli się wyprowadzić. Przy zbiegu rzeki Łomnicy i Jedlicy w domu mieszkały 3 kobiety i dziecko małe. Podczas powodzi przez całą noc czekały na dachu swego domu na pomoc która nadeszła dopiero w południe. Dziecko zrzucono na ręce sąsiadów a kobiety musiały skakać do wody gdzie czekali na nich sąsiedzi. We Wleniu pewna para młodych kochających się ludzi została zaskoczona tak nagle powodzią że przez 26 godzin musiała czekać na wysokim drzewie na ratunek. W Kotlinie zginęło wiele zwierząt, woda zalała i zniszczyła wiele domów, gospodarstw rolnych, mostów, kładek i wlewała się do domów, kościołów, zalewała małe miasteczka i w niektórych domach sięgała nawet do sufitu.

W Bukowcu rozpoczęto budowę romantycznego parku krajobrazowego w stylu angielskim, prace zakończono 5 lat później. Na terenie parku wzniesiono wiele romantycznych budowli jak: dom ogrodnika, łąkowy, pomnik Klobera, grotę, pieczarę, salon, cieplarnię, opactwo, amfiteatr, wieżę strażniczą, pawilon widokowy oraz promenady, aleje, miejsca widokowe i ławy. Utworzono wiele stawów rybnych. Pracami w parku kierował Walter a później i jego syn.

 

1796

Na wieży kościoła w Jeleniej Górze umieszczono piorunochron. W Sosnówce zbudowano barokowy kościół ewangelicki

 

1798

W Kotlinie Jeleniogórskiej odbył się bunt chłopów do którego dołączyli się chłopi z Mysłakowic. Pod koniec wieku większą część zabudowy wsi tworzyły budynki o konstrukcji zrębowej, kryte strzechą lub gontem, wznoszone przez właścicieli gruntów. W jednej izbie mieszkalnej były małe okna, kominek i piec kaflowy otoczony z dwóch stron drewnianymi ławami. Pod koniec wieku w Dobrach Środkowych wzniesiono pański dom – pałac, który stał się zaczynem późniejszego pałacu możnych tego świata.

1799

Jelenią Górę i okolicę nawiedziło trzęsienie ziemi, drgania ziemi zauważono w wielu domach.

 

1800

Dnia 15 i 16 maja spadł tak duży śnieg że połamał gałęzie drzew, zniszczył zasiewy zbóż. W tym roku jedzenie było bardzo drogie i była wielka bieda. Dnia 16 sierpnia Jelenia Górę i okolicę odwiedziła para królewska Fryderyk Wilhelm III i Luiza. Zwiedzili Cieplice, Szklarską Porębę i byli na Chojniku, Śnieżce i w Bukowcu. Dnia 18 sierpnia królowa wcześnie rano o godzinie 5 wyjechała do Książa powozem. Przebudowano chór w kościele katolickim w Łomnicy. Wokół pałacu w Bukowcu wzniesiono nowe zabudowania folwarczne. Na wschodnim stoku Mrowca zaczęto wznosić mauzoleum hrabiostwa von Reden a później Rotenhan. W lesie nad Bukowcem wzniesiono wieżę widokową oraz sztuczną ruinę amfiteatru. W Karpnikach zbudowano dwuczłonowy obecny hełm wieży na kościele katolickim.

 

1802

Hrabia von Reden z Bukowca ożenił się z Julianną Fryderyką Julianną baronówną von Riedesel zu Eisenbach, osobą wykształconą, bywałą w świecie i gorliwą ewangeliczką.

 

1803

Mistrz murarski z Twardocic rozbudował kościół ewangelicki w Karpnikach. Obok pałacu w Łomnicy został zbudowany tzw. Dom Wdowy.

 

1804

W tym roku Kotlinę znowu nawiedziła wielka powódź która wyrządziła bardzo wiele szkód w gospodarstwach wiejskich oraz w uprawach. W Bukowcu wzniesiono pawilon widokowy – herbaciarnię.

 

1806

Henryk XXXVIII ks. von Reuss ze Staniszowa rozpoczął wznoszenie romantycznych ruin na szczycie Grodnej. Dnia 16 stycznia Ruppersberg z Marburga jako pierwszy wszedł w zimie na Śnieżkę.

 

1807 Dnia 5 lutego pierwszy raz wykorzystano sanie rogate do przewozu osób.

 

1809 Baron von Richthofen Dobra w Mysłakowicach sprzedał hrabiemu Wilhelmowi von Kalkreuth.

 

1811 C

hristian Mentzel sprzedał dobra łomnickie kupcowi z Kowar, który władał tymi dobrami do 1822 roku.

 

1812

Zaprzestano odprawiać nabożeństwa w zdewastowanej kaplicy na Śnieżce. Ołtarz przeniesiono do kaplicy Św. Anny na zboczu Grabowca.

 

1813

Jelenia Góra i okolica wystawiła oddział żołnierzy z 175 chętnych do obrony ojczyzny przed Napoleonem powracającym po klęsce w Rosji. Dnia 26 sierpnia po bitwie nad Kaczawą, Śląsk został ponownie wolnym państwem.

 

1816

Hrabia Wilhelm von Kalkreuth swoje Dobra zbył marszałkowi polnemu Augustowi Neidhardtowi hrabiemu von Gneisenau, w drodze wymiany za Wojcieszów. Nabyty majątek obejmował 2.900 morgów ziemi, w tym 1.000 morgów gruntu ornego, 350 morgów łąk oraz lasy i stawy. Hrabia rozwinął hodowlę kupując 1.500 owiec i 55 sztuk bydła. Wreszcie dla Mysłakowic nastały dobre czasy, skorzystali z tego również jego mieszkańcy.

W ciągu 4 lat w sosnówce zbudowano murowaną świątynie ewangelicką. Stan ludności w poszczególnych wioskach naszej gminy: Dąbrowica – 208, Kostrzyca – 440, Łomnica – 941, Mysłakowice – 718, Wojanów – 321, Bobrów – 300, Bukowiec – 503, Gruszków – 584, Karpniki – 1.108, Struznica – 408, Krogulec – 192, cała gmina liczyła – 5.724 osoby.

 

1818

Król pruski Fryderyk Wilhelm III, udając się w odwiedziny do brata Wilhelma pana na Karpnikach, po drodze pierwszy raz odwiedził rodzinę marszałka który nie tak dawno przeprowadził się pod Karkonosze. W tym roku również rozpoczęto budowę nowego folwarku obok pałacu który miał służyć panu przez wszystkie lata. Hrabia zakupił dodatkowo 4 konie angielskie i 2 meklemburskie konie pociągowe. Daniel von Busch sprzedał Bobrów, Dąbrowicę i Wojanów.

 

1819

Rozpoczęto rozbudowę i przebudowę pałacu podnosząc go o pół piętra i dobudowując na środku dachu przeszklony belweder do oglądania okolicy. Między dwoma skrzydłami pałacu zbudowano łącznik, w części przyziemnej murowany a na niej przeszklony pawilon tzw. ogród zimowy.

 

1820

Wokół pałacu zaczęto kształtować park, a w nim kilka stawów; pałacowy, maszynowy, rybacki, z wyspą oraz do rozmnażania i dorastania ryb.

 

1821

Kościół w Wojanowie często był niszczony przez powodzie. Stan techniczny kościoła był mocno osłabiony i nadawał się do generalnego remontu.

 

1822

Umiera córka Agnes Gneisenau którą pochowano koło kościoła w Łomnicy. W lipcu książę Wilhelm i księżna Marianna kupili majątek i pałac w Karpnikach.

Namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego książę Antoni Radziwił wydzierżawił dobra wraz z pałacem w Ciszycy na letnia rezydencję. W latach 1822 – 1850 Struznica należała do księcia Wilhelma von Preussen z Karpnik i brata króla Fr. Wilhelma III. Tutejsza siedziba w Karpnikach stała się jednym z ważniejszych centrów kulturotwórczych w okolicy. Tutejszy pałac został przystosowany w latach 1822 – 1833 do potrzeb pary książęcej poprzez modernizację wnętrz. Była to wieś uboga, której mieszkańcy trudnili się w znacznym stopniu tkactwem. We wsi czynne były młyn, olejarnia oraz gospoda. Silny wiatr spowodował poważne uszkodzenie części drewnianej wieży kościoła w Wojanowie. Dobra w Łomnicy przeszły na córkę kupca z Kowar z która ożenił się Moritz baron von Roth.

 

1823

W Rudawach Janowickich zbudowano schronisko Szwajcarka, jako podarunek księcia Wilhelma dla jego żony Marianny.

 

1824

Na szczycie Mrowca po wycięciu drzew, urządzono otwarty punkt widokowy na okolicę i Karkonosze. Na środku ustawiono kamienny stół a wokół wielką kamienną ławę. To tu urządzano dla gości i sąsiadów wspaniałe pikniki do których przygrywali wiejscy muzycy i krowy dzwonkami. Na wiosnę cieplicki handlarz otworzył gospodę na Śnieżce czynną tylko w lecie. W dniach 2 – 7 września w Karpnikach przebywał z małżonką Aleksandrą Fiodorową Wielki Książę Mikołaj. Przy wydatnej pomocy hrabiego von Reden w Bukowcu wzniesiono nowa szkołę ewangelicką. W późniejszym czasie dobudowano dom dla nauczyciela. Oba budynki wzniesiono powyżej kościoła ewangelickiego. Przekształcona rezydencja w Karpnikach stała się jednym z 3 śląskich pałaców Hohenzollernów w Kotlinie, miejscem spotkań członków rodziny królewskiej i cesarskiej.

 

1825

Na terenie wsi Mysłakowice istniały 3 folwarki: Dolny, Środkowy i Górny które łącznie posiadały 2.900 morgów. Dolny u zbiegu ulic Starowiejskiej i 1 Maja przecięty szosą jeleniogórską i obudowany z 4 stron wolnostojącymi budynkami. Środkowy – wzniesiony przez hrabiego von Gneisenau a położony przy wschodniej granicy siedliska wsi. Miał on okazałą zabudowę a obok był zespół stawów. Górny – położony był na południowym krańcu wsi, u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Łokietka i Szkolnej, ograniczony rzeką Łomnicą a z drugiej strony dwoma dużymi stawami. Na południe od folwarku górnego usytuowano dwa młyny. We wsi było 149 domów, pałac i dwa warsztaty tkackie.

Książę antoni Radziwiłł kupił dzierżawiona Ciszycę. Pałacowy folwark w Wojanowie został przebudowany. W Łomnicy wybudowano młyn na rzece. Od tego roku parafia katolicka w Bukowcu administrowana była przez proboszcza z Karpnik. Pomimo jej istnienia od niemal 100 lat liczba katolików w Bukowcu i Kostrzycy wcale nie wzrosła. I tak np. w 1750 roku na 1.033 mieszkańców obu wsi, tylko 1 rodzina była wyznania katolickiego. W 1842 roku na 1.400 mieszkańców w parafi było aż 90 katolików. Stan ludności w poszczególnych wioskach naszej gminy: Dąbrowica – 220, Kostrzyca – 574, Łomnica – 980, Mysłakowice – 797, Wojanów – 357, Bobrów – 292, Bukowiec – 701, Gruszków – 587, Karpniki – 1.286, Struznica – 429, Krogulec – 204, cała gmina – 6.427 mieszkańców.

 

1826

W środkowej części wsi Mysłakowice, na polecenie hrabiego wzniesiono budynek szkoły.

 

1828

Król pruski Fryderyk Wilhelm III, udając się do brata w Karpnikach po drodze odwiedził Mysłakowice. Dnia 18 października w ciągu 1 godziny, piorun uderzył aż 5 razy w kaplicę na Śnieżce.

 

1829 Na Śląsku było już aż 729 kościołów ewangelickich.

 

1830

Latem Mysłakowice i Karpniki trzeci raz odwiedził monarcha wraz z carem Rosji Mikołajem. Jesienią na dawnych ziemiach polskich wybuchło powstanie zwane później listopadowym. Feldmarszałek Gneisenau został przez króla powołany na stanowisko dowódcy, do rozprawienia się z powstańcami. Opuścił Mysłakowice, by ich więcej nie zobaczyć. Przebywając w Poznaniu, bo tam była kwatera armii, zaraził się cholerą. Król pruski Fryderyk Wilhelm III i jego córka Luiza oraz cesarzowa rosyjska Aleksandra Fiodorowna – założyli w Karpnikach fundację na rzecz ubogich mieszkańców. W lipcu na jednej z gór w Górach Sokolich ustawiono żelazny krzyż – zwany krzyżem Marianny o wysokości 7 m, rozpiętości ramion 5,8 m odlany w hucie w Gliwicach. Na krzyżu znajdował się napis z mosiężnych liter „ Błogosławieństwo krzyża nad Wilhelmem, jego potomstwem i całą okolicą”. Dnia 11 czerwca w Karpnikach przebywał wielki podróżnik i geograf Aleksander von Humbolt. Dnia 9 sierpnia do Karpnik dojechał car rosyjski Mikołaj I, później odwiedził Mysłakowice i Szwajcarkę. Od tego roku Dąbrowica należała do oberżysty Schrotera. W parafii katolickiej w Łomnicy było zaledwie 12% wyznawców z całej ludności 2 wsi. Karpniki były już duzym ośrodkiem produkcji wyrobów lnianych, na ich terenie znajdowały się 3 bielniki oraz farbiarze.

 

1831

Hrabia Gneisenau zmarł 23 sierpnia. Tymczasowo został pochowany w Poznaniu, gdyż jego życzeniem było spocząć w ulubionych Mysłakowicach. Myśli o przewiezieniu zwłok do Mysłakowic jednak zaniechano, ponieważ hrabina nie była w stanie utrzymać dóbr w Mysłakowicach i Sommerschenberg. Rodzina zdecydowała się na zatrzymanie tych drugich, bo były darem królewskim, i tam w 1841 roku spoczęły zwłoki Augusta von Gneisenau. Pogrzeb odbył się z udziałem następnego króla i jego braci. Wtedy również odsłonięto pomnik ufundowany przez armię pruską. Dnia 12 grudnia w Ciszycy odbyło się wesele Wandy Radziwiłłówny z księciem Adamem Czartoryskim. Wojanów kupił radca sadowy Karl Ike.

 

1832

Dobra mysłakowickie nabył król pruski Fryderyk Wilhelm III, od wdowy po marszałku za kwotę 156.000 talarów reńskich. Pałac został przeznaczony na letnią rezydencję królewską pod Karkonoszami. Urzędnicy osadzeni tu przy marszałku, znaleźli nowego pana, tym razem królewskiego, co zapewne spowodowało podwyższenie ich poborów oraz znaczenie w okolicy. Chociaż król odwiedzał rzadko Mysłakowice i zwykle przebywał tu przez kilka dni ( 1835, 1838, 1839 ), spowodował, że zaszły tu wielkie zmiany. W czasie wizyt królewskich dwór umieszczany był w browarze lub gminnej gospodzie korzystano również z gościnności okolicznych domów. W owym czasie Mysłakowice i króla odwiedzały koronowane głowy z całej Europy.

Pałac w Wojanowie został zmodernizowany w stylu neogotyckim.

 

1832/35

We wnętrzu pałacu dokonano częściowej przebudowy i zmieniono umeblowanie dostosowując je do wymagań rodziny królewskiej. Mimo składanej prośby do cesarza austriackiego, ewangelicy z Tyrolu nie uzyskali zgody na utworzenie odrębnej gminy protestanckiej.

 

1833

Dnia 20 lipca król Fryderyk Wilhelm III, wydał urzędowe zezwolenie na założenie parku wokół pałacu. Plany sporządził dyrektor Ogrodów Królewskich – Teichen, nadzorowany przez słynnego twórcę stylowych parków Josefa Lenne i architekta Karola Schinkla. Krajobrazowy rozległy park w stylu angielskim, organicznie związany był z charakterem i ukształtowaniem okolicznego terenu. Na terenie parku wzniesiono liczne budowle romantyczne i mieszkalne oraz wiele dróg, ścieżek, alei i stawów.

 

1833/35

Na szczycie Mrowca ustawiono okrągły stół z marmuru z obręczą na której wyryte były nazwy miejscowości które wskazywał. Na szczyt doprowadzono dwie drogi okrężną dla powozów, drugą na wprost – trudną, dla pieszych.

 

1834

Ewangelicy z Tyrolu otrzymali cesarski nakaz udania się w inne strony cesarstwa np. do Siedmiogrodu lub innych państw protestanckich. Aby nie szpecić pięknego widoku w okolicy Mrowca, stojący tam dom cegielników zamieniono na leśniczówkę.

 

1835

Obok pałacu, na rzece Łomnica wybudowano solidny i kamienny most. Na szczycie Mrowca obok kamiennego stołu i kamiennej ławy, wybudowano kamienną wieżę widokową, do podziwiania krajobrazu okolicy i Karkonoszy. Dnia 9 sierpnia do Karpnik przybyła cesarzowa rosyjska Aleksandra Fiodorowna, następnego dnia dojechał car i razem udali się w podróż po Kotlinie i okolicznych zamkach. Gdy król Fryderyk Wilhelm III z żoną byli w Mysłakowicach, z Jeleniej Góry wybrał się do nich, liczący ponad 100 lat weteran wojny 7 – letniej, woźnica Feige i został przez króla serdecznie przyjęty i szczodrze obdarowany pomocą. W Dąbrowicy została zbudowana papiernia przez kupca z Jeleniej Góry Kieslinga. Dobra w Łomnicy kupił Gustaw von Kuster, poseł i pełnomocnik króla pruskiego przy sycylijskim dworze królewskim. Kolejny budynek szkoły katolickiej wzniesiono na miejscu starego budynku szkieletowego. Szkołę katolicką zamknięto w 1909 roku.

 

1836

W obecności brata królewskiego Wilhelma z Karpnik, wmurowano kamień węgielny pod budowę kościoła ewangelickiego w Mysłakowicach. Przeprowadzono drogę królewską z Mysłakowic przez Mrowiec do Karpnik, którą obsadzono lipami i dębami. Parafia w Wojanowie otrzymała własnego proboszcza Franza Nieringa, później administrowana była przez proboszcza z Karpnik Spielwowela. Proboszcz z Karpnik był administratorem również parafii w Bukowcu.

 

1837

Dnia 11 maja 3 osobowa delegacja ewangelików z austriackiego Tyrolu, udała się do Berlina z prośbą o wyrażenie zgody przez króla Fryderyka Wilhelma III, na osiedlenie się w Prusach najlepiej w górach. Oświadczenie Tyrolczyków przed sądem że zdecydowali się opuścić ojczystą Austrię. Pod koniec maja otrzymali pozwolenie od cesarza na opuszczenie ojczyzny. W lecie Tyrolczycy otrzymali pozytywną odpowiedź na osiedlenie się na Śląsku pod Karkonoszami. We wrześniu, ewangelicy w 4 oddzielnych grupach marszowych, wyruszyli do nowej ojczyzny. Z końcem września dotarli do Kowar, gdzie zdecydowali się przezimować. Tam też dostali własnego pastora i salę do modlitwy aby przyzwyczaić się do obowiązującej religii ewangelickiej na Śląsku pruskim. W Kowarach odbył się również pierwszy ewangelicki ślub Johannesa Fleidla z Sarą Bagg. Prawdopodobnie narzeczeni znali się dosyć długo jeszcze w Tyrolu, jednak ślubu ewangelickiego nie mogli tam zawrzeć z powodu zakazu. W kwietniu pewna kobieta urodziła w Jeleniej Górze chłopca bez skóry na brzuchu, żył on zaledwie 36 godzin, a ciało zebrano do muzeum we Wrocławiu. Wieś Mysłakowice oddzielono od parafii ewangelickiej w Łomnicy z powodu budowy kościoła, za co parafia otrzymała odszkodowanie z kasy królewskiej. W Szklarskiej Porębie powstało I na Dolnym Śląsku Towarzystwo Antyalkoholowe. Dnia 14 marca o godzinie 17 w Jeleniej Górze było trzęsienie ziemi. W Dabrowicy założono mechaniczna papiernię.

 

1838

Najwięcej problemów z osiedleniem Tyrolczyków sprawiało znalezienie ziemi i pastwisk. Pragnęli oni osiedlić się w pobliżu dóbr królewskich, zaś rozmowy z właścicielami gruntów przeciągały się. O złej sytuacji w prowadzonych negocjacjach powiadomiła króla hr. von Reden z Bukowca. Król przysłał z Berlina tajnego nadzorcę Jacobiego, który w maju wraz z Komitetem Osiedlowym opracował plan osiedlenia Tyrolczyków, zaakceptowany przez króla 3 czerwca. Obejmował on nabycie ziemi z posiadłości królewskich z terenu Mysłakowic – 940 morgów, od prywatnych właścicieli z Mysłakowic – 332 morgi, od prywatnych właścicieli ze Sosnówki – 374 morgi, razem 1.646 morgów. Osiedlenie nastąpiło w trzech enklawach, dwa obwody w Mysłakowicach i jeden w Sosnówce. Dzisiaj możemy to ująć następująco: na południe od drogi z Jeleniej Góry do Kowar w stronę fabryki lniarskiej, przy ul. Daszyńskiego, Łąkowej, Stawowej i Wojska Polskiego. W ich obrębie zlokalizowano wolnostojące, pojedyncze domy tyrolskie, budowane w dużych odległościach od siebie. Przy ul. Daszyńskiego domy ustawiono dwurzędowo i kalenicowo względem drogi, przy Łąkowej kalenicowo w jednym rzędzie, przy Stawowej bez powiązania z drogą. Druga osada to dzisiejszy Czerwony Dworek, gdzie domy ustawiono dowolnie bez rygoru trzymania się przy ulicy – drodze. Trzecia enklawa to domy przy drodze z Miłkowa do Sosnówki. Domy ustawiono kalenicowo po obu stronach drogi w znacznych odległościach od siebie. Kilka domów postawiono w starej zabudowie Mysłakowic.

Energicznie przystąpiono do budowy domów. Drzewo dostarczano z Krzaczyny i Staniszowa. Przy budowie pracowało 421 cieśli i 187 murarzy.

Na wiosnę Mysłakowice odwiedził król, zapewne na własne oczy chciał się przekonać jak postępuje osiedlanie się wygnańców z Tyrolu.

Dnia 8 czerwca o godzinie 6 30 nastąpiła katastrofa budowlana gdyż zawaliła się wieża kościelna, zabijając 10 robotników. Po rozebraniu kościoła, rozpoczęto budowę drugiego, większego, bo przybyło mieszkańców.

Wraz z budową kościoła utworzono cmentarz parafialny, przy drodze do Bukowca. Równocześnie na cmentarzu wzniesiono kaplicę. Uroczyste jego otwarcie nastąpiło 14 października.

Przed pałacem, po jego lewej stronie, gdzie dzisiaj jest sala gimnastyczna, wybudowano piętrowy Dom Kawalerów, dla potrzeb króla, administracji oraz wojska.

We wsi zaczęto dokonywać małych zmian w układzie łańcuchowym. Osada powiązana była licznymi drogami które wychodziły w różnych kierunkach. Część siedliska włączono do parku, przekształcono układ wodny oraz wyregulowano drogi i zasadzono wiele drzew po bokach, tworząc aleje. Dalej jednak stara osada i nowa enklawa mimo dróg nie były ze sobą powiązane.

Od parafii ewangelickiej w Łomnicy zostały oddzielone Mysłakowice, Skiba i Suchy Świerk oraz dominium w Staniszowie. W Karpnikach została przeprowadzona druga modernizacja pałacu, wokół załozona park krajobrazowy który sięgał aż po Góry Sokole i Starościńskie Skały.

 

Historia Erdmannsdorf – Zillerthal i innych wiosek gminy po osiedleniu się Tyrolczyków 1838 – 1945.

 

1839

Tyrolczycy swoją osadę nazwali Zillerthal, na cześć i na pamiątkę ziemi z której musieli wyemigrować. Nazwa Kotliny w której mieszkali pochodzi od nazwy rzeki Zill która tam przepływa. Ostatnie odwiedziny Mysłakowic przez króla Fryderyka Wilhelma III. Rozpoczęcie budowy domu parafialnego dla pastora ewangelickiego oraz szkoły ewangelickiej z mieszkaniem dla nauczyciela. Oba budynki stanęły przy drodze do pałacu i w pobliżu kościoła, dzisiaj to ul. 1 Maja. Król wydał zezwolenie na rozpoczęcie budowy mechanicznej przędzalni lnu, która zatrudni wielu bezrobotnych w tym i Tyrolczyków, są to dzisiejsze Zakłady Lniarskie.

Między kościołem a pałacem wybudowano Willę Zedlitz w której początkowo mieszkał nadzorca budowlany kościoła Hamman, później królewscy administratorzy. Na Śląsku zlikwidowano aż 122 parafie katolickie. Dnia 9 maja król nabył pałac w Wojanowie i 3 wioski jako prezent ślubny dla swojej córki Luizy, która wyszła za mąż za brata holenderskiego króla. Dnia 18 sierpnia król odbył wycieczkę z Mysłakowic przez Miłków, Sosnówkę na Śnieżkę. W drodze powrotnej spożywał obiad w schronisku Strzecha akademicka.

 

1840

Dnia 8 grudnia w obecności ministra von Rothera, nastąpiło poświęcenie kościoła ewangelickiego, niestety stary król nie mógł być na tej uroczystości ponieważ zmarł wcześniej. Jego syn jako następca tronu król Fryderyk Wilhelm IV odwiedził Mysłakowice i odkupił pałac od swojej macochy Księżnej Legnickiej. W tym roku założono Królewskie Towarzystwo Handlu Morskiego z którym związana jest wielka przędzalnia i tkalnia Spółki Akcyjnej. Mysłakowice jako wieś złożona z dwóch osad posiadała 144 domy w tym 9 w zespole pałacowym, kościół, plebanię i szkołę z mieszkaniem dla nauczyciela, 3 folwarki w których trzymano 450 owiec merynosów, 2 młyny wodne, 4 tartaki, 2 kuźnie, cegielnia, browar, 4 szynki. Wśród mieszkańców było kilkudziesięciu rzemieślników: 5 szewców, 3 piekarzy, 3 rzeźników, 2 krawców, 2 stolarzy, 2 stelmachów, ślusarz, iglarz, bielarz, murarz, farbiarz, 2 tkaczy, 6 handlarzy i kramarzy. Na Czerwoniaku na polecenie króla wybudowano Willę Rothera, dla ministra nadzorującego budowę w Mysłakowicach. Po kilku przeróbkach jest to dzisiejszy Dom MONARu.

Dnia 7 czerwca o godzinie 15 zmarł ukochany dla Kotliny i okolicy król narodu pruskiego Fryderyk Wilhelm III w wieku 70 lat i 43 roku panowania, zaś 19 lipca w rocznicę śmierci królowej Luizy, przed 30 laty odbyły się uroczystości upamiętniające tą wspaniałą matkę narodu pruskiego.

W dniach od 16 sierpnia do 2 września w Karpnikach gościły cesarzowa rosyjska i Wielka Księżna Olga. Stan ludności w poszczególnych wioskach naszej gminy: Dąbrowica – 230, Kostrzyca – 670, Łomnica – 1.048, Mysłakowice – 1.123, Wojanów – 428, Bobrów – 333, Bukowiec – 728, Gruszków – 589, Karpniki – 1.234, Strużnica – 357, Krogulec – 192, cała gmina – 6.835 mieszkańców.

 

1841

We wsi Mysłakowice wzniesiono murowany dom dla biednych – Armenchaus. Rozpoczęto budowę wielkiej przędzalni mechanicznej ( 4 na Śląsku w przemyśle włókienniczym ). W kościele z ołtarza głównego usunięto krzyż i umieszczono obraz prof. Remy z Berlina przedstawiający Jezusa wśród dzieci. Rozebrano Dom Kawalerów, budując w tym miejscu jadalnię – refektarz, salę balową, obecnie jest to sala gimnastyczna. W czasie tej wielkiej przebudowy i rozbudowy pałacu: dobudowano II piętro, wieżę i jadalnię, prace trwały do 1844 roku. Na szczycie Grodnej zakończono budowę myśliwskiego zameczku w postaci romantycznej ruiny oraz baszty na planie koła, zwieńczony blankami – służąca jako wieża widokowa na otaczającą okolice i Karkonosze. Przy kościele katolickim w Łomnicy powiększono cmentarz w kierunku zachodnim o nowa część położoną wyżej i dostępną przez schody. Na nowym miejscu wzniesiono kaplicę grobową właścicieli dóbr z rodziny von Kuster. W Łomnicy dobudowano do pałacu neogotycką wieloboczną wieżę o funkcjach sanitarnych.

 

1842

Na terenie folwarku w Mysłakowicach wzniesiono II Dom Kawalerów. Rozpoczęła również produkcję Mechaniczna Przędzalnia Nici Lnianych oraz tkalnia. Dnia 2 sierpnia król Fryderyk Wilhelm IV położył kamień węgielny pod budowę świątyni Vang. Jeden z młynów w Łomnicy został przebudowany na papiernię.

 

1843

Budowa Willi Liegnitz w Mysłakowicach dla drugiej żony króla Fryderyka Wilhelma III tzw. Dom Wdowy, jest to obecnie mała szkoła dla klas I – III. Księżna w tej willi mieszkała do śmierci, rezygnując z powrotu do Berlina. W późniejszym czasie w willi mieszkali królewscy zarządcy pałacu, administratorzy a w XX wieku willa tak jak i pałac oraz wszystkie Dobra królewskie zostały sprzedane w prywatne ręce. Po wojnie w willi mieszkali pracownicy PGR. Dnia 28 sierpnia poświęcono uroczyści świątynie Vang w Karpaczu Górnym w obecności pary królewskiej i wielu znakomitych gości.

 

1844

W fabryce lniarskiej rozpoczęto produkcję przędzy. Mysłakowice odwiedził król Fryderyk Wilhelm IV, zapewne chciał zobaczyć pałac po generalnym remoncie i rozbudowie. W pałacu początek meblowania i wyposażania. Obok fabryki wybudowano nowoczesny budynek w kształcie czworoboku, Daszyńskiego 16, zawierający w sobie tkalnię i magazyn wyrobów z lnu. Obok powstała willa dla właściciela fabryki - obecne przedszkole. Obok kościoła wzniesiono Krzyż Tyrolski z medalionem króla Fryderyka Wilhelma III, a po bokach dwóch chłopców, jeden Ślązak drugi Tyrolczyk. Krzyż wykonano ze stopów kilku metali. Stał w tym miejscu gdzie obecnie stoi Krzyż Misyjny. Do dzisiaj został tylko murowany cokół, na którym stoi przed kościołem figura Chrystusa. Dobra mysłakowickie oglądała i podziwiała polska kuracjuszka będąca w Cieplicach na leczeniu -Anna Nakwaska. W Karpnikach rozpoczęto gruntowną przebudowe pałacu z fosą. Zbudowano most na fosie obok pałacu oraz piękne latarnie.

 

1845

Rozpoczęto budowę Domu Gościnnego – Dom Szwajcarski ( obecnie dom mieszkalny przy ul. 1 Maja ). W Gruszkowie liczba ludności osiągnęła 662 osoby. Dobra w Bobrowie zostały sprzedane wdowie z rodziny Kostriktz. Dobra w Dabrowicy należały do porucznika von Rohan. Podczas remontu zewnętrznej części kościoła w Wojanowie drewniane zakończenie wieży zmieniono na murowane. W jej elewacji umieszczono również krzyż pokutny. W tym roku w Łomnicy było tylko 8% ludności katolickiej, zaś we wsi istniały już 3 folwarki w których hodowano bydło. Eksploatowano również torfowisko i sprzedawano torf jako opał dla berlińskiej manufaktury porcelany.

 

1847 Fryderyk Wilhelm IV ponownie odwiedził Mysłakowice.

 

1848

W czasie wrzenia rewolucyjnego bardzo zagrożonymi miejscowościami w Kotlinie były Jelenia Góra i Mysłakowice. Na terenie fabryki powstały dwie szkoły zawodowe uczące młodzież ręcznego przędzenia i tkania. W Jeleniej Górze i w Kowarach zdesperowani chłopi dewastowali sklepy i wybijali szyby. W Karpnikach wokół kościoła katolickiego i ewangelickiego znajdował się cmentarz, jednak pod koniec wieku założono trzeci duży cmentarz poza wsią.

 

1849

Mysłakowice i jej okolice zwiedzała Żydówka, Polka będąc na leczeniu w Cieplicach - Rozalia Saulsonowa, która później napisała przewodnik o tych okolicach, kilka lat temu wznowiono to wydanie.

 

1850

W Mysłakowicach rozpoczęło się uwłaszczanie ludności wiejskiej. Utworzono okręg dworski, samodzielną gminę wiejska i kolonię tyrolską. Obok fabryki wybudowano szkołę zawodową na zachód od dziedzińca fabrycznego, był to budynek szkieletowy wypełniony cegłą i nie tynkowany. W fabryce rozpoczęła działalność kasa chorych. Dnia 9 czerwca Fryderyk Sommer otworzył na Śnieżce schronisko z 52 miejscami noclegowymi. W tym roku powstała samodzielna gmina Krogulec i przestała podlegać magistratowi w Jeleniej górze.

W związku z uwłaszczeniem ludności wiejskiej i regulacją stosunków społeczno – ekonomicznych powstała samodzielna gmina wiejska Struznica, z użytkami chłopskimi oraz z gruntami należącymi do dworu w Karpnikach. Podobna gmina powstała również w Gruszkowie i przestała podlegać Kowarom. W dolnej części wsi istniała już karczma sądowa.

 

1851

Król Fryderyk Wilhelm IV odwiedził swoją letnią rezydencje. Powstała gmina fabryczna którą związano z Mysłakowicami. Przed pałacem król polecił ustawić dwie postacie blaszanych halabardzistów wykonanych we Wrocławiu przez Vogta. Posiadłość w Karpnikach przejął syn księcia wilhelma, książę Waldemar.

 

1852

Latem, król przybył znowu do swojego pałacu w Mysłakowicach. Johannes Fleidl zmarł 7 stycznia. A oto co o nim pisze nauczyciel Hahn... Już w Tyrolu nie był całkiem zdrowy. W czasie wojny w 1813 r. w której brał udział jako żołnierz, leżał przez długi czas w zimie podczas oblężenia pod Wurzburgiem w Bawarii w okopach i to tam nabawił się reumatyzmu. W ostatnich latach życia, podagra pokrzywiła mu ramiona i ręce. Długi czas męczył go kaszel. Choroba płuc – gruźlica zwaliła go z nóg, ale tylko 4 dni leżał w łóżku, po czym śmierć go wybawiła. Johann Fleidl został wierny swojej wierze aż do końca. Jego żona, która była dużo młodsza od niego, przeżyła go o 25 lat i dalej przez 20 lat prowadziła gospodarstwo. Miała 5 dzieci, z których najstarsze w chwili śmierci ojca, miało dopiero 14 lat. Fleidl pochowany został w prostym grobie stojącym w rzędzie. Tylko prosta emaliowana tabliczka, na zwyczajnym krzyżu z drewna z datą urodzenia i śmierci wskazywała, gdzie ten nie mający wypoczynku za życia, znalazł go po śmierci. Najstarszy syn został światowym podróżnikiem. Dotarł do Australii, Ameryki i Nowej Gwinei. Drugi został królewskim nadleśniczym w Poczdamie pod Berlinem. Jedna z córek poślubiła kierownika czesalni lnu, który przejął stanowisko Fleidla. Ten prosty i bardzo mądry człowiek, nigdy nie stawiał siebie na pierwszym miejscu, nie rościł sobie pretensji do osobistych korzyści i zaszczytów, a zawsze skromnie pozostawał w cieniu.

W dniu 27 czerwca w rozbudowanym schronisku na Śnieżce znajdowało się 150 miejsc noclegowych.

 

1853

Po śmierci hr. Fryderyki von Reden z Bukowca, król polecił postawić obok świątyni Vang epitafium ku jej czci. To dzięki hrabinie, świątynia Vang została sprowadzona do Karpacza. Ten mały pomnik w dobrym stanie przetrwał do dzisiaj. W Mysłakowicach rozpoczęto budowę szpitala na miejscu starego browaru z inicjatywy starosty von Grawenitz i dzięki ofiarności mieszkańców wsi. W tym roku plebania w Wojanowie została zniszczona przez szalejący wiatr.

 

1854

Ukończono budowę szpitala i budynku pomocniczego w Mysłakowicach. Król odwiedzając pałac podziwiał nowy szpital, w obecności monarchy poświęcono nowa placówkę leczniczą.

Rozpoczęto budowę „Drogi Głodu” z Kowar do Kamiennej Góry przez Przełęcz Kowarską. Zapłata za prace za jeden dzień wynosiła 1 chleb i 40 fenigów. Po śmierci hrabiny von Reden, jej dobra odziedziczyła bratanica, Maria Karolina von Riesedl zu Eisenach, która wyszła w 1830 roku za mąż za barona z Frankonii, urzędnika na bawarskim dworze – Hermanna von Rotenhan.

 

1856

Król podarował dla kościoła w Mysłakowicach 3 żyrandole. Obok szpitala znajdował się garbaty, kamienny most na rzece Łomnica, później rozebrany.

 

1857 Nowy pawilon z salą jadalną w Mysłakowicach został uszkodzony przez pożar.

 

1858

Na polecenie króla przebudowano wieżę kościelną, podnosząc ją do wysokości 50 m w stylu gotyckim. W tym samym czasie przebudowano młyn obok pałacu. Dnia 22 lipca po pożarze otwarto odbudowano schronisko na Śnieżce. W Łomnicy do kościoła ewangelickiego dobudowano murowana dzwonnicę na koszt rodziny von Kuster, ale nie dostawiono ja do frontowej elewacji zboru.

 

1859

W lecie król Fryderyk Wilhelm IV ostatni raz gościł w pałacu w Mysłakowicach, razem z nim byli król i królowa Bawarii. Ludwik I był zachwycony piękna okolicą i urządzeniem pałacu oraz księstwo Hans Habsburg i Irene Hessen – Darmstadt nie licząc członków pruskiej rodziny królewskiej. W Szklarskiej Porębie po raz pierwszy wykorzystano deski do jazdy po śniegu – były to już zapewne narty. Dnia 23 lipca wybuchł pożar na Śnieżce w kaplicy Św. Wawrzyńca, od niej zapaliło się schronisko i spłonął dach.

Posiadłość w Dąbrowicy kupił Rudolf Ludwig Decker, własciciel berlińskiej, królewskiej drukarni, tajny, naczelny drukarz królewski. W krótkim czasie nabył również majątek w Zwierzyńcu koło Lubinia, folwark Miłosna oraz dobra w Pieszkowie i w Mirocinie. Ze wszystkich łącznie z Dąbrowicą, utworzył majorat z siedzibą w Zwierzyńcu. Po jego śmierci dąbrowickie dobra długo należały do większej liczby spadkobierców. W Dąbrowicy koło pałacu rozpoczęto budować oficynę mieszkalną dla robotników.

 

1860

Król pruski Fryderyk Wilhelm IV zmarł 2 stycznia po ciężkiej chorobie. Tron po nim obejmuje młodszy brat – Wilhelm I. W kolonii tyrolskiej założono szkołę fabryczną dla przyuczenia mieszkańców do pracy w fabryce. Fabryka Papieru w Dąbrowicy zatrudniała 44 mężczyzn i 97 kobiet. W latach 1860 – 70 w Dąbrowicy powstał zespół – budynek szkolny z sala do nabożeństwa.

W tym roku wykonano akwarelę przedstawiająca dwór w Bukowcu przebudowano na barokowy pałac. Stan ludności w gminie w poszczególnych wioskach wynosił: Dąbrowica – 350, Kostrzyca – 754, Łomnica – 1.198, Mysłakowice – 1.572, Wojanów – 515, Bobrów – 347, Bukowiec – 742, Gruszkow – 590, Karpniki – 1.150, Struznica – 350, Krogulec – 165, cała gmina liczyła – 7.733 ludzi.

 

1861

Na miejscu starego młyna w dolnej części wsi powstaje fabryka porcelany, przy kanale wodnym z Łomnicy, między rzeką a drogą do Jeleniej Góry. W górnej części wsi obok fabryki lniarskiej wybudowano wielki „Hotel Tyrolski” obecnie klub Radar. Obok szpitala za rzeką i garbatym mostem, powstała gospoda – Gasthof zur Buche, obecnie Ośrodek Zdrowia. W trakcie dalszej regulacji wsi zmodernizowano kolejne ulice. Niektóre wyloty szos oraz drogi w okolicy parku, akcentowano obsadzeniem szpalerem drzew lub dwurzędowymi alejami. Takich obsadzeń powstało wiele z racji istnienia na wsi królewskiej rezydencji, w związku z tym zielenią wysadzono: północny odcinek ul. 1 Maja i dojazd do pałacu – była to aleja klonów, wylot głównej drogi do Staniszowa – odcinek ul. Starowiejskiej – aleja, wylot drugiej drogi do Staniszowa – z ul. Wojska Polskiego – aleja dębowa na Czerwony Dworek, początek dróg wychodzących z folwarku do Karpnik – Droga Królewska – aleja dębowa i do Łomnicy nad rzeką ul. Dolna – aleja. Zmodernizowano stare drogi do Miłkowa i Staniszowa, Łomnicy i Bukowca, Głębocka i na Czerwony Dworek. Całą drogę do Kowar i Jeleniej Góry wysadzono dwurzędowo jako aleje.

W Krogulcu wybudowano szkołę ewangelicką, jest to obecnie dom nr 17. Gospoda, obecnie budynek mieszkalno – gospodarczy nr 12 powstał prawdopodobnie w tym roku. W Struznicy wybudowano dom dla szkoły ewangelickiej, jest to obecnie schronisko turystyczne dla młodzieży PTSM, a przedtem polska szkoła.

 

1862 – 63

Do kościoła ewangelickiego w Miłkowie dobudowano wieżę – dzwonnicę. Dnia 16 sierpnia w pałacu w Ciszycy, aresztowano młodego księcia Czartoryskiego i w towarzystwie 2 żandarmów odesłano do Berlina. W Wojanowie wybudowano gospodę jako dom mieszkalno – gospodarczy o budowie przysłupowej. W Łomnicy wybudowano gospodę, obecnie biblioteka i dom mieszkalny.

 

1863

W Strużnicy powstał młyn wodny a następnie tartak, jest to obecnie dom nr 11.

W Mysłakowicach na terenie fabryki lniarskiej wybudowano nowe skrzydło przędzalni. W Karpnikach na rzece zbudowano młyn, później elektryczny.

 

1865

Hrabia von Matuschka założył w Miłkowie katolicki szpital. Dnia 9 września w Jeleniej Górze ukończono budowę wielkiego kamiennego mostu na Bobrze, jako wiadukt kolejowy, most stoi do dnia dzisiejszego, mimo że dnia 9 maja 1945 roku częściowo go wysadzono. Dnia 9 grudnia zakończono budowę tunelu kolejowego pomiędzy Wojanowem a Trzcińskiem o długości 195 m. W Kowarach rozpoczęła działalność Śląska Szkoła Karkonoska. W Dąbrowicy nad Bobrem rozpoczęto wznoszenie wiaduktu kolejowego.

 

1866

Początek wojny prusko – austriackiej. Dla wsi był to trudny okres, gdyż mieszkańcy zobowiązani zostali do zaopatrywania wojska w żywność. W szpitalu przebywało wielu rannych, na polecenie króla budynki gospodarcze i Dom Kawalerów przeznaczono na lazaret dla żołnierzy.

 

1867

Wyroby przędzalni w Mysłakowicach otrzymały złoty medal na światowej wystawie w Paryżu. W Wojanowie rozpoczęto wznoszenie dwóch budynków użyteczności publicznej; dworzec kolejowy i nowa szkołę ewangelicką. Dworzec powstał wnet po otwarciu linii kolejowej.

 

1868

Na Śnieżce Fr. Sommer zbudował nowe schronisko turystyczne z 120 miejscami noclegowymi. Po stronie austriackiej na Śnieżce, wzniesiono również schronisko turystyczne.

 

1869 Dnia 13 lipca na Śnieżce przebywała królowa Bawarii Maria.

 

1870

Majątek ziemski w Mysłakowicach obejmował 1.751 morgów i przynosił 2.081 talarów rocznego dochodu. W imieniu króla dobrami zarządzał prezes Izby w Berlinie von Schwarzenkopfen. W Mysłakowicach w tym czasie było: wielka mechaniczna przędzalnia lnu, zatrudniająca około 1.200 robotników, fabryka popiersi – manekinów, która dostarczała drewniane i druciane modele dla magazynów modnych towarów, fabryka gwoździ – drucianych ćwieków, browar, 2 młyny i instytucje dobroczynne jak Szpital Joanitów, stowarzyszenia: Narodowy Związek Kobiet, Związek RGV turystyczny, Ochotnicza Straż Pożarna, Wojskowy Związek Pogrzebowy, Związek Przeciwko Żebraniu, Ewangelicki Związek Mężczyzn i Młodych. Po 1870 roku fabrykę lniarską rozbudowano o mechaniczną tkalnię którą nakryto dachem szedowym, zbudowano jako niskie budowle o dużej powierzchni.

Na szczycie Grzybowca w Jagniątkowie zbudowano schronisko turystyczne „Bismark”.

1871

Po zwycięstwie nad Francją, król Wilhelm I, zostaje dziedzicznym cesarzem zjednoczonych Niemiec. Cesarz rzadko przebywał w swojej letniej rezydencji w Karkonoszach. Znaczny wpływ na ograniczenie tych podróży miał już podeszły wiek monarchy, gdy został cesarzem miał już 74 lata.

Stan ludności w poszczególnych wioskach naszej gminy: Dąbrowica – 446, Kostrzyca – 878, Łomnica – 1.203, Mysłakowice – 1.656, Wojanów – 530, Bobrów – 367, Bukowiec – 756, Gruszków – 591, Karpniki – 1.133, Struznica – 349, Krogulec – 157, cała gmina liczyła – 8.066 mieszkańców.

1872 W tym roku fabryka lniarska została Spółką nabytą przez bank R. Thode.

Dnia 6 marca w Karkonoszach było trzęsienie ziemi.

 

1873

Na Śnieżce otwarto niemiecką agencję pocztową. Na Śnieżce Fr. Sommer wydał pierwsza na świecie kartkę pocztową – był to pierwowzór późniejszej pocztówki. Dobra w Bobrowie wdowa von Rothricht sprzedała rodzinie Thammów. Posiadłość w Bukowcu należała do baronów von Rotenhan do 1945 roku. Karpniki odziedziczył brat księcia Waldemara książę Adalbert oraz siostry Elizabeth i Maria.

 

1874

Na wzgórzu obok pałacu w Mysłakowicach, wzniesiono kamienny granitowy krzyż na cześć króla Fryderyka Wilhelma III. W fabryce uruchomiono tkalnię z 264 warsztatami. Łomnica stała się lokalnym ośrodkiem administracyjnym.

 

1875

W tym roku we wszystkich częściach kolonii tyrolskiej było 65 domów. W I części 39 domów, w II części 16 domów, w III części 10 domów. Domy te zamieszkiwało 49 rodzin z Tyrolu. 33 rodziny tj. 120 osób nabyło grunty za własne pieniądze. Druga grupa składająca się 42 rodzin tj. 121 osób musiała wziąć pożyczkę, pozostałych 8 rodzin nie stać było na zakup ziemi, wzięli ja więc w dzierżawę. Największy z dzierżawionych gruntów liczył 50 morgów, zaś najmniejszy 6 morgów. Mysłakowice stają się lokalnym ośrodkiem administracyjnym bo tu usytuowano Urząd Stanu Cywilnego – Standesamt oraz okręg policyjny – Amstsbezirk.

Na Śnieżce otwarto austriacką stację telegraficzną po czeskiej stronie. W Karpnikach powstał zespół willowo parkowy ze stajnia i wozownią.

 

1877

Na stoku w Dąbrowicy wzniesiono cmentarz rodowy von Deckerów, na górnym prostokątnym tarasie, powyżej cmentarza gminy ewangelickiej. Przy dwóch skrajach tarasu, północnym i południowym wzniesiono symetrycznie dwa budynki – mauzoleum rodowe oraz kostnicę.

 

1879

Okolice Kotliny Jeleniogórskiej odwiedziła cesarzowa Augusta Wiktoria z mężem Wilhelmem II z powodu wielkiej powodzi w Karkonoszach zwanej powodzią 100 letnią.

 

1880

Teodor Donat, księgowy i nauczyciel dzieci dyrektora fabryki lniarskiej, założył lokalna sekcję związku Karkonoskiego – RGV, była to organizacja czysto turystyczna. Pierwszym jej prezesem został burmistrz Jeleniej Góry. Dnia 3 sierpnia Teodor Donat powołał do życia pierwszą sekcję RGV w Mysłakowicach – należało do niej wielu mieszkańców Mysłakowic. Między Śnieżką a Karpaczem zbudowano linię telegraficzną. Na Śnieżce uruchomiono stację meteorologiczną II klasy. Dobra w Bobrowie przeszły w ręce rodziny von Decker właścicieli drukarni w Berlinie.

 

1881

Dnia 3 lipca w Jeleniej Górze wyszedł pierwszy numer czasopisma RGV „Der Wanderer in Riesengebirge” w nakładzie 1.500 sztuk, a wychodził do 1943 roku, w ciągu 6 lat w Karkonoszach zbudowano drogi dla turystów od Hali Szrenickiej przez Słonecznik, Równie pod Śnieżką, Śnieżkę, Czreną Kopę aż do Upy – jest to droga grzbietowa w Karkonoszach. Dnia 17 lipca w Karkonoszach była wielka powódź.

 

1882

Mysłakowice uzyskały połączenie kolejowe z Jelenią górą i Kowarami.

W fabryce lniarskiej utworzono kasę chorych, kasę zapomogową i oszczędnościową. Przebudowano suszarnię przędzy oraz bielarnię i magazyn wyrobów. Starą tkalnię – czworobok, zamieniono na mieszkania dla urzędników fabryki, rzemieślników i lekarza fabrycznego. Założono aptekę a wewnątrz zakładu zbudowano kolejkę wąskotorową, którą później połączono z bocznicą kolejową obok Osiedla Kamienna.

Dnia 10 września z okazji 50 rocznicy nabycia dóbr mysłakowickich przez pruski dom królewski, odbyła się uroczysta msza święta, a w gospodzie obok pałacu wydano uroczysty obiad. Zorganizowano zabawę dla dzieci, a wieczorem zabawę ludową dla ludności z pokazem sztucznych ogni.

 

1883/84

Z Karpacza przez Kocioł Łomniczki, poprowadzono drogę na Przełęcz pod Śnieżkę. W Karkonoszach było trzęsienie ziemi.

 

1885

W Karkonoszach rozpoczęto znakowanie szlaków turystycznych. W lecie na Śnieżkę weszło 35.000 osób, w schronisku nocowało 6.409 osób, sprzedano 25.000 kart pocztowych. W schronisku nad Śnieżnymi kotłami zainstalowano teleskop z możliwością 36 i 144 powiększenia. Dobra karpnickie przeszły w posiadanie heskiej rodziny książencej z linii Hesja – Darmstadt. Stan ludności w poszczególnych wioskach naszej gminy: Dąbrowica – 500, Kostrzyca – 872, Łomnica – 1.410, Mysłakowice – 2.151, Wojanów – 588, Bobrów – 333, Bukowiec – 824, Gruszków – 494, Karpniki – 1.121, struznica – 324, Krogulec – 121, cała gmina liczyła – 8.738 osób.

 

1886

Powierzchnia dóbr królewskich wynosiła 448 ha w tym 203 ha lasu oraz 20 ha obszaru zajętego przez rezydencje, park, ogród i folwarki. W małym stopniu prowadzono hodowlę bydła, do posiadłości należał jeszcze młyn.Od tego roku posiadłość w wojanowie należała do Marii, księżniczki Niderlandów.

 

1880/86

Na terenie wolnym obok fabryki powstała kolonia robotnicza – obecnie ul. Kamienna i Śląska, zwana później Kamienne Domy – Steinhauser. Zlokalizowana została blisko przędzalni założona na planie prostokąta ze ściętym narożnikiem, otrzymała komponowany układ przestrzenny z ulicami i centralnie usytuowanym placem. Osiedle to Teodor Donat określił jako robotniczą kolonię z 10 domami murowanymi – ze zdrowymi i wygodnymi mieszkaniami, otoczonymi małymi warzywnikami. Między domami wzniesiono drewniane domki na ustępy i komórki na drewno lub węgiel. W środku znajdowała się studnia, pralnia i suszarnia. Ponadto na terenie osiedla wzniesiono wielki blok z czerwonej cegły – noclegownię z 8 wielkimi sypialniami dla 90 robotników, a obok kaplicę – filialny kościółek.

 

1888

W miejscu spalonej drewnianej Gospody Tyrolskiej w Mysłakowicach na ul. Wojska Polskiego, wybudowano nowy solidny dom mieszkalny i uruchomiono Gospodę Tyrolską, stoi ona do dzisiaj.

 

1889

Umiera cesarz Wilhelm I, nowym monarchą zostaje jego wnuk Wilhelm II jako król pruski i cesarz niemiecki w latach 1888 – 1918, który po klęsce Niemiec w I wojnie światowej, abdykował i wyjechał do Holandii. W imieniu cesarza, majątkiem i pałacem zarządzali pełnomocnicy.

Dnia 2 lipca w Karkonoszach spadł śnieg.

 

1890 W fabryce lniarskiej uruchomiono kolejny oddział – szwalnię. Dnia 8 czerwca staraniem RGV otwarto schronisko ks. Henryka, na krawedzi Kotła Dużego Stawu – spalone w latach 50 tych.

 

1891

Budowa pierwszego domu z czerwonej cegły dla pracowników kolei, obecnie jest to ul. Daszyńskiego 4 w Mysłakowicach. Dnia 21 września na cmentarzu w Mysłakowicach odsłonięto pomnik J. Fleidla. Na Przełęczy Kowarskiej zbudowano schronisko turystyczne Schillerbaude, rozebrane w latach 70 tych.

 

1880/90

W tak istniejącej wsi, wykształciły się 3 centra. Jedno z gospodami i szpitalem, sąsiadowało z zespołem pałacowo – parkowym. Drugie z dworcem kolejowym,

gospodami, budynkami użyteczności publicznej – apteka, poczta, burmistrz. Trzecie powstało przy przędzalni z osiedlem tyrolskim. W Dąbrowicy zbudowano kościół ewangelicki.

 

1890

Śmierć Teodora Donata założyciela Towarzystwa Karkonoskiego w Jeleniej Górze i Mysłakowicach. Dnia 6 listopada T. Donat brał udział w pogrzebie burmistrza w Jeleniej Górze. Powrotną drogę do Mysłakowic 10 km odbył pieszo, wtedy to nabawił się choroby zapalenia płuc. Na to też zmarł 18 listopada w wieku 46 lat. W dwa dni później na mysłakowickim cmentarzu odbył się jego pogrzeb, gdzie pożegnali go przyjaciele i rodzina. Po zachodniej stronie cmentarza, przy płocie z niskich świerków, znajdował się grób Teodora. Wysoki, czarny, kamień nagrobny z granitu nosił napis z księgi Hioba „Pan dał, Pan zabrał. Imię Pana niech będzie błogosławione” Góry smucą się po stracie przyjaciela, tak zaczął przemowę obecny pastor. Jego żona przeżyła go o 35 lat umierając w 1925 roku. Wychowała dwóch synów. W tym roku w Mysłakowicach wymieniano fabryki: fabryka manekinów, fabryka drutu, fabryka lniarska, fabryka porcelany, Działała już poczta i były połączenia telegraficzne. We wsi był browar, 2 młyny, kilka zajazdów i hoteli.

 

1891

Część karpnickich włości odziedziczył wielki książę Ernest Ludwig IV von Hessen und bei Rhein, który później odkupił od krewnych pozostałą część majątku.

 

1892

W Karkonoszach znaki turystyczne malowano na blasze w kształcie wydłużonego rombu w dwóch kolorach. Dnia 29 sierpnia na Stogu Izerskim poświęcono nową wieżę widokową o wysokości 16 m, w 16 lat później silna wichura przewróciła wieżę. 1893 W tym roku wydano pierwszą kolorową mapę Karkonoszy oraz dokonano pierwszego zjazdu na nartach ze Śnieżki, a dokonał tego Otto Worwerg z Malinnika koło Cieplic.

1894 Na polanie w Karkonoszach otwarto schronisko Schlingelbaude – Bronka Czecha. Przed tym rokiem dobra w Dąbrowicy zostały przejęte przez syna Rudolfa von Deckera. Emil von Decker własciciel Bobrowa zlecil berlińskiemu architektowi Paulowi Roetgerowi przebudowę pałacu. Budynek powiększono od strony rzeki, podwyższono wieżę pałacu i nakryto dachem siodłowym. Z tego roku pochodzą główna brama wjazdowa, portiernia i budynki folwarczne w zamku w bobrowie. W Dabrowicy wraz ze wzrostem liczby ludności związany z rozwojem przemysłu zaowocował z utworzeniem wikariatu. Zapewne nie wystarczała także sala w szkole i konieczna była budowa świątyni.

 

1895 Otwarto prywatną linie kolejową z Mysłakowic przez Miłków do Karpacza. Na Hali Szrenickiej zbudowano schronisko turystyczne.

 

1896

W zakładach lniarskich przebudowano i dobudowano nową tkalnię, nakryto ją dachem szedowym, elewację od ulicy wykonano z czerwonej cegły. Na rogu ustawiono ozdobną wieżyczkę z wiatrakiem. W fabryce papieru w Dąbrowicy zainstalowano oświetlenie elektryczne. W Karkonoszach wzniesiono schronisko Nad Śnieżnymi kotłami i Strzechę akademicką w której zainstalowano lampy łukowe i elektryczne zarówki zasilane prądnicą o mocy 12 KM. W Miłkowie otwarto nowa szkołę ewangelicką w obecności starosty jeleniogórskiego.

 

1897

Całą Kotlinę Jeleniogórską nawiedziła powódź 100 lecia. Trzecia część posiadłości pańskich w Mysłakowicach była dzierżawiona, zasiedlenie jej było słabe. Latem cesarz i cesarzowa odwiedzili miejscowości które nawiedziła powódź: Cieplice, Karpniki, Miłków, Mysłakowice, Podgórzyn, Ścięgny, Sosnówkę i Kowary.

 

1898

Obok szpitala Joanitów rozebrano piękny, garbaty, kamienny most, budując w to miejsce żelazny, który stoi do dzisiaj i ma się dobrze. W Gruszkowie poświęcono nowy budynek szkoły w obecności starosty von Kustera i pastora Kolbirga.

 

1899

Budowa dworca kolejowego bez przybudówek. Budowa drugiego budynku dla pracowników kolei przy ul. Daszyńskiego 2. W latach 1899 – 1900 w Dabrowicy dzięki właścicielom dóbr i dyrektorowi fabryki papierniczej wzniesiono świątynię – kościół ewangelicki.

 

1900

w Karkonoszach nad Małym Stawem, zbudowano schronisko Samotnia – Kleine Teichbaude. Na Śnieżce rozpoczęła działalność nowa stacja meteorologiczna, otwarta w obecności ministra kultury Roberta Bossego. W Dąbrowicy nową świątynie ewangelicką wyposażono i poświęcono.

 

1901

E. Phol w Dolinie Łomniczki zbudował schronisko turystyczne, zniszczone w rok później przez lawinę śnieżną. Dnia 10 stycznia w Karkonoszach było kolejne trzęsienie ziemi

 

1902 W Kowarach zbudowano sanatorium Wysoka Łąka.

 

1903/4

Pod Przełęczą kowarska przekopano tunel dla kolei o długości 1.030 m.

W Łomnicy zbudowano żelazny most na rzece tzw. kratownica. W Karpnikach wzniesiono dzwonnicę obok kościoła ewangelickiego, a później zlikwidowano sygnaturkę.

 

1905

Rozbudowa dworca kolejowego, o boczne skrzydła magazynowe i konsumpcyjne. Pomiędzy peronami wydrążono podziemne przejście. Na peronie zbudowano drewniane wiaty, a wejścia do podziemia oszklono. W fabryce wybudowano trafostację którą powiększono w okresie międzywojennym. Z okazji 25 rocznicy RGV, do użytku oddano Drogę Jubileuszową o długości 1.740 m od schroniska „Pod Śnieżką” na szczyt Śnieżki, jest to obecna droga okrężna wjazdowa. Vogt zbudował nowe schronisko „Nad Łomniczką”, oddalone o 20 minut od poprzedniego które zostało zniszczone. Stan ludności w poszczególnych wioskach naszej gminy: Dąbrowica – 482, Kostrzyca – 1.044, Łomnica – 1.353, Mysłakowice – 2.431, Wojanów – 505, Bobrów – 252, Bukowiec – 781, Gruszków – 436, Karpniki – 948, Strużnica – 229, Krogulec – 176, cała gmina – 8.639 osób.

 

1906

W Mysłakowicach założono wytwórnie manekinów z kapitałem założycielskim 20.000 marek Erdmannsdorf – Biustenfabrik. Dnia 31 marca spłonęło schronisko „Strzecha akademicka”, wybudowane na Złotówce w 1896 roku. Pałac w Wojanowie poddano gruntownemu remontowi.

1907 Dnia 1 sierpnia dokonano uroczystego poświęcenia nowego schroniska „Strzecha Akademicka”.

 

1908

W Mysłakowicach otwarto Fabrykę Porcelany braci Phol, była to filia fabryki w Kowarach. W Karpaczu zbudowano kościół ewangelicki oraz tor bobslejowy o długości 1.510 m i przewyższeniu 165 m. W nocy z 8/9 lutego na Śnieżce obserwowano ognie Św. Elma. Księżna Maria sprzedała majątek w Wojanowie Karlowi Kriegowi, porucznikowi rezerwy regimentu dragonów z Bredow.

 

1909 Rozwiązano majorat koronny – dobra królewskie.

W Karkonoszach zbudowano schronisko turystyczne „Pod Łabskim Szczytem”. Po tym roku majorat w Dąbrowicy przejęli spadkobiercy Richarda, w tym wdowa po nim hr. Von Rotkrich – Trach.

 

1910

Przy Osiedlu Kamienna, dla robotników wybudowano dwa kolejne bloki o bardzo skromnych mieszkaniach. W latach 1910 – 1912 w Mysłakowicach budowano wał przeciwpowodziowy i suchy zbiornik wodny o pojemności 3,5 mil m3 kosztem 1.160.000 marek. W Krogulcu wybudowano stację trafo i zelektryfikowano wieś w latach 1910 – 1920. Podobnie w Bobrowie gdzie również zbudowano trafostację i zelektryfikowano wieś. Na terenie cmentarza w Bukowcu wzniesiono krzyż z czarnego marmuru z postacią Chrystusa z piaskowca. Obok pałacu wzniesiono stylizowaną stacje trafo z którą zapewne związana była elektryfikacja wsi.

 

1911

W Pilchowicach w wielu domach pojawiło się światło elektryczne z elektrowni na zaporze wodnej. W Łomnicy wybudowano stacje trafo obok drogi głównej. W Struznicy wybudowano budynek dla straży pożarnej.

 

1914

Budynki dawnego folwarku zaczęto wynajmować na mieszkania dla ludności wiejskiej lub dla robotników z pobliskich fabryk. Wybuchła I wojna światowa, z każdej wioski powołano mężczyzn do wojska, dzwony zamieniono na armaty. W Jeleniej Górze otwarto muzeum staraniem RGV oraz piec do kremowania zwłok przy kaplicy na cmentarzu. Ze Struznicy zbudowano drogę do sanatorium „Wysoka Łąka”i do Kowar.

 

1910/1914

Obok suchego zbiornika, na rzece w Mysłakowicach zbudowano zaporę wodną. W pobliżu Czerwonego Dworku zrobiono drugi upust wody.

 

1912/1920

Gustaw Richter został pierwszym administratorem dawnych Dóbr królewskich. Wybudowano wielki dom wielorodzinny przy ul. Łąkowej 2.

 

1915

W fabryce lniarskiej obniżono czas pracy z 66 godzin tygodniowo do 60 godzin.

W Kostrzycy zbudowano specjalny dom na dworzec kolejowy. Liczba mieszkańców Bukowca to 625 osób.

 

1917

Na cmentarzu postawiono duży rodzinny grobowiec który stoi do dzisiaj. W Rosji wybuchła Rewolucja październikowa. W Łomnicy otwarto szkołę dla małych dzieci.

 

1918

Zakończenie I wojny światowej. Powstanie państwa polskiego. Na mocy Traktatu Wersalskiego Śląsk został włączony do Niemiec. Po klęsce Niemiec, cesarz abdykował i wyjechał do Holandii.

W Dąbrowicy na południowy – zachód od cmentarza zbudowano pomnik żołnierzy poległych w I wojnie światowej, a przy polnej drodze, prowadzącej na plac przed kościołem – grobowiec rodziny Mitscher.

 

1920

Wojna polsko – rosyjska i słynna bitwa pod Warszawą. W fabryce porcelany zmieniono profil na porcelaną techniczną. W najbliższych latach, dla pracowników fabryki porcelany zaczęto wznosić dwurodzinne domy na ul. Nadbrzeżnej. Pod koniec lat 20 –tych rozbudowano fabrykę porcelany i stała się ona oddziałem kowarskiej spółki Gebruder – Phol. W latach 1910 – 20 wies Kostrzyca została zelektryfikowana oraz wybudowano stacje trafo. W latach 1920 – 30 w Dabrowicy wzniesiono nowa szkołę ewangelicką oraz budynek gospodarczy.

 

1920/21

W latach 20 –tych wybudowano kilka domów piętrowych dla pracowników fabryki przy ul. Fabrycznej. W tym czasie wznoszone są kolejne osiedla robotnicze przy ul. Szkolnej i Włościańskiej oraz obok dworca kolejowego na ul. Jeleniogórskiej. Dokonano podziału Dóbr królewskich na dwie majętności, większą i mniejszą, należące do różnych właścicieli. Większa miała 220 ha, zaś druga 115 ha głównie las. W większej był folwark i park, w mniejszej młyn, tartak, Willa Liegnitz i ogród uprawny.

 

1921

Dawną posiadłość królewską sprzedano, park i pałac kupił Ernst Rudolf i przekazał w dzierżawę H. Kutnerowi. Wschodnią część Dóbr z młynem i tartakiem oraz z Willą Liegnitz sprzedano dla Guida Feustel z Saksonii. Do użytku oddano zelektryfikowaną linie kolejową ze Świebodzic do Jeleniej góry. W Gruszkowie zelektryfikowano wieś i postawiono stacje trafo. Stan ludności w poszczególnych wioskach naszej gminy: Dąbrowica – 512, Kostrzyca – 1.036, Łomnica – 1.450, Mysłakowice – 2.805, Wojanów – 542, Bobrów – 312, Bukowiec – 730, Gruszków – 395, Karpniki – 915, Struznica – 238, Krogulec – 159, cała gmina liczyła – 9.094 osób.

1922 W Karkonoszach zbudowano schronisko turystyczne na Szrenicy oraz na Równi pod Śnieżką.

 

1923

Do kościoła zakupiono nowe dzwony ze składek wiernych. Willę Liegnitz sprzedano Gustawowi Rudolfowi. Do użytku oddano schronisko turystyczne na Stogu Izerskim.

 

1925/27

W parku obok kościoła wzniesiono nowoczesny budynek szkoły – obecnie dom mieszkalny przy ul. 1 Maja. W budynku tym w latach 1945 – 1953 mieściła się polska szkoła podstawowa. Obok budynku było miejsce na boisko szkolne i działkę doświadczalną. Całość ogrodzono płotem. W Karpaczu obok zapory zbudowano tor bobslejowy. Porucznik Krieg 1/3 część wojanowa sprzedał konsulowi dr Effenberg.

 

1926 Część wschodnią posiadłości królewskiej w Mysłakowicach przejął Dresel.

 

1926/31

Dobra należały do wdowy Anny Rudolf, w jej imieniu zarządzał syn Kurt.

Dobra w Bobrowie sprzedano hrabinie Francken – Franckendorf.

 

1927

Władze powiatowe podjęły starania o odbudowę zniszczonej, zabytkowej sali jadalnej w pałacu w Mysłakowicach. Dnia 2 czerwca ze szczytu Śnieżki wystartował szybowiec i po 20 minutach wylądował w Łomnicy. W Jeleniej Górze otwarto lotnisko łączące miasto z Wrocławiem i Berlinem. Rodzina Czartoryskich sprzedało dobra i pałac w Ciszycy baronowi von Steinacker. Poprzedni właściciele pałacu całe wyposażenie wywieźli do Polski. Porucznik Krieg druga część Wojanowa sprzedał wrocławskiemu wydawcy Kammerowi. Obaj właściciele dobra w Wojanowie posiadali do 1945 roku.

 

1928

Rozwiązano okręg dworski i przyłączono do wsi Mysłakowice, czyli Dobra Dresela na Mrowcu przyłączono do Zillerthal, a Willę Liegnitz z 20 morgami gruntu do Erdmannsdorf.

 

1929

Fabryka porcelany stała się częścią koncernu Ranscherta z Frankonii. 3 sierpnia tj. po 40 latach po śmierci Teodora Donata i 50 lat od powstania Towarzystwa Karkonoskiego RGV w Mysłakowicach, jego przyjaciele postawili mu okolicznościowy pomnik. Ten kamienny obelisk to olbrzymia skała, położona w południowej części parku obok drogi do kościoła i pałacu. Po jego bokach znajdowały się ławki z widokiem na Śnieżkę. Na kamieniu znajdował się napis z mosiężnych liter „... I wam nie chciało się serce poszerzyć. Ojczyzno. Narodzie, do Ciebie należę, jak Ty do mnie. Co wobec tego znaczy stan? Jakie znaczenie dla mnie ma partia? W całości chcę im służyć. To ma być testament Donata... „ Na zboczy Małego Szyszaka, powyżej Przełęczy Karkonoskiej, wzniesiono schronisko turystyczne „Odrodzenie”. W nocy z 2/3 marca w Karkonoszach temperatura spadła do – 42 stopni według skali Celsjusza. W tym roku w Gruszkowie otwarto szkołę katolicką w wynajętym domu. W latach 30 tych w Bobrowie zmieniono pokrycie dachu i hełm wieży na dachówki w pałacu. Katolicy w Dąbrowicy stanowili około 17% ludności wsi, mimo to przedstawiciele obu wyznań mieli swoje szkoły. W Wojanowie dokonano kolejnych zmian parafialnych odłączając go od Karpnik i ponownie erygowano wojanowską parafie z Bobrowem, Dąbrowicą i Trzcińskiem, ale administrowaną przez proboszcza z Karpnik. W tym czasie w Wojanowie istniała szkoła katolicka. W łomnickiej parafii katolickiej było zaledwie 6% ludności wiejskiej. W Bukowcu zaczęła funkcjonować szkoła katolicka. Karpnickie dobra rozparcelowano na części.

 

1933

Hitler został kanclerzem. Zmieniono przedpole Willi Zedlitz . Liczba mieszkańców Bukowca to 851 osób.

 

1934

W marcu z Legnicy do Wrocławia rozpoczęto budowę autostrady A4. We wrześniu w 100 rocznicę śmierci Elizy Radziwiłł, w sali Gneisenau w pałacu w Mysłakowicach, odbyła się uroczystość poświęcona zmarłej, odegrano również sztukę „Pieśń i cierpienie gór”. Dobra w Bobrowie zakupił hr von Sierstorpff który pałac i folwark odstąpił państwu, zas sam przeniósł się do domu obok zamku. W nabytym pałacu i folwarku założono szkołę sportową S.A.

 

1935 Dyrektorem zakładów lniarskich w Mysłakowicach został Rudolf Riese.

 

1936

We wrześniu z udziałem Adolfa Hitlera, uroczyście oddano odcinek autostrady z Wrocławia do Legnicy i Krzywej tj. 91 km. W Karpaczu zbudowano dom w stylu góralskim z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne.

 

1937

Nastąpiło połączenie dwóch gmin w jedną Erdmannsdorf – Zillerthal. Tyrolczycy z Mysłakowic razem z przyjezdnymi krewniakami z Tyrolu austriackiego, obchodzili bardzo uroczyście 100 rocznicę osiedlenia się pod Karkonoszami. Uroczystość trwała 2 dni w Mysłakowicach i Bukowcu. Na uroczystość złożyły się przemarsze, przemowy dygnitarzy tyrolskich i partyjnych oraz uroczysta msza święta w kościele ewangelickim w Mysłakowicach. Wystawiono wtedy specjalnie napisaną na ta okazję sztukę teatralną o tragedii tamtych dni.

 

1938

W fabryce lniarskiej w Mysłakowicach pracowało 668 mężczyzn i 887 kobiet. W tym czasie we wsi były: 2 stolarnie w których produkowano meble i skrzynki na amunicję, młyn i tartak. Było kilka restauracji, pijalni piwa oraz 7 gospód i hoteli dysponujących 20 miejscami noclegowymi. Nadal rozwijała się turystyka. Leśniczówka pod Mrówczą została przekształcona w schronisko młodzieżowe. Tuz przed wybuchem wojny, Mysłakowice liczyły 2.852 mieszkańców a wymieniano we wsi hotel o 11 miejscach do spania i 10 gospód W pałacu Ciszyca i w okolicy schroniska Szwajcarka, reżyser Paul Martin kręcił film o nieszczęśliwej miłości księżnej Radziwiłłówny i księcia Wilhelma późniejszego króla i cesarza niemieckiego Wilhelma I.

 

1939/45

Okres II wojny światowej znowu łagodnie potraktował te ziemie. Nie było tu bezpośrednich działań frontowych. Echa wojny dobiegały tu z daleka. Widocznym jej znakiem były dwa obozy przy zakładach lniarskich. Obóz pracy przymusowej i obóz jeniecki. Oba obozy rozwiązano w 1945 roku. Wszyscy mieszkali w barakach na terenie fabryki i zastępowali robotników którzy poszli na front. W Mysłakowicach po wojnie pozostały 4 Polki które były w obozie pracy przymusowej.

 

1942/45

Przy Zakładach Lniarskich założono obóz pracy dla Polek przywiezionych na roboty przymusowe z różnych stron Polski. Mieszkały one w drewnianych barakach na terenie fabryki gdzie były zatrudnione. Wyżywienie było niedostateczne, płace niskie, poruszanie się po terenie ograniczone. Więźniarki nie były pilnowane, barak nie był ogrodzony. Obóz zlikwidowano w 1945 roku.

 

1941/44

W tym roku założono obóz pracy dla 100 żydowskich więźniarek. Mieszkały one na terenie fabryki w barakach drewnianych otoczonych drutem kolczastym i nadzorowane przez SS. Pracowały w fabryce. Żydówki były całkowicie izolowane od innych więźniów i robotników. Traktowane były bardzo źle, obdarte i głodne, musiały ciężko pracować. Wyżywienie było bardzo marne, ciągle znęcano się nad nimi.

Z końcem wojny wywiezione zostały w nieznanym kierunku, a obóz zlikwidowano. Stan ludności w poszczególnych wioskach naszej gminy wynosił: Dąbrowica – 554, Kostrzyca – 1.019, Łomnica – 1.784, Mysłakowice – 3.000, Wojanów – 553, Bobrów – 322, Bukowiec – 851, Gruszków – 418, Karpniki – 1.013, Struznica – 240, Krogulec – 181, cała gmina liczyła – 9.935 osób.

 

1942/45

Obóz pracy dla kobiet z terenów wschodnich głównie ze ZSRR. Mieszkały w oddzielnym baraku na terenie fabryki i były strzeżone. Było ich około 50 osób. Traktowane były wyjątkowo źle, płacono im tylko 25 % zarobków jakie otrzymywały inne robotnice. Obóz zlikwidowano z końcem wojny.

 

1941/45

Obóz dla francuskich jeńców wojennych mieścił się w barakach drewnianych za fabryką. Jeńców było około 80 osób. Chodzili oni we własnych mundurach lub w ubraniach cywilnych, pilnowani byli przez żołnierzy. Obóz trwał do 1945

 

1943/45

Obóz dla jeńców włoskich, położony był obok francuskiego i miał drewniane baraki obok fabryki. Jeńców było około 80 osób. Do pracy chodzili w swoich mundurach a pilnowali ich żołnierze. Obóz zlikwidowano w 1945 roku. Z Kowar do Berlina wywieziono pewną ilość rudy uranowej w celu otrzymania z niej czystego uranu potrzebnego do produkcji bomby atomowej.

 

1941/45

Obóz dla jeńców radzieckich mieścił się w barakach drewnianych w pobliżu fabryki. Jeńców było około 60 osób a pilnowani byli przez SS. Do pracy chodzili w swoich mundurach wojskowych. Byli źle traktowani, miele ciężkie warunki pracy i kiepskie wyżywienie. Obóz zlikwidowano w 1945 roku.

Śląsk w granicach Polski.

Polska Rzeczpospolita Ludowa – PRL.

1945 – 1989.

Historia Turońska i innych wiosek naszej gminy 1945 - 1946.

 

1945

Na mocy Traktatu w Poczdamie, Śląsk został włączony do Polski, równocześnie podjęto decyzję o wysiedleniu milionów Niemców za Odrę. W to miejsce miano przesiedlić miliony Polaków z dawnych terenów wschodnich Rzeczypospolitej, zabranych obecnie do ZSRR. I tak wielcy tego świata zadecydowali o trwających kilka lat wędrówkach narodów na terenach Europy Środkowej. Każdy z nich opuszczał swoje rodzinne strony i udawał się w nieznane mu i obce tereny, które z przymusu miały stać się dla niego nową ojczyzną? Ale czy chcianą? Czy kochaną? Czy może obcą? Dnia 8 lipca w Moskwie zawarto porozumienie między rządem polskim a radzieckim o likwidacji trakcji kolei elektrycznej na Śląsku na rzecz Rosjan. W latach 1940 – 45 w Bobrowie założono obóz dla internowanych więźniów z Luksemburga. Rzymskokatolicka parafia w Wojanowie została utrzymana obejmując dodatkowo Bobrów i Dąbrowicę.

III Jednostki II Armii Wojska Polskiego przybyły na Dolny Śląsk.

IV Jednostki WP idąc w stronę Odry wyzwoliły: Żmigród, Polkowice Wołów, Ścinawę, Lubin, Środę, Legnicę i Bolesławiec, aby z początkiem maja dotrzeć nad Nysę Łużycką. W Trzebnicy ulokowały się władze Dolnego Śląska.

V 7 maja nastąpiła kapitulacja Festung Breslau – Twierdzy Wrocław. Ze strony ZSRR brało udział 50.000 żołnierzy przeciwko 65.000 garnizonu niemieckiego. Oblężenie Wrocławia trwało 80 dni i 4 po upadku Berlina Zniszczono 70 % budynków. Pod gruzami zginęło 80.000 mieszkańców. W walkach poległo 9.000 Rosjan i 8.000 Niemców. Raniono 17.000 żołnierzy radzieckich i 23.000 żołnierzy niemieckich. Wieczorem dnia 9 maja, do Jeleniej Góry wkroczył oddział żołnierzy radzieckich. Na drugi dzień miasto nazywało się już Jelenia Góra. Wojska radzieckie wypierały ostatnie oddziały niemieckie z Dolnego Śląska i Sudetów wyzwalając miasta: 7.V – Strzegom, 8. V – Wałbrzych, 9. V – Jelenią Górę, Brak ciężkich walk uchronił wiele miast na Pogórzu Sudeckim.

22 maja do Jeleniej Góry przybyła pierwsza grupa przedstawicieli administracji polskiej, samochodem ciężarowym z Trzebnicy. Na czele grupy stał Wojciech Tabaka, Pełnomocnik Rządu RP, czyli starosta na 29 obwód, obejmujący powiat Jeleniogórski. Grupa ta składała się z 18 osób a zatrzymała się w budynku obecnej szkoły podstawowej przy ul. Armii Krajowej. W dwa dni później, przybyła druga grupa z Pełnomocnikiem Rządu na obwód 30, obejmujący samo miasto Jelenią Górę, a jego Pełnomocnikiem był Antoni Mataczyński. Pełnomocnicy przejęli administrację miasta i powiatu z rak starosty i burmistrza niemieckiego.

Takim Pełnomocnikiem Rządu RP na obwód 29, a skierowany do Mysłakowic był między innymi pan Leopold Gąsiorowski. Pełnomocnictwo otrzymał w Trzebnicy dnia 23 maja 1945 roku, a ważne było do 1 lipca 1945 roku. Pełnomocnictwo podpisał Wojciech Tabaka, a wydane było w języku polskim i rosyjskim. Drugim Pełnomocnikiem był Jerzy Zatorski. Po zorganizowaniu gminy w Łomnicy, został sołtysem w Turońsku.

VI Dnia 10 czerwca do Jeleniej Góry przybyła ekipa Narodowego Banku Polskiego w liczbie 6 osób, w celu zabezpieczenia 8 banków niemieckich. Na czele grupy stał Edmund Iwaszkiewicz. Dnia 22 czerwca Polacy przejęli Urząd Pocztowy, polskich pracowników było 3, a niemieckich 100. Tydzień później, swoją działalność rozpoczęła placówka PKP w Jeleniej Górze z 10 Polakami i załogą niemiecką, przejmując 300 km torów kolejowych, z czego 90 % było zniszczonych.

Dnia 10 czerwca utworzone zostały Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, które miały strzec, nowej radzieckiej strefy wpływów w Europie. Takie grupy powstały np. w Legnicy czy w Świdnicy itp. Prawie przez 50 lat garnizony wojsk radzieckich stacjonowały w Polsce i innych krajach Europy Środkowej. Zajmowane przez nich części miasta były zamknięte dla obywateli polskich i wyłączone spod administracji polskich władz. Początkowo w Legnicy Rosjanie zajęli 2/3 miasta, później część oddali miastu. Do początku lat 90 – tych, legnicki garnizon posiadał około 1.100 obiektów i rezydencjonalną część miasta. Wojska radzieckie opuściły nasz kraj dopiero po zmianie ustroju, gdy prezydentem RP był Lech Wałęsa. W czerwcu na Dolny Śląsk, zaczęły docierać pierwsze transporty repatriantów ze wschodnich rubieży Rzeczpospolitej i przesiedleńców z centralnej Polski.

VIII Na konferencji pokojowej w Poczdamie, zapadły decyzje w sprawie, polskiej granicy zachodniej. Rządy wielkich mocarstw zdecydowały oddać pod administrację państwa polskiego byłe niemieckie terytoria, położone na wschód od linii Odra Nysa Łużycka, oraz podjęły uchwałę o przesiedleniu do Niemiec ludności z tych terenów. W ten sposób władze polskie, przejęły administrację nad tym obszarem kraju od komendantów wojsk radzieckich. Przerwany został wreszcie wywóz do ZSRR mienia poniemieckiego, traktowanego jako zdobycz wojenna. Wywiezione wówczas mienie to: maszyny, urządzenia, tabor kolejowy w tym zelektryfikowany o wartości około 500.000.000 dolarów.

We Wrocławiu powstała nowa kościelna jednostka administracyjna, powołana przez Prymasa Polski Augusta Hlonda tzw. archidiecezja wrocławska.

IX 1 września rozpoczęto zapisy do polskiej szkoły w Turońsku. Kierownikiem szkoły został pan Ludwik Morawa, a nauczycielką Maria Strąkowska. W pierwszym roku naukę rozpoczęło 28 dzieci, ale na koniec września było ich już 43. Ponieważ każdy dzień przynosił nowych osiedleńców, dlatego też ciągle zmieniała się liczba uczniów i tak 1. IX – 28, 1. X – 56, 1. XI – 77, 15. XI – 93. Dnia 21 listopada otwarto Szkołę Podstawową w Łomnicy do której odeszły dzieci nauczania początkowego klas I – IV, tu pozostało tylko 65 uczniów. Na początku listopada do 2 osobowego grona nauczycielskiego, dołączyła pani Janina Morawa. Z końcem września we wsi było już 150 Polaków.

Po wojnie wieś Krogulec została ponownie zasiedlona i dalej miała charakter rolniczy, ale utraciła charakter turystyczny. Po ponownym zasiedleniu Struznicy w 1945 roku, ludność utrzymywała się dalej z rolnictwa.

X 1 października rozpoczęło się wysiedlanie ludności niemieckiej z tych terenów. Dnia 3 października nastąpiło przejęcie Zakładów Lniarskich w Turońsku przez Pełnomocnika Ministerstwa Przemysłu i Handlu – Mieczysława Barańskiego i Ignacego Walczaka. W tym czasie w fabryce pracowało 860 robotników niemieckich i 24 Polaków.

XI Dnia 13 listopada powołano Ministerstwo Ziem Odzyskanych, dla koordynacji działań na Ziemiach Zachodnich które istniało do 1949 roku. Szefem ministerstwa został mianowany Władysław Gomułka. Zadaniem jego było kierowanie odbudową gospodarczą, organizacją administracji, wielką akcją przesiedleń oraz zarządzaniem pozostawionym mieniem niemieckim.

Stan ludności w poszczególnych wioskach naszej gminy wynosił: Dąbrowica – 411, Kostrzyca – 1.043, Łomnica – 1.844, Mysłakowice – 3.320, Wojanów – 576, Bobrów – 328, Bukowiec – 766, Gruszków – 387, Karpniki – 1.010, Struznica – 237, Krogulec – 192, cała gmina liczyła – 10.114 ludzi.

 

1946

I Komisja Ustalania Nazw Miejscowych dla Ziem Odzyskanych rozpoczęła swoja działalność. Tam gdzie było to możliwe, przywracano stare słowiańskie nazwy, w razie ich braku nadawano nowe lub tłumaczono z języka niemieckiego dotychczasowe nazwy. Do tego czasu o nazwie miejscowości decydowali osadnicy lub przypadek. Dnia 12 stycznia, nauczyciele przy pomocy rodziców, urządzili pierwszy w wolnej Polsce „Wieczór Choinkowy” dla dzieci z Turońska i Łomnicy. Na uroczysty wieczór złożyły się: przemówienie kierownika szkoły, występy dzieci jak deklamacje, inscenizacje, tańce i Jasełka. Przy palących się świecach na choince, dzieci spożywały przygotowany przez rodziców posiłek. Później śpiewano kolędy i była zabawa. Przed rozejściem się, dzieci otrzymały podarunki w postaci torebki z cukierkami i pieczywem. Podczas kolejnego występu dzieci w świetlicy zakładowej, zebrano 3.975 zł na książki do biblioteki szkolnej.

II Dnia 14 lutego odbył się pierwszy po wojnie powszechny spis ludności Polski. Wykazał on że na Śląsku przebywa jeszcze około 1.234.000 ludności pochodzenia niemieckiego oraz tylko 700.000 Polaków. Dnia 20 lutego rozpoczęła się wielka, zorganizowana akcja wysiedlania ludności niemieckiej ze Śląska. Około 3.000.000 Niemców wywędrowało z wycofującym się frontem. W niektórych miejscowościach tworzono dla wysiedlonych obozy przejściowe. Największy z nich był w Łambinowicach koło Nysy.

W Karpnikach założono Uniwersytet Ludowy który mieścił się w pałacu.

III W marcu do grona nauczycieli dołączył jeszcze pan Teofil Demczuk.

IV W kwietniu we wsi było już 1.200 mieszkańców. Przyjeżdżający Polacy obejmowali najpierw gospodarstwa rolne, drobny handel, później zgłaszali się do fabryki jako robotnicy. Gospodarstw rolnych było 86 i jedno wielkoobszarowe.

V Dzień 1 Maja na terenie Gminy i Gromady obchodzony był bardzo uroczyście Od dnia 23 maja w każdy dzień z Jeleniej Góry odjeżdżały transporty z ludnością niemiecką na zachód. W maju doszła nowa nauczycielka.

VI Dnia 29 czerwca odbyło się pierwsze i bardzo uroczyste zakończenie roku szkolnego w polskiej szkole na Ziemiach Zachodnich. Poziom naukowy w szkole był bardzo niski bo zaledwie dostateczny. Wielkie trudności w edukacji sprawiał ciągły napływ coraz to nowych osiedleńców. Ale zdarzały się też przypadki że rodzice nie meldowali swoich dzieci by nie byli zmuszani do posyłania ich do szkoły. Do wszystkich przedmiotów brakowało podręczników, co zaraz odbijało się na poziomie nauczania. Wszystkie klasy były łączone po dwie w jednej izbie. Dzieci podobnie jak rodzice, stanowiły przekrój dawnej Rzeczypospolitej, różne kultury, różne nawyki i przyzwyczajenia. Wiele dzieci było bez opieki – sieroty. Na porządku dziennym były kradzieże, rozboje i inne złe zachowania. Dla utrzymania szkoły rodzice opodatkowali się 50 zł miesięcznie od dziecka. W lutym uruchomiono bibliotekę szkolną, która mieściła się w szafie. Opiekun społecznie wypożyczał książki przed lub po lekcjach. W Polsce dnia 30 czerwca odbyło się referendum ludowe pod hasłem „3 razy tak” które odpowiadało na pytania 1. Czy jesteś za zniesieniem Senatu? 2. Czy jesteś za reformą rolną i nacjonalizacją podstawowych gałęzi przemysłu? 3. Czy jesteś za granicą zachodnią na Odrze i Nysie Łużyckiej? Według oficjalnych danych 90 % mieszkańców Dolnego Śląska opowiedziała się za przyłączeniem Ziem Odzyskanych do Macierzy i ustaleniem granicy zachodniej na Odrze i Nysie Łużyckiej.

IX Dnia 4 września w szkole było już 220 uczniów i 5 nauczycieli – tak rozpoczął się drugi rok nauki w polskiej szkole w Turońsku. Ponieważ ciągle wzrastała liczba uczniów, dzieci z klas nauczania początkowego I – IV, przeniesiono do dawnej szkoły tyrolskiej na ul. Szkolną. Na zebraniu wybrano I Komitet Rodzicielski który miał wspierać pracę szkoły i pomagać najbiedniejszym uczniom. Komitet organizował zabawy taneczne w szkole, z których dochód przeznaczał na książki, podręczniki i najbardziej potrzebne pomoce szkolne. We wrześniu odbyły się pierwsze polskie dożynki – przez wieś przejechał barwny korowód w strojach ludowych z różnych terenów Polski. Były występy i przemówienia oraz zabawa ludowa, zaś wcześniej uroczysta msza święta w kościele parafialnym w Łomnicy. Dnia 18 września, kościół ewangelicki w Mysłakowicach, został przekazany w zarząd parafii kościoła katolickiego w Łomnicy. Dnia 29 IX rozpoczęła nadawanie Polska Rozgłośnia Radiowa we Wrocławiu. Pod koniec roku ze wsi rozpoczęło się wysiedlanie ludności niemieckiej. Pozwalano pozostać tylko tym którzy byli bardzo potrzebni w fabrykach, zawarli związek małżeński lub podpisali zobowiązanie o dobrowolnej pracy na rzecz Polski i zobowiązali się do nauki języka polskiego oraz dzieci będą posyłać do polskiej szkoły. Wielu z nich wyjechało w latach późniejszych. Nieliczni pozostali do dzisiaj. Łatwo można ich

poznać po charakterystycznym akcencie, dzisiaj są to już ludzie w podeszłym wieku, ale ich dzieci zaasymilowały się w naszej społeczności.

XII Dnia 20 grudnia Polski Urząd Nazw Miejscowych, przemianował nazwę Turońsk na nową nazwę nie związaną z nazwą niemiecką – Mysłakowice. Poprzednią nazwę nadali miejscowości osadnicy.

W Dzierżoniowie zmontowano pierwszy odbiornik radiowy – „Ludowy”.

 

Historia Mysłakowic i innych wiosek naszej gminy 1947 - 2006.

 

 

1947

Dnia 2 lutego zorganizowano drugą zabawę choinkową w Ochotniczej Straży Pożarnej w Mysłakowicach. Na uroczystość złożyły się: kolędy śpiewane przez chór szkolny, Jasełka, tańce regionalne. Po zabawie wszystkie dzieci otrzymały torebki ze słodyczami i pieczywem.

VI Dnia 19 czerwca, wszystkie dzieci pojechały pociągiem do Karpacza. Dnia 1 i 3 Maja odbyły się uroczyste poranki dla dzieci a później młodzież z rodzicami pojechała do Jeleniej Góry na pochód. Dnia 30 maja na Dolny Śląsk przybył pierwszy transport ludności pochodzenia ukraińskiego i łemkowskiego, wysiedlonej z województwa rzeszowskiego, w ramach Akcji Wisła. Transporty liczyły 13.000 osób. Rozlokowani zostali w okolicach Legnicy i Wołowa. Dnia 28 czerwca uroczyście zakończono drugi rok pracy w polskiej szkole. Młodzież obowiązkowo uczestniczyła we mszy świętej w kościele, a później była na zakończeniu roku szkolnego. Pod koniec czerwca w szkole uczyło się już 206 dzieci. W dalszym ciągu szkoła odczuwała ogromne braki w podręcznikach, zwłaszcza dla klas starszych, z historii, geografii, fizyki czy chemii. W wychowaniu szczególnie zwracano uwagę na sprawy demokracji, przywiązania do Ziem Odzyskanych oraz złe zachowanie.

IX Dnia 3 września 254 uczniów i 7 nauczycieli rozpoczęło III rok nauki w polskiej szkole. W dalszym ciągu bardzo zmieniała się ilość uczniów i tak 1.X – 273, 1. XI – 272, 1. XII – 267. Pod koniec września starsza młodzież pierwszy raz brała udział w akcji zbierania plonów i okopowych w państwowym majątku wydzierżawionym przez Polski Monopol Spirytusowy. W nowym roku szkolnym rozpoczęto obchodzić już inne święta państwowe jak rocznice rewolucji itp. 27 września w Szklarskiej Porębie, odbyła się konferencja przywódców 9 partii komunistycznych Europy Środkowej. Na przełomie 1946/47 z Jeleniej Góry wysłano 47 transportów ludności niemieckiej, na łączna ilość 64.580 osób. W samym tylko 1947 roku wysłano 15 transportów w ilości 21.216 osób. Fabryka Przemysłu Lniarskiego nr 11 w Mysłakowicach, posiadała już załogę 1.550 osób z czego 60 % były to kobiety. Dyrektorem fabryki był Mieczysław Syska. Z początkiem jesieni powiat jeleniogórski zamieszkiwało już 59.991 osób, w tym przesiedleńcy z Polski Centralnej 33.190 osób, repatrianci ze Wschodu 18.808 osób, repatrianci z Zachodu 3.237 osób, resztę stanowili Niemcy i inne narodowości. Do Mysłakowic przybyła żona prezydenta Bolesława Bieruta w sprawie Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Przy fabryce powstała szkoła przemysłowa w której uczyło się 60 uczniów.

1948 W styczniu rolnikom wręczono akty własności ziemi. Dnia 11 stycznia odbyła się szkolna zabawa choinkowa na której dzieci odegrały Jasełka. Miejscowe Koło Samopomocy Chłopskiej , zorganizowało zbiórkę na podarunki dla dzieci. Wszystkie dzieci otrzymały paczki z pieczywem i słodyczami, a dodatkowo 23 najbiedniejszych dzieci otrzymało dodatkowo pończochy. Fabryka lniarska otrzymała nazwę Dolnośląskie Zakładu Przemysłu Lniarskiego Orzeł w Mysłakowicach – DZPL Orzeł. Dnia 5 lutego kółko teatralne ze szkoły wystąpiło w Szkole Podstawowej nr 1 w Jeleniej Górze. Zarobione pieniądze przeznaczono na pomoce naukowe do fizyki i chemii. Dnia 24 kwietnia obchodzono Święto Lasu, młodzież ze szkoły wyruszyła z łopatami do lasu by sadzić drzewa na obszarze ¼ ha. Po pracy w lesie, uczeń Nagiel Ryszard wygłosił okolicznościowy referat na temat „ Znaczenie lasu w życiu człowieka”. Na terenie powiatu jeleniogórskiego pozostało tylko 2.037 ludności pochodzenia niemieckiego, jako bardzo potrzebni w rozwijającej się gospodarce narodowej. Do DZPL Orzeł

przybyła delegacja z Trutnowa – Czechosłowacji, w celu omówienia współzawodnictwa między zakładami. Zakończenie roku szkolnego odbyło się dnia 26 czerwca w sali Domu Kultury przy DZPL Orzeł. W minionym roku szkolnym przybyło 35 uczniów, a ubyło 49. Z końcem roku młodzież posiadała już wszystkie podręczniki, z wyjątkiem do historii i geografii w klasach VI i VII. W szkole wielki nacisk kładziono na zagadnienie demokracji, prawdomówność i obowiązkowość, poszanowanie cudzej własności a szczególnie społecznej. Ze względu na ciągły wzrost uczniów, na potrzeby szkoły zaadaptowano kolejny budynek na ul. Szkolnej 4, dawny budynek mieszkalny dla pracowników szkoły tyrolskiej. Dnia 21 lipca we Wrocławiu otwarto Wystawę Ziem Odzyskanych, która przedstawiała osiągnięcia Polski w odbudowie i zagospodarowaniu Ziem Zachodnich, odwiedziło ja około 1,5 miliona osób. Z Mysłakowic swoje produkty prezentowały DZPL Orzeł. Z zakładu wyjechała wycieczka pracowników w celu zwiedzenia tej wystawy. Dnia 1 września , naukę w szkole rozpoczęło 281 uczniów i 8 nauczycieli . Była to 7 klasowa Szkoła Podstawowa z 9 oddziałami, w tym 2 ab i 4 ab. W dniach 6 – 8 września odbyła się wycieczka szkolna do Wrocławia, na Wystawę Ziem Odzyskanych, dla 48 uczniów. Jeden z uczniów pojechał na koszt Komitetu Rodzicielskiego. Dnia 1 grudnia rozpoczęto w szkole dożywianie dzieci. Akcją objęto 195 uczniów, z czego 115 jadło bezpłatnie. W dniach 15 – 21 grudnia odbył się Kongres Zjednoczeniowy PPR – u i PPS – u. Powołano Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą tzw. PZPR. Z okazji Kongresu Zjednoczeniowego, młodzież ze szkoły podjęła zobowiązanie, zebrać 3 tony złomu żelaznego i dużą ilość spalonych żarówek.

Dnia 1 stycznia w Kowarach otwarto przedsiębiorstwo R – 1 zajmujace się wydobywaniem rudy uranowej. Do 1967 roku w kopalni wydobyto około 650 ton uranu metalicznego ze złóż żyłowych. Dnia 3 sierpnia w Dzierżoniowie ruszyła seryjna produkcja odbiornika radiowego „Pionier” która trwała do 1956 roku.

 

1949

Dnia 15 stycznia dzieci ze szkoły wzięły udział w uroczystym otwarciu Gromadzkiej Biblioteki w Mysłakowicach. Był śpiew chóru, deklamacje oraz krótki spektakl teatralny. Na początku lutego odbyła się zabawa dla dorosłych, cały dochód z imprezy tj. 5.000 zł przeznaczono na dożywianie dzieci. Z okazji dnia 1 Maja odbyły się wieczornice i akademie, a w południe odbył się uroczysty pochód ulicami Mysłakowic i Łomnicy. Jak wynika z zapisków kroniki szkolnej, na zakończenie roku szkolnego dzieci nie idą już do kościoła, tak jak to było w minionych latach. Powoli, lecz systematycznie zmienia się wychowanie dzieci w nowej ludowej ojczyźnie. Nowy rok szkolny rozpoczęło 319 uczniów i 9 nauczycieli. Dnia 18 września odbyły się dożynki. Młodzież wystąpiła ze spektaklem teatralnym, a chór śpiewał piosenki ludowe. W dnia 15 – 17 października, 76 uczniów pod opieką nauczycieli, wyjechało do stolicy Polski – Warszawy. Na wycieczkę złożyli się: rodzice, Komitet Rodzicielski, Zakłady Lniarskie, Spółdzielnia Ostoja, GS i Zakład Drzewny. Teraz już systematycznie co roku obchodzono pewne wyznaczone przez ministra rocznice aż do zmiany ustroju w 1990 roku. Były to głównie rewolucje, urodziny i zgony szefów partii, Dni WP, MO itp. Z dawnego majątku przy pałacu utworzono PGR. Pracownicy zamieszkali w folwarku oraz w Willi Liegnitz i w Domu Kawalerów. W fabrykach daje się zauważyć, pogoń za wykonywaniem norm i moda na przodowników pracy typu Wincenty Pstrowski z Zabrza. Prasa w każdym numerze zamieszczała zdjęcia kolejnych przodowników z poszczególnych zakładów, podając ilość wykonanej normy. Wprowadzono współzawodnictwo, racjonalizatorstwo i akcję oszczędności.

W czerwcu i lipcu na Dolny Śląsk wysiedlono tysiące ludności pochodzenia łemkowskiego z terenów podgórskich okolic Gorlic i Jasła oraz Krosna, w ramach tzw. Akcji Wisła. Dnia 27 września w Szklarskiej Porębie odbyło się spotkanie przywódców partii komunistycznych na którym powołano Biuro Informacyjne. W Celwiskozie w Jeleniej Górze uruchomiono produkcję stylonu.

 

1950

Dnia 10 lutego młodzież szkolna przygotowała program na wieczorek rozrywkowy dla pracowników DZPL Orzeł pt. Tańcem i pieśnią przez Polskę. Święto Pracy młodzież i mieszkańcy obchodzili uroczyście na akademii i wieczornicy, a na zakończenie odbył się pochód po ulicach wioski. Na Dzień Dziecka Gromadzka Rada Narodowa, przekazała szkole książki na sumę 25.000 zł. Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się 22 czerwca, gdzie rozdano świadectwa, nagrody i dyplomy dla przodowników nauki. Dnia 28 czerwca wprowadzono reformę administracyjną kraju. W jej wyniku obszar Śląska podzielono na 4 województwa: wrocławskie, zielonogórskie, opolskie i katowickie. Dnia 6 lipca premierzy Polski Józef Cyrankiewicz i NRD Otto Grotewohl, podpisali w Zgorzelcu układ o wytyczeniu ustalonej i istniejącej granicy państwowej Latem rozpoczęto generalny remont i przebudowę pałacu na potrzeby szkoły podstawowej. Wyburzono wiele ścian, tworząc przestronne sale lekcyjne. W części południowej dobudowano II piętro. Zamurowano wejście z pałacu na taras widokowy nad salą jadalną. Zapewne z beztroski i lenistwa, gruz wywożono przed pałac zasypując całkowicie zabytkową fontannę oraz wielki i piękny mur oporowy z boku pałacu. Remont pałacu trwał aż do 1953 roku. Dnia 1 września nowy rok szkolny rozpoczęło 330 uczniów i 8 nauczycieli dalej w 3 budynkach szkolnych na dwóch ulicach. W ciągu roku szkolnego młodzież brała czynny udział we wszystkich uroczystościach: porankach, wieczornicach, apelach i akademiach oraz pochodach organizowanych przez społeczeństwo, organizacje polityczne czy społeczne oraz zakłady pracy. Wszędzie byli z pieśnią, wierszami i inscenizacjami. Z pieniędzy Komitetu Rodzicielskiego zakupiono pierwsze radioodbiorniki do poszczególnych budynków. Wykonano 25 dwuosobowych ławek, a biblioteka liczyła już 729 książek. Przy DZPL Orzeł otworzono Włókienniczą Szkołę Przyzakładową która istniała do 1972 roku, szkoląc młodzież do przyszłej pracy w fabryce. Przy Zakładach Lniarskich powstała sekcja sportowa: saneczkowo – bobslejowa i skeletonowa. W granicach województwa wrocławskiego mieszkało jeszcze 50.000 Niemców. W Mysłakowicach mieszkało już 3.340 osób. Powoli kończyła się wielka wędrówka ludów. Przybyli osadnicy, nie chcieli już tymczasowości, pragnęli mieć domy i założyć rodziny. Do fabryk i szkół przychodzili ludzie z nakazami pracy. Na ulicy Szkolnej rozpoczęto budowę bloków robotniczych i hotel robotniczy. Łącznie powstało 5 bloków mieszkalnych i hotel. Budowa trwał 3 lata 1950 – 53.

Dawna leśniczówka książęca w Karpnikach zaczęła pełnić rolę schroniska turystycznego „Szwajcarka”. W Siedlęcinie otwarto schronisko turystyczne „Perła Zachodu”.

 

1951

Na bazie Zakładów Porcelany, utworzono Jeleniogórskie Zakłady Porcelany Technicznej w Mysłakowicach. Po spaleniu drewnianego ołtarza głównego, do kościoła parafialnego przywieziono inny ołtarz z kościoła ewangelickiego w Miszkowicach k/Lubawki. Ołtarz przywieźli na kilku wozach drabiniastych parafianie z Miszkowic, zadawalając się sutym poczęstunkiem. Rozebrany ołtarz poskładał pan Brozdowski stolarz z DZPL. Dyrektorem Zakładów Lniarskich został Władysław Marczak, dotychczasowy kierownik wykańczalni. Dnia 26 stycznia Rząd PRL wydał komunikat o likwidacji tymczasowej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich. Wbrew wcześniejszym porozumieniom, usunięci zostali mianowani przez prymasa administratorzy apostolscy. Władzę po nich przejęli wikariusze kapitulni lojalni wobec nowego rządu. Prymas Stefan Wyszyński został zmuszony do udzielenia im poparcia kościelnego.

W szkole dzieci prenumerowały już 31 Iskierek, 94 Płomyczków i 54 Płomyki. Szkoła posiadała 1.730 sztuk podręczników, jednak brakowało jeszcze 1.023. Dożywianie dzieci trwało 27.IX – 23.V Z bezpłatnego posiłku korzystało 125 dzieci a z płatnego 45. Fundusze na ten szczytny cel zabezpieczył Komitet Rodzicielski. Brakującą kwotę zebrano podczas kolejnej zabawy ludowej w szkole. W każdej klasie urządzono kącik czystości na który złożyło się: miednica, wiadro, ręcznik i mydło. Nowy rok szkolny rozpoczęło 299 uczniów i 10 nauczycieli.

Dnia 22 marca zlikwidowano Państwowy Urząd Repatriacyjny. W Wojanowie założono stadninę koni rasowych oraz dla pracy w polu i jazdy w siodle.

 

1952

Dnia 27 stycznia ogłoszono projekt Konstytucji PRL, który poddano do ogólnej dyskusji w szkole, uczelni i w fabryce, dla dobra i przyszłości PRL. W dniu 1 września nowy rok szkolny rozpoczęło 263 uczniów i 8 nauczycieli. Poszczególne klasy były bardzo liczne, niektóre liczyły nawet ponad 40 uczniów. Na początku listopada rozpoczęto dożywianie dzieci w szkole, bezpłatnie odżywiało się 17 uczniów, ze zniżką 20. Na śniadanie dzieci otrzymywały bułkę i szklankę ciepłego mleka. Dnia 3 maja rozpoczęła nadawanie z Monachium Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa, której dyrektorem został Jan Nowak Jeziorański. W grudniu Kongres USA ogłosił raport w sprawie Katynia. Stwierdził, że wina ZSRR nie ulega wątpliwości.

 

1953

W marcu całą Europa Środkowa i ZSRR pokryła się w żałobie z powodu śmierci Generalisimusa Wisarionowicza Józefa Stalina. W kraju odbyły się spotkania, wiece, akademie i obowiązkowe słuchanie pogrzebu w radio. W dowód pamięci dla wielkiego wodza, władze Katowic przemianowały nazwę miasta na Stalinogród. Do starej nazwy powrócono dopiero 21.X. 1956 r. Również w marcu odbyła się powiatowa narada PGR – ów, najlepszym okazała się Stadnina Koni w Wojanowie, a najgorszym PGR w Mysłakowicach, który wywiera demoralizujący wpływ na okolicznych chłopów. We wrocławskim Pafafagu wyprodukowano pierwszy polski elektrowóz. We wrześniu został aresztowany Prymas Polski Stefan Wyszyński, na okres 3 lat do 28. X. 1956 r. W nowej szkole – pałacu, naukę rozpoczęło 285 uczniów i 8 nauczycieli. W jednym budynku

(przedtem w 3) pomieściły się wszystkie klasy. Wokół szkoły jest duży teren na boisko i plac zabaw. Dnia 1 listopada rozpoczęto dożywianie dzieci, na które składało się kromka chleba i zupa. Podczas obrad II Zjazdu PZPR, młodzież podejmowała różne zobowiązania, dla uczczenia wielkiego wydarzenia w życiu partii. Na ulicy Szkolnej zakończono budowę 6 bloków mieszkalnych dla pracowników DZPL Orzeł. Uruchomiono Mieszalnię Pasz Treściwych po dawnym młynie i piekarni.

 

1954

W Polsce wchodzi w życie, nowy podział administracyjny kraju, powstają Gromadzkie Rady Narodowe, na czele ich staje przewodniczący – towarzysz z PZPR. Taka rada powstała w Łomnicy do której należały: Łomnica, Mysłakowice, Czarne, Wojanów, Dąbrowica. Kolejnymi przewodniczącymi rady byli panowie Michalak, Opoczko i Papużyński. W szkole Komitet Rodzicielski zebrał pieniądze od zakładów pracy na 3 dniową szkolną wycieczkę dzieci do Warszawy, dla 47 najlepszych uczniów. W ciągu roku spadły wyniki nauczania, rodzice przestali chodzić na zebrania szkolne. Wychowanie i nauczanie spadło tylko i wyłącznie na barki nauczycieli. W kraju dało się odczuć duże rozluźnienie. Nowy rok szkolny rozpoczęło 358 uczniów i 9 nauczycieli.

 

1955

Z początkiem września naukę szkolną rozpoczęło 407 uczniów i 9 nauczycieli w 11 oddziałach. W związku ze złym zachowaniem się uczniów, rodzice zaczęli pełnić dyżury w szkole na przerwach a nawet na lekcjach. Nauczyciele często chodzili po domach i omawiali złe zachowanie się uczniów w szkole i ich słabe wyniki w nauce. W szkole wprowadzono codzienne obowiązkowe poranne apele o treści wychowawczo – politycznej. Do przeprowadzenia apelu, na każdy dzień wyznaczany był inny nauczyciel. Dla potrzeb uczniów w szkole pierwszy raz uruchomiono świetlicę, którą wyposażono w różne gry, radio i stół z paletkami. Nad właściwą pracą świetlicy, czuwał przewodnik Organizacji Harcerzy. Dnia 21 lipca w Warszawie przekazano do użytku dar narodu radzieckiego dla Polski Pałac Kultury i Nauki imieniem Józefa Stalina.

 

1956

Przez cały kraj przetoczyły się wiece poparcia dla walczących robotników w Poznaniu. Żądano zniesienia kultu jednostki i czasu stalinizmu. Ludzie pragnęli wolności słowa i wyznania, rozwiązania organizacji komunistycznych. Na wolność wypuszczono tysiące więźniów politycznych oraz władze kościelne z prymasem Stefanem Wyszyńskim na czele, który powrócił z Komańczy do Warszawy po 4 letnim pobycie w więzieniu. Rządy w archidiecezji wrocławskiej objął bp. Bolesław Kominek. Doszło do porozumienia między nowym rządem a kościołem. W kraju na chwilę zapanowała odwilż polityczna. W naród wróciła nadzieja na zmiany w kraju. Z początkiem września nowy rok szkolny rozpoczęło 484 uczniów i 14 nauczycieli. W dalszym ciągu baza materialna szkoły była bardzo uboga, brakowało wiele pomocy naukowych do różnych przedmiotów oraz odpowiedniego sprzętu.

 

1957

W styczniu Mysłakowice stają się osiedlem, a przewodniczącymi Osiedlowej Rady Narodowej byli panowie Józef Koczur i Zdzisław Gorczyca. Przy Osiedlowej RN pracowały społecznie komisje: rolna, oświaty, finansów, komunalna, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Osiedlowa Rada robiła wiele by ludziom żyło się łatwiej i lepiej: remontowano drogi, zakładano oświetlenie na ulicach, otwierano nowe punkty usługowe i sklepy, oczywiście wszystkie państwowe. PGR przekazał na rzecz osiedla park obok pałacu. Dnia 15 lipca dekretem erekcyjnym ks. bp. Bolesław Kominek, dokonał odłączenia kościoła w Mysłakowicach od parafii w Łomnicy, tworząc w Mysłakowicach samodzielną placówkę duszpasterską pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tym razem parafia w Łomnicy nie otrzymała odszkodowania po stracie tylu

wyznawców. Wrocławskie Zakłady Metalowe – Polar wyprodukowały pierwsze polskie lodówki – Mewa i Alka. Podczas II fali repatriacji, na Dolny Śląsk przybyło 63.000 Polaków z ZSRR. Dnia 1 września naukę w szkole rozpoczęło 490 uczniów i 15 nauczycieli. W połowie października we wsi panowała grypa azjatycka, w szkole chorowało 60 % uczniów, przerwa w nauce trwała 3 dni.

 

1958

Fabryka Samochodów Dostawczych w Nysie – zaczęła produkcję popularnej „nysy”. Rozpoczęła się budowa Kopalni węgla Brunatnego Turów II. Henryk Ciupa, Lech Kozubek i Ryszard Dybicki, zaczęli odnosić duże sukcesy w mistrzostwach bobslejowych. W maju najstarsi uczniowie pod opieką wychowawców wyjechali na 6 dniową wycieczkę do Krakowa, Nowej Huty, Ojcowa i Zakopanego. Druga grupa uczniów wyjechała na wycieczkę 4 dniową do Warszawy. Rada Zakładowa DZPL Orzeł zakupiła dla szkoły mikroskop i aparat projekcyjny do wyświetlania filmów oświatowych. Z początkiem września nowy rok szkolny rozpoczęło 664 uczniów i 15 nauczycieli. W dalszym ciągu w szkole obserwuje się dużą rotację nauczycieli, ze względu na brak mieszkań służbowych i trudne dojazdy do pracy. Dla uczczenia III Zjazdu Partii, zakład opiekuńczy wyposażył jedna klasę robót ręcznych w warsztaty stolarsko – ślusarskie, z pełnym kompletem narzędzi. W ten sposób powstała w szkole pierwsza pracownia dla dzieci.

1959 W styczniu utworzono Karkonoski Park Narodowy. Do parafii Mysłakowice, na stanowisko proboszcza przysłano księdza Władysława Lupę, który przybył tu z pobliskich Karpnik. Ksiądz Władysław w naszej parafii pracował 22 lata, skąd odszedł na emeryturę w 1981 roku do Wrocławia, a zmarł w 1983 roku. Pochowany został na cmentarzu komunalnym w Mysłakowicach. Z dawnej Willi Liegnitz, wykwaterowano mieszkańców PGR – u, a dom poddano remontowi i adaptacji z przeznaczeniem na szkołę. W tym roku szkoła wreszcie otrzymała pewną pulę pieniędzy na zakup pomocy naukowych do fizyki i chemii. Nauczyciel może teraz wykonywać przynajmniej najprostsze doświadczenia. Nowy rok szkolny rozpoczęło 664 uczniów i 20 nauczycieli w 18 oddziałach. Dnia 18 czerwca otwarto przejście graniczne w Jakuszycach.

W nocy 2/3 stycznia spłonął w Kowarach kościół ewangelicki.

 

1960

Dla uczczenia 15 - lecia odzyskania Ziem Zachodnich – samorząd uczniowski podjął liczne zobowiązania np. uporządkowanie obejścia szkoły, dzięki temu odkopano i naprawiono zasypaną fontannę przed szkołą, po której uczniowie chodzili tyle lat do szkoły. Wokół szkoły wyrównano teren, zasiano trawę i posadzono kwiaty oraz ustawiono ławeczki dla bardzo zmęczonych uczniów aby mogli odpocząć po trudach na lekcji. Uczniowie klas VI i VII, przez 3 dni pracowali przy sadzeniu lasu w Karpnikach. Zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczono na wycieczkę do Wrocławia i Krakowa. Dzięki zaradności Komitetu Rodzicielskiego, naprawiono w klasach zniszczone tablice, wieszaki oraz uruchomiono gabinet dentystyczny. Nowy rok szkolny rozpoczęło 774 uczniów i 20 nauczycieli w 20 oddziałach np. klasa I abcd. Po remoncie dawnej Wilii Liegnitz i adaptacji na cele szkolne, naukę rozpoczęli tu uczniowie klas nauczania początkowego tj. klasy I – IV. Ze względu na ciężkie warunki pracy w tym budynku, nauczyciele nazwali szkołę „ grajdolewo „. W Karpaczu uruchomiono wyciąg krzesełkowy na Małą Kopę.

 

1961

Dnia 26 sierpnia Powiatowa Rada Narodowa w Jeleniej Górze, zniosła Gromadę Kostrzyca i przemianowała Osiedle Mysłakowice na Gromadę z włączeniem Bukowca i Kostrzycy. Rozpoczęto modernizację DZPL Orzeł – unowocześniono urządzenia przędzalni i tkalni oraz bielnika. Zainstalowano 370 nowych krosien automatycznych. Roszalnia lnu otrzymała wreszcie nowoczesne urządzenia. W Zakładach Elwro we Wrocławiu zbudowano pierwszą polską maszynę cyfrową „ Odra 1001 „. Dnia 2 lutego uczniowie klas V – VII byli na filmie pt. Krzyżacy w Jeleniej Górze. Na koniec roku wiele klas wraz z wychowawcami wybrało się na wycieczki w okoliczne miejscowości takie jak: Karpacz, Szklarska Poręba, Wambierzyce itp. Nowy rok szkolny rozpoczęło 857 uczniów i 21 nauczycieli. Komitet Rodzicielski zakupił do szkoły nowe pianino.

W Dzierżoniowie wyprodukowano pierwszy odbiornik telewizyjny „Aladyn”.

 

1962

DZPL Orzeł przejął pod swój zarząd Zakłady Lniarskie w Skarbkowie, Lubawce i Bolkowie. Zaszła konieczność dodatkowego zatrudnienia około 300 osób, z których część należy przeszkolić. Zakład przyjął nowe zamówienia na tkaniny lniane z USA, Kanady, Jugosławii, Czech i Węgier.

W ramach dalszego zaostrzania polityki wobec kościoła, na posiedzeniu komisji KC do spraw kleru, Zenon Kliszko zaproponował aby podsunąć księżom konkretne tematy do kazań np. wydajność pracy robotników w PGR – ach.

Nowy rok szkolny rozpoczęło 851 uczniów i 23 nauczycieli. Nauka odbywała się na dwie zmiany, w małym budynku ograniczono ilość klas ze względu na trudne warunki sanitarne. Kapitalny remont budynku znowu odłożony z braku funduszy. Gdy w szkole zjawił się fachowiec od sportu, nagle wzrosło zainteresowanie wychowaniem fizycznym zwłaszcza w klasach starszych. W miesiącu październiku kolega Mandziarz, wyczarował w ponurej piwnicy pomieszczenie na pracownię do techniki.

Na Hali Szrenickiej oddano do użytku schronisko turystycznie po długo trwającym remoncie.

 

1963

W DZPL Orzeł dokonano kolejnej modernizacji wymieniając stary park maszynowy na wydajniejszy nowy. W Dąbrowicy powstało Sanktuarium Maryjne. Z powodu wielkiej zimy zwanej „Zimą Stulecia” przerwa w lekcjach trwała 5 tygodni na przełomie stycznia i lutego. W szkole wystąpiły poważne trudności z opałem, nauczyciele mieli kłopot z dojazdem do pracy z Jeleniej Góry. We wrześniu naukę rozpoczęło 851 uczniów i 22 nauczycieli. Ze względu na bardzo złe zachowanie młodzieży, postanowiono utworzyć społeczne dyżury we wsi, które mają zwracać uwagę młodzieży w miejscach publicznych. W skład takiej trójki wchodził wyznaczony nauczyciel i dwóch rodziców, wyznaczonych przez Komitet Rodzicielski. Dyżury pełniono w poszczególne dni tygodnia w godzinach wieczornych. W szkole uruchomiono ponownie drugie śniadanie dla chętnych uczniów. W Dąbrowicy zaczęto czcić kult Matki Boskiej Częstochowskiej, propagowany przez wrocławskich biskupów i wojanowskiego proboszcza.

 

1964

We Wrocławiu ruszyła seryjna produkcja komputerów „Odra 1003”. Organizacja partyjna w DZPL Orzeł liczyła 301 członków i była na II miejscu w powiecie. Do dnia 14 grudnia Zakład Lniarski wykonał roczny plan produkcji, zaś do końca roku wyprodukowano materiałów na wartość około 9 milionów zł. Podczas bardzo wielkiej wichury, która wyrywała drzewa i urywała kominy fabryczne, w DZPL Orzeł wybuchł pożar który strawił magazyn z surowcami. Mimo wielkich strat zakład nie przerwał produkcji. W zimie znowu były wielkie mrozy i duży śnieg, a później przyszły wielkie roztopy. Szkoła pływała w wodzie, zwłaszcza ostatnie piętra. Okazało się że wiekowe budynki potrzebują gruntownych remontów zwłaszcza dachu. Wiosną młodzież znowu wyruszyła na turystyczne szlaki pieszo a nawet rowerami. Niektóre klasy wolały wyjechać do ZOO do Wrocławia. We wrześniu nowy rok szkolny rozpoczęło 854 uczniów i 24 nauczycieli. Na jesieni Gromadzka Rada Narodowa przydzieliła sporą kwotę pieniędzy. Z tej puli zaczęto grodzić budynek szkolny siatką, w salkach pojawiły się wykładziny podłogowe, a biblioteka otrzymała kilka prawdziwych regałów.

1965 W miesiącach zimowych, sportowcy pod opieką nauczyciela WF pana Emila Piejki, zaczęli zdobywać nagrody na zawodach narciarskich. Andrzej Linkiewicz i Krzysztof Jadachowski byli na zawodach w Zakopanem, gdzie zajęli czołowe miejsca. Nowy rok szkolny rozpoczęło 923 uczniów i 28 nauczycieli, była to największa ilość uczniów w naszej szkole. Nauka odbywała się w dwóch budynkach na II zmiany, wiele klas było abc a niektóre nawet abcd. We wrześniu zakończono grodzenie dużego budynku siatką, tym samym kury, owce i inne domowe zwierzęta sąsiadów przestały chodzić po podwórku szkolnym. Całe ogrodzenie wykonali rodzice w czynie społecznym, za siatkę zapłacił Komitet Rodzicielski.

 

1966

Rada Państwa nie wyraziła zgody na przyjazd do Polski papieża Pawła VI na obchody 1000 lecia chrztu Polski. W ramach kościelnych obchodów tysiąclecia chrztu Polski, odbywała peregrynację kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Przed dotarciem do Warszawy obraz został „aresztowany”, co wywołało liczne manifestacje uliczne. Nowy rok szkolny rozpoczęło 923 uczniów i 28 nauczycieli w 26 oddziałach klasowych. Dnia 5 października w szkole uruchomiono świetlicę z dożywianiem dla 90 uczniów. Z początkiem grudnia wprowadzono szklankę ciepłego mleka w tym 25 uczniów korzystało bezpłatnie.

W latach 1966 – 1974 na szczycie Śnieżki zbudowano nową stację meteorologiczną tzw. talerze które w 2009 roku na skutek wielkiego oblodzenia i ustawienia na niej anten przekaźnikowych runęło – zawaliło się częściowo. Dnia 11 grudnia na polanie spłonęło schronisko turystyczne „Bronka Czecha”.

 

1967

Naukę szkolną rozpoczęło 930 uczniów i 28 nauczycieli w 26 oddziałach. Dnia 20 listopada przed dużym budynkiem szkolnym rozpoczęto wielkie prace w czynie społecznym. Układano chodnik z płytek wraz z obrzeżami – 478 m2, wykonano nawierzchnię drogi – 463 m2 wraz z krawężnikami, wykonano 5 studzienek burzowych, ułożono 12 mb rur kamionkowych odpływowych, zamieniono linię energetyczną na powietrzu na podziemną która zasilała szkołę. Wartość czynu społecznego oceniono na 67.630 zł. Materiał zakupiono ze środków Rady Narodowej i DZPL Orzeł. W skład zespołu organizacyjnego czynu weszli przedstawiciele urzędu, zakładu pracy, rodziców i nauczycieli.

 

1968

Dnia 21 sierpnia oddziały Układu Warszawskiego w tym i Polski wkroczyły do Pragi czeskiej, w celu stłumienia powstania narodowego – „Praskiej Wiosny”. Dnia 2 lutego uchwałą rady pedagogicznej , uruchomiono w szkole pierwsze, może jeszcze proste i ubogie pracownie przedmiotowe do: fizyki, chemii, biologii, matematyki, polskiego, rosyjskiego, historii i obywatelskiego. Pracownie zostały wyposażone z dotacji Wydziału Oświaty w Jeleniej Górze i zakładu opiekuńczego DZPL Orzeł. W przeddzień Święta Pracy odbyła się uroczysta akademia oraz odświętny przemarsz ulicami osiedla uczniów w odpowiednich strojach regionalnych, od szkoły do fabryki lniarskiej, gdzie odbyły się występy artystyczne młodzieży szkolnej dla ludności Mysłakowic. Dnia 8 maja starsza młodzież witała koło dworca kolejowego sztafetę, zorganizowaną z okazji 25 lecia Wojska Polskiego. Z początkiem września nowy rok szkolny rozpoczęło 934 uczniów i 27 nauczycieli w 27 oddziałach klasowych. W sierpniu i we wrześniu kończono układanie twardej nawierzchni przed małym budynkiem szkoły. Materiały: trelinkę, płyty chodnikowe, krawężniki, piasek i cement dostarczyła Rada Narodowa i DZPL Orzeł. Za wykonaną pracę zapłacił Komitet Rodzicielski Szkoły. Dnia 10 września zakład opiekuńczy DZPL Orzeł, przekazał na rzecz szkoły kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakupy najbardziej potrzebnych pomocy.

 

1969

W maju uczniowie klasy VIII byli na wycieczce w stolicy – Warszawie, 6 najbiedniejszych uczniów za dobre wyniki w nauce pojechało ze środków Komitetu Rodzicielskiego. Dnia 1 września naukę szkolną rozpoczęło 794 uczniów i 32 nauczycieli w 26 oddziałach lekcyjnych. W październiku rozpoczęto budowę boiska szkolnego z odwodnieniem. Na boisko szkoła otrzymała specjalną dotację z Gromadzkiej Rady Narodowej w kwocie 60.000 zł. We wszystkich salach małego budynku położono wykładzinę podłogową.

 

1970

Dnia 13 grudnia ogłoszono podwyżkę cen żywności średnio o 18 % i obniżkę cen na niektóre artykuły przemysłowe. Na drugi dzień w Stoczni w Gdańsku rozpoczął się strajk który zapoczątkował wydarzenia na całym Wybrzeżu. Dnia 15 grudnia I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka podjął decyzję o użyciu broni w czasie tłumienia strajków i demonstracji. Według oficjalnych danych w dniach 15 – 18 grudnia na Wybrzeżu zginęło 45 osób, a rannych zostało 1.164 osoby, zatrzymano w aresztach 3.161 osób. Na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR odwołano Władysława Gomułkę a powołano Edwarda Gierka. Dnia 23 grudnia Sejm powołał Piotra Jaroszewicza na premiera rządu. W DZPL Orzeł ruszyła produkcja tkanin dekoracyjnych. Dnia 15 lutego uczniowie naszej szkoły zdobyli II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Zimowych i II miejsce w Igrzyskach Wojewódzkich. W nowym roku szkolnym naukę rozpoczęło 746 uczniów i 34 nauczycieli w 26 oddziałach. Od września minister wprowadził w szkole nowe metody nauczania w klasach nauczania początkowego metoda Moroza, w klasach IV – VIII metoda programowania. Utworzono wiele kółek zainteresowań jak: techniczne, taneczne, fotograficzne, teatralne, kukiełkowe i mandolinistów. W grudniu rozpoczął się generalny remont dużego budynku szkolnego, bez przerywania nauki szkolnej. Podczas prac w poszczególnych salach wymieniono instalację elektryczną miedzianą na

aluminiową, zmieniono oświetlenie, pomalowano wszystkie pomieszczenia i naprawiono cieknący dach. Remont trwał przez cały rok.

Stan ludności w poszczególnych wioskach naszej gminy: Dąbrowica – 611, Kostrzyca – 1.005, Łomnica – 2.033, Mysłakowice – 4.211, Wojanów – 508, Bobrów – 322, Bukowiec – 803, Gruszków – 140, Karpniki – 868, Strużnica – 99, Krogulec – 148, cała gmina liczyła – 10.748 osób.

 

1971

Dnia 22 stycznia rozpoczął się strajk okupacyjny w Stoczni w Szczecinie. 11 lutego zaczął się strajk w Łodzi w Zakładach Włókienniczych. Pod wpływem mnożących się strajków, dnia 1 marca przywrócono ceny mięsa do poziomu sprzed grudnia. Pod koniec października Polska zakupiła licencję na produkcję fiata 126. A co działo się w szkole? Dnia 15 stycznia na powiatowych eliminacjach kółek kukiełkowych, nasza szkoła otrzymała nagrodę w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na wycieczkę szkolną. Nowy rok szkolny rozpoczęło 711 uczniów i 33 nauczycieli w 25 oddziałach. W październiku przy bibliotece szkolnej w małym budynku urządzono czytelnię dla dzieci, która wyposażono w stoliki i krzesła, a wszystko za pieniądze z Rady Narodowej. W dużym budynku urządzono salę projekcyjną do wyświetlania filmów oświatowych. W tym roku w dalszym ciągu kółka zajęć pozalekcyjnych cieszą się dużym zainteresowaniem tak ze strony uczniów jak i ich rodziców. Zajęcia są prowadzone raz w tygodniu przez 2 godziny zawsze po lekcjach dla uczniów chętnych i zainteresowanych. Dnia 17 X i 17 XII drużyna dziewcząt zajęła II miejsce w piłce ręcznej oraz koszykowej w mistrzostwach powiatu w Jeleniej Górze. Jak widać sport w naszej szkole rozwija się wspaniale.

 

1972

Wielka radość zapanowała we wsi gdy uruchomiono podmiejską linię autobusową nr 3 z Jeleniej Góry – Celwiskozy do Mysłakowic – Orzeł. W ciągu dnia autobus kursował 36 razy, zaś z dworca kolejowego można było dojechać pociągiem do Karpacza, Kowar, Jeleniej Góry, Kamiennej Góry a nawet i Marciszowa. W DZPL Orzeł ruszyła produkcja obrusów, bieżników, serwetek i makatek. W listopadzie Sejm uchwalił zmianę Konstytucji PRL oraz postanowił o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o Radach Narodowych. Dnia 13 grudnia Wojewódzka Rada Narodowa we Wrocławiu, uchwaliła utworzenie w powiecie jeleniogórskim Gminy Mysłakowice. Pani Bronisława Sokołowska pracownica DZPL Orzeł, została wybrana posłanką do Sejmu PRL. Był to wielki zaszczyt tak dla fabryki jak i miejscowości. W kwietniu uczniowie naszej szkoły brali pierwszy raz udział w powiatowej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki i języka polskiego. Na obu konkursach szkołę reprezentowali Marek Kojdecki, Jacek Matuszewski i Doniczkowska zajmując tam czołowe miejsca. Podobnie chór szkolny zajął II miejsce we Wrocławiu oraz drużyna harcerska I i II miejsce w eliminacjach powiatowych piosenki harcerskiej i drużyn strażackich. Nasza drużyna zajęła I miejsce w konkursie „Znam przepisy ruchu drogowego” na szczeblu województwa. W sporcie dziewczęta tak jak i chłopcy byli w czołówce powiatu. Nowy rok szkolny rozpoczęło 647 uczniów i 36 nauczycieli w 24 oddziałach. W szkole dalej pracowały koła zainteresowań dla chętnych uczniów. Zorganizowano półinternat dla dzieci które potrzebują wyżywienia oraz opieki w godzinach popołudniowych. Zajęcia odbywały się w godzinach 14 – 17 polegały głównie na odrabianiu lekcji i zajęciach rozrywkowych a kończyły się podwieczorkiem. Dnia 28 października Rada Pedagogiczna Szkoły podjęła uchwałę o 100 % promocji uczniów nauczania początkowego tj. klas I – IV. W związku z tym zorganizowano wielkie douczanie, powstały zespoły wyrównawcze dla słabych uczniów w nauce. Samorząd Szkolny pierwszy raz

wydał gazetkę pt. „Koszałek Opałek”.

 

1973

Dnia 1 stycznia wszedł w życie nowy podział administracyjny kraju – powstały gminy. Gmina Mysłakowice to 11 wiosek. Propozycje naczelnika jako najwyższej władzy w gminie proponował Komitet Gminny PZPR a zatwierdzał Komitet Powiatowy PZPR, przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej był urzędujący sekretarz Komitetu Gminnego PZPR. Pierwszym naczelnikiem w Gminie Mysłakowice został mianowany Zygmunt Kasjaniuk. Pierwszy raz w naszej gminie odbyła się świecka uroczystość nadania imienia dziecku. W lutym utworzono Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Łomnicy. W wyniku połączenia zakładów branży elektrotechnicznej, powstały Dolnośląskie Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej Porel w Mysłakowicach. Mysłakowice liczyły 4.208 osób, gęstość zaludnienia w gminie 98,3 osoby na 1 km2. Na 1 mieszkańca gminy przypadało 13,3 m2 powierzchni mieszkalnej. Na 1 izbę przypadało 1,3 osoby. Z rolnictwa utrzymywało się 14,2 % mieszkańców. W gminie pracowało 5.289 osób na 10.911 mieszkańców, w tym 5.677 kobiet i 5.289 mężczyzn. W gminie było 1.080 gospodarstw prywatnych, 1 spółdzielnia produkcyjna, 1 kółko rolnicze i 8 PGR ów. Pod koniec czerwca rozpoczęto prace ziemne pod budowę dwóch bloków mieszkalnych przeznaczonych dla pracowników DZPL Orzeł. Biorąc pod uwagę dobre warunki lokalowe, bazowe i kadrowe, Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach została przemianowana na Zbiorcza Szkołę Gminną z Gminnym Dyrektorem Szkół, który jest równocześnie szefem wszystkich placówek oświatowych w Gminie Mysłakowice. Nowy rok szkolny powitało 584 uczniów i 37 nauczycieli oraz nowa kadra kierownicza. Nowy minister oświaty wprowadził wiele zmian w dotychczasowym systemie nauczania. Za zespół uczniowski bezpośrednio odpowiedzialny jest nauczyciel – wychowawca. Podczas wychowania młodzieży obowiązywać będzie jednolity front działania. Szkoła będzie stopniowo wprowadzać system wychowawczy doc. Heliodora Muszyńskiego. Będą organizowane nauczycielskie koła dokształcające, lekcje pokazowe, prelekcje i dyskusje. Rok szkolny podzielony będzie tylko na II semestry. Na świadectwach szkolnych wpisywać się będzie osiągnięcia ucznia: nauka, sport, pełnione funkcje społeczne, osiągnięcia wychowawcze.

Rozszerzona została ocena ze sprawowania: wzorowa, wyróżniająca, odpowiednia i nieodpowiednia. Wprowadzono obowiązek pracy społecznej dla każdego ucznia, w takim wymiarze w semestrze jaki ma on wymiar godzin w tygodniu. Uroczyste ślubowanie uczniów klas I. W klasach I – IV promowani będą wszyscy uczniowie. W klasach V – VIII uczeń może być promowany z jedną lub więcej ocen niedostatecznych. Wprowadzono nowe metody nauczania. W naszej szkole powołano klasy -„przysposobienia zawodowego”, dla uczniów z całej gminy, którzy są kilka lat opóźnieni w nauce.

Aby podnieść kwalifikacje nauczycieli ministerstwo powołało NURT – Nauczycielski Uniwersytet Radiowo Telewizyjny. Dla poszczególnych grup wiekowych wprowadza się obowiązkowe apele raz w tygodniu. Opracowano nowy hymn szkolny. W zimie w szkole założono radiowęzeł na korytarzach i w klasach. Zobowiązuje się nauczycieli do prowadzenia zeszytów obserwacyjnych swoich wychowanków. Z Jeleniej Góry wyjechał specjalny „Pociąg Przyjaźni” do Moskwy w którym również znajdowali się zasłużeni towarzysze z Mysłakowic. Dnia 15 lipca nastąpił rozruch mechaniczny i technologiczny oczyszczalni ścieków w DZPL Orzeł, dzięki temu rzeką Łomnicą popłynie woda znacznie oczyszczona.

Dnia 14 lutego wykonano pierwszy odbiornik radiowy klasy Hi – fi stereofoniczny „Meluzyna” firmy Diora w Dzierżoniowie.

 

1974

Dnia 1 października wojewoda wrocławski odwołał dotychczasowego naczelnika, powołując w jego miejsce Józefa Cyrka, mieszkańca Mysłakowic. Pierwsze dwa bloki przeznaczone dla pracowników DZPL Orzeł już stoją w stanie surowym. Aby przyspieszyć zakończenie budowy, organizacja zakładowa ZMS postanowiła objąć patronacką opieką prowadzoną budowę by w ten sposób skrócić czas oczekiwania na wymarzone mieszkanie. Specjalnie powołana komisja mieszkaniowa, złożona z młodych pracowników DZPL Orzeł, sprawdzała na miejscu warunki mieszkaniowe kandydatów. Przydzielając mieszkanie postawiono podstawowy warunek, każdy przyszły lokator musi odpracować na budowie pewną liczbę godzin, jako pracownik fizyczny w zależności od wielkości mieszkania. Do pracy można było przychodzić rano lub po południu, samemu lub z rodziną. Dziennie można było odpracować średnio 5 godzin. Godzina pracy takiego robotnika kosztowała tyle co pomocnika murarza.

Przy Zbiorczej Szkole Gminnej powołano grupę remontowo – budowlaną, która miała się zajmować bieżącymi remontami we wszystkich placówkach oświatowych w gminie. Dla obsługi pracowników oświaty powołano zespół administracyjno – księgowy z siedzibą w szkole. Prawie wszystkie dzieci zostały objęte nauczaniem – przedszkolnym – zerówką. W miesiącach zimowych wszystkie chętne dzieci mogły korzystać ze szklanki ciepłego mleka na dużej przerwie, z darmowych obiadów korzystało 55 uczniów z rodzin najbiedniejszych. Z nowym rokiem szkolnym weszło zarządzenie że każdy nauczyciel ma przepracować społecznie 2 godziny w ciągu tygodnia na rzecz szkoły. Z nowym rokiem zaczęto gremialnie wysyłać nauczycieli na studia uniwersyteckie. Z naszej szkoły na zaoczne studia magisterskie wyruszyło 11 nauczycieli, w związku z tym był ogromny problem z zastępstwami w piątek i sobotę, za tych co 2 tygodnie wyjeżdżali na 3 dniowe sesje do Wrocławia, Opola, Zielonej Góry i Poznania. Minister pokrywał przejazdy, noclegi i wyżywienie, zaś student dawał z siebie wszystko aby w wyznaczonym czasie ukończyć daną uczelnię. W ten prosty sposób, po 4 latach szkoła miała już wykształconą kadrę. Nowy rok szkolny rozpoczęło 584 uczniów i 33 nauczycieli.

 

1975

Dnia 28 maja Sejm przyjął ustawę o nowym podziale administracyjnym Polski – liczba województw zwiększyła się z 17 do 49. W lecie i jesienią oddano do użytku dwa bloki na osiedlu Włókniarzy 2 i 4, dla 120 rodzin głównie pracowników DZPL Orzeł. Dnia 27 maja na sesji Gminnej Rady Narodowej powołano Kolegium do Spraw Wykroczeń, w celu poprawienia i pomocy w utrzymaniu ładu i porządku w gminie. W październiku 30 lecie swojej pracy obchodziły DZPL Orzeł, a później 25 lecie Porcelana. W czerwcu w Łomnicy utworzono Spółdzielnię Kółek Rolniczych. W maju w Mysłakowicach oddano do użytku pawilon handlowy – sklep z artykułami AGD czyli na tamte czasy luksusowymi. Czasem prowadzona tam była sprzedaż wiązana – dostaniesz lodówkę jeżeli kupisz rower „Ukraina” Przed dostawą nowego towaru, ustawiały się „kilometrowe” kolejki, które stały często kilka dni i nocy. Jesienią przeniesiono Urząd Gminy do budynku po hotelu robotniczym na ul. Szkolnej. Remont i adaptacje wykonywano w trakcie pracy. DZPL Orzeł otrzymały podziękowanie i gratulacje za pracę i wysokie osiągnięcia od Komitetu Centralnego PZPR i Rady Ministrów, dyplom podpisali tow. Edward Gierek i tow. Piotr Jaroszewicz.

Nowy rok szkolny powitało 557 uczniów i 33 nauczycieli. Z nowym rokiem szkolnym, rozpoczęła się reforma systemu oświaty. Nowy program szkoły 10 letniej wdrażać będzie klasa I. Szczególnie zwracać należy uwagę na: nowy program, zajęcia pozalekcyjne dla uzdolnionych uczniów, dalsze wdrażanie nowego systemu wychowawczego, nowego kodeksu ucznia i nowego ceremoniału szkolnego. Dnia 14 października w szkole obchodzono 30 lecie polskiej szkoły w Mysłakowicach.

Dnia 1 czerwca utworzono województwo jeleniogórskie. Zaklady w Jelczu wyprodukowały pierwszy polski autobus „PR – 100”.

 

1976

Powstał Zarząd Gminny Związku Bojowników o Wolność i Demokrację tzw. ZBoWiD. Jesienią rozpoczęto szkolenie nowych kadr dla organizacji partyjnych w Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu i Leninizmu – jako najwyższa forma kształcenia członków partii. W wyniku kolejnych zmian w przemyśle, firma porcelany mysłakowickiej zmieniła nazwę na Dolnośląskie Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej Polam. W maju przeniesiono posterunek MO z Łomnicy do budynku Urzędu Gminy na ul. Szkolną. Dnia 14 października w Kostrzycy – Bukowcu, oddano do użytku punkt lekarski po kapitalnym remoncie budynku. Z końcem października w Karpnikach zakończono zdjęcia do 9 odcinkowego filmu pt. „Życie na gorąco” w reżyserii Andrzeja Konica. Film realizowano w pałacu myśliwskim. W wyniku współzawodnictwa w konkursie „Mistrz Gospodarności” – Gmina Mysłakowice zajęła III miejsce w województwie i nagrodę 500.000 zł. Tow. Bronisława Sokołowska została powtórnie wybrana na kolejną kadencje do Sejmu PRL. Dnia 24 czerwca Sejm przyjął uchwałę o podwyżce cen żywności: cukru o 100, mięsa o 69, mleka i jego wyrobów o 50 %. Na drugi dzień w wielu zakładach pracy wybuchły strajki protestacyjne, znane jako „wydarzenia czerwcowe”. Wieczorem premier odwołał zapowiedzianą podwyżkę. Nastąpiły masowe aresztowania i wyrzucenia z pracy oraz brutalne pobicia przez milicję. Przed sądami stanęło około 500 osób. W wyniku nadmiernego wykupywania niektórych towarów, wprowadzono kartki na cukier. Dnia 3 września w Warszawie powstał Komitet Obrony Robotników KOR.

Nowy rok szkolny rozpoczęło 548 uczniów i 33 nauczycieli. Głównym zadaniem jakie postawiono przed szkołą było: podniesienie poziomu pracy ideowo – wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem skutecznego realizowania ideowych założeń programów nauczania i zajęć pozalekcyjnych. Doprowadzić do prawidłowej realizacji wartości pedagogicznych prac społecznie – użytecznych przy uwzględnieniu możliwości uczniów, warunków szkoły i potrzeb środowiska. Rozwijanie cech dobrego i świadomego obywatela, zdyscyplinowanego gospodarza w domu i środowisku. W tym roku wprowadzono profilaktykę szczotkowania zębów i systematyczne podawanie pastylek dla uczniów klas I – VI. W październiku wprowadzono 4 dni na prace społecznie – użyteczne. Pracowano w szkole, pracowni, klasie i obejściu budynku. W ciągu roku dzieci szkolne zebrały 2 tony makulatury, za uzyskane pieniądze kupiono do szkoły bristol, papier toaletowy oraz mydło do ubikacji. Dnia 11 kwietnia z inicjatywy Juliana Gozdowskiego w Jakuszycach odbył się I Bieg Piastów, w biegu startowało 500 zawodników.

 

1977

Na początku kwietnia powołano Gminny Ośrodek Ideowo – Wychowawczy. Jego celem było realizowanie programu linii PZPR i wyzwalanie inicjatywy u ludzi przemysłu, rolnictwa i administracji. Dnia 22 lipca w „ośrodku rekreacyjnym” DZPL Orzeł - na basenie, odbył się „Karnawał Lipcowy”. W programie były: występy zespołu greckiego – Kwiat Akropolu, kiermasz książkowy, loteria fantowa, stoisko z wędlinami, zawody sportowe i zabawa ludowa.

Na jednej z sesji stwierdzono że bardzo maleje ilość gospodarstw rolnych, gdyż rolnicy oddają ziemię państwu w zamian za rentę rolniczą. Latem na terenie gminy wystąpiła wielka powódź. Z pomocą przyszli żołnierze w liczbie 161 osób ze specjalistycznym sprzętem pływającym. Dnia 10 października w Bierutowicach został otarty ośrodek wypoczynkowy – Orlen, wybudowany przez DZPL Orzeł. Obiekt posiadał stołówkę, kawiarnię, salę telewizyjną, czytelnię i pokoje 2 i 3 osobowe oraz 115 miejsc noclegowych. W Bukowcu po byłej szkole podstawowej utworzono schronisko turystyczne dla dzieci i młodzieży „Skalnik” – PTSM. Nowy rok szkolny rozpoczęło 492 uczniów i 31 nauczycieli oraz nowa dyrekcja szkoły. Podobnie jak w roku ubiegłym młodzież miała 4 dni wolne od nauki na prace społecznie – użyteczne w klasie, szkole, obejściu czy w środowisku. Ponieważ w budynku szkolnym w Łomnicy nastąpiło zawalenie stropów, szkołę tj. dzieci i nauczycieli przeniesiono do Mysłakowic na kilka miesięcy. Wszyscy dowożeni byli do Mysłakowic i uczyli się na drugiej zmianie. W tym roku szczególnie zwracano uwagę na wytyczne IX Plenum KC PZPR. Rola człowieka w budowie nowoczesnego społeczeństwa, kształtowanie postawy ideowo – politycznej.

 

1978

Mirosław Hermaszewski odbył lot w Kosmos na pokładzie statku Sojuz 30. Dnia 16 października kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem i przyjął imię Jana Pawła II. W grudniu wielka fala mrozów sparaliżowała cały kraj. W wyborach do Gminnej RN wzięło udział 99 % ludności na 7.580 uprawnionych do głosowania !!! Dnia 13 maja społeczeństwo gminy, zakłady pracy oraz organizacje społeczne i polityczne, wręczyły sztandar dla ZBoWiDu. Dnia 21 maja przez naszą wioskę przejeżdżał Wyścig Pokoju. Z tej ważnej okazji na trasie wyścigu wymalowano wiele budynków ale tylko od strony frontu. Dzieci zamiast uczyć się w szkole kibicowały kolarzom na trasie przejazdu. W konkursie Gmina Mistrzem Gospodarności – Mysłakowice otrzymały nagrodę w kwocie 1.000.000 zł, nagroda została wręczona w Warszawie dnia 12 lipca. Dnia 2 czerwca w myśl wytycznych Rady Państwa, powołano Gminny Komitet Kontroli społecznej. Na koniec sierpnia organizacja partyjna w DZPL Orzeł liczyła 450 towarzyszy i kandydatów. Dnia 1 listopada nowym naczelnikiem gminy została mianowana Wanda Kasprowicz.

W tym roku naukę szkolna rozpoczęło 498 uczniów i 32 nauczycieli. W działalności dydaktyczno – wychowawczej szczególnie zwracano uwagę na różne formy samodzielności i samorządności, zwłaszcza w działalności organizacji społecznych. Pracownię nauczania początkowego wyposażono w odpowiednie pomoce naukowe na kwotę 80.000 zł, były to regały, stoliki, krzesła oraz klocki logicznego myślenia, układanki, mozaiki i plansze. Szkoła w dalszym ciągu

prowadzi klasy „pz”, do której uczęszczają uczniowie z 4 roczników z 6 miejscowości gminy. Mimo że chęci do nauki żadne, to jednak są bardzo chętni do wszelkich prac społecznych tak dla szkoły jak i środowiska. Stan ludności w poszczególnych wioskach naszej gminy: Dąbrowica – 645, Kostrzyca – 1.098, Łomnica – 2.178, Mysłakowice – 4.396, Wojanów – 550, Bobrów – 350, Bukowiec – 750, Gruszków – 139, Karpniki – 964, Struznica – 103, Krogulec – 155, cała gmina – 11.328 ludzi.

 

1979

Pracownica DZPL Orzeł tow. Barbara Matuszczak, uczestniczyła w obradach VIII Zjazdu PZPR w Warszawie. Z okazji Dnia Włókniarza I sekretarz PZPR z Jeleniej Góry Stanisław Ciosek wręczył odznaczenia wyróżniającym się pracownikom. Uczniowie ze szkoły zebrali 1,7 tony makulatury i za uzyskane kupony i pieniądze kupiono papier toaletowy. W marcu 100 uczniów wzięło udział w Biegu Piastów w Jakuszycach. W tym roku nowy program wdrażano w kolejnych klasach. Pierwszy raz w dziejach oświaty pojawiły się wolne soboty, po jednej w wybranych miesiącach. W dalszym ciągu 13 nauczycieli podnosi swoje kwalifikacje na wyższych uczelniach. W całej szkole wprowadzono II śniadanie tj. szklanka ciepłego mleka + bułka. Opłata ucznia za cały miesiąc wynosiła 100 zł. W gminie i na rynku wystąpiły braki papieru toaletowego. W szkole zabrano papier z toalet i umieszczono w klasach, gdzie każdy obserwuje ile kolega zabiera papieru. Taka sytuacja trwała przez kilka lat. Nowy rok szkolny rozpoczęło 481 uczniów i 31 nauczycieli wraz z nowa dyrekcją szkoły. Głównym celem w nowym roku to dalsze wdrażanie reformy oświaty oraz podniesienie jakości i efektywności pracy. Dalsza poprawa bazy dydaktycznej szkoły zwłaszcza w klasach nauczania początkowego. Dnia 1

listopada w Zbiorczej Szkole gminnej powstała komórka POP gdyż zrzeszonych w partii było już 10 towarzyszy. W ciągu roku szkolnego uczniowie wykonali wiele prac społecznych na rzecz środowiska jak: wykopki w gospodarstwie uspołecznionym, pomoc starszym gospodarzom w zbiórce płodów rolnych, pomoc osobom starszym i chorym w sprzątaniu i robieniu zakupów. Drużyny zuchów i harcerzy zorganizowały kilka biwaków w schroniskach w Bukowcu i Strużnicy.

 

1980

Dnia 1 lipca ogłoszono podwyżkę cen mięsa i wędlin oraz wprowadzono tzw. ceny komercyjne w stołówkach i bufetach zakładowych, co spowodowało falę strajków w różnych zakładach w całej Polsce, które trwały prawie przez cały miesiąc. W sierpniu na nowo wybuchły strajki w dużych zakładach w Gdańsku, Łodzi i Warszawie. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy.

Dnia 17 sierpnia MKS w Gdańsku ogłosił 21 postulatów, w których żądano: wolnych i niezależnych związków zawodowych, prawa do strajku, podwyżki płac i wprowadzenia kartek na mięso. Strajk podjęły również inne wielkie zakłady w całej Polsce. Dnia 31 sierpnia w Gdańsku podpisano porozumienie między MKS a stroną rządową. Podobne porozumienia podpisano w Szczecinie i Jastrzębiu. W sumie w sierpniu strajkowało 1,2 miliona zatrudnionych w 2 tysiącach zakładów pracy. Dnia 6 września funkcję I sekretarza KC PZPR objął Stanisław Kania.

Dnia 21 września pierwszy raz od 40 lat Polskie Radio transmitowało Mszę Świętą na cały kraj. Pod koniec listopada Stanisław Kania na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR polecił przygotować dekret o wprowadzeniu stanu wojennego. 3 grudnia prezydent USA w rozmowie telefonicznej z Leonidem Breżniewem, ostrzegł przed wkroczeniem wojsk ZSRR do Polski. W dniach 13 – 15 grudnia zgrupowane wojska radzieckie na granicy z Polską zostały wycofane.

Również i w Mysłakowicach w DZPL Orzeł odbył się 3 dniowy strajk okupacyjny. Pamiętamy jak dla żon i mam nosiliśmy posiłki i podawaliśmy przez bramę zakładową. Postulaty były podobne jak w całym kraju + postulaty rejonowe jak np. ukończenie budowy szpitala w Jeleniej Górze. Nowy rok szkolny rozpoczęło 502 uczniów i 31 nauczycieli. Dzieci z klas nauczania początkowego ze zbiorki makulatury uzyskały 1.200 zł i całą sumę przekazały na budowę statku Dar Młodzieży. Uczniowie klas starszych uzyskały kwotę 1.900 zł która przekazano na budowę Centrum Zdrowia Dziecka. Ze stołówki szkolnej korzystało 120 dzieci, w tym 40 obiadów darmowych. Na łamach prasy pojawiły się artykuły Czy w tak trudnych warunkach kraju, stać nas na prowadzenie reformy szkoły 10 letniej. Dnia 17 września w Jeleniej Górze powstał Międzyzakładowy komitet założycielski NSZZ Solidarność.

 

1981

Dnia 27 marca W. Jaruzelski i S. Kania zaakceptowali założenia wprowadzenia stanu wojennego, a dwa dni później przyjęto harmonogram internowania „osób niepożądanych”. 13 maja papież Jan Paweł II został ciężko ranny podczas zamachu na placu św. Piotra w Rzymie. Pod koniec maja zmarł prymas Polski Stefan Wyszyński, a w lipcu prymasem został Józef Glemp. Na początku sierpnia nastąpiła 50 godzinna blokada ronda przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie jako protest przeciwko złemu zaopatrzeniu. Dnia 7 października na zjeździe Solidarności, Lech Wałęsa został wybrany przewodniczącym Solidarności. Z końcem listopada zaprzestano przesyłać gaz i ropę z ZSRR do Polski. 11 i 12 grudnia w Gdańsku obradowała Komisja Krajowa Solidarności. Dnia 13 grudnia wprowadzono stan wojenny na terenie całego kraju. Internowano lub aresztowano ponad 10.000 osób. 15.XII przeprowadzono pacyfikacje strajkujących górników w kopalni „Manifest Lipcowy”, postrzelonych zostało 4 robotników. Dnia 16.XII oddziały ZOMO podczas szturmu w kopalni „Wujek” zastrzeliły 9 górników. Z końcem grudnia prezydent USA wprowadził sankcje gospodarcze wobec Polski i ZSRR, w kilka dni później pozostałe kraje NATO.

Władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego WRON. Wprowadzenie stanu wojennego było uzasadniane załamaniem gospodarczym kraju, groźbą anarchii, wojny domowej i przejęcia władzy przez Solidarność. Generał Jaruzelski pod koniec lat 80 tych, zaczął wskazywać na istniejącą wówczas groźbę interwencji wojsk Układu Warszawskiego oraz na naciski ze strony ZSRR. W rzeczywistości działania podjęte przez WRON, miały na celu obronę istniejącego systemu przez rozbicie i zlikwidowanie Solidarności. Ograniczono podstawowe prawa obywatelskie, internowano i aresztowano przeciwników, wprowadzono godzinę policyjną, rozwiązano wszystkie związki zawodowe, zmilitaryzowano podstawowe działy gospodarki, ograniczono swobodę podróżowania. Korespondencja była cenzurowana, rozmowy telefoniczne podsłuchiwane.

Naczelnikiem Gminy został mianowany Bogdan Kurylczyk. Z parafii odszedł na emeryturę proboszcz ks. Władysław Lupa, a na jego miejsce ks. bp. Przysłał proboszcza ze starej Kamienicy ks. Tadeusza Grabiaka, który pracował tu przez 25 lat. W budynku Urzędu Gminy dyżury pełnili Komisarze Wojskowi – 24 godziny na dobę, przez kilka miesięcy. Na osiedlu Włókniarzy oddano do zasiedlenia kolejne dwa bloki nr 6 i 8 dla 100 rodzin. Zakład Polam buduje pierwszy dom dla pracowników fabryki. W gminie było rozdzielnictwo wielu towarów przemysłowych dla rolników. W życiu codziennym odczuliśmy zmiany ponieważ wprowadzono kartki żywnościowe na wiele artykułów spożywczych. W nowym roku naukę rozpoczęło 546 uczniów i 34 nauczycieli. Ze stołówki szkolnej korzystało ponad 100 uczniów w tym 11 bezpłatnych. Stołówka borykała się z dużym problemem jakim było zaopatrzenie w żywność. Dyrekcja zorganizowała dla pracowników szkoły mleko, śmietanę, ser, watę, papier toaletowy. Z nowym rokiem wprowadzono wolne soboty w szkole.

 

1982

Dnia 1 stycznia zdewaluowano złotówkę 1$ = 80 zł. W lutym ogłoszono podwyżkę cen żywności o 24 % i energii o 171 %. Dnia 3 maja oddziały ZOMO rozbiły wielotysięczne demonstracje w wielu miastach Polski. Z końcem sierpnia w Lublinie zastrzelono 3 demonstrantów a 11 zostało rannych. Dnia 12 listopada Lech Wałęsa został zwolniony z internowania. Ostatniego grudnia ogłoszono zawieszenie stanu wojennego. Mieszkańcy Mysłakowic mieli ogromne kłopoty z codziennymi zakupami, bo najczęściej półki sklepowe były puste. Był to okres rozdzielnictwa towarów. Malutka kartka stanowiła podstawę do stania w kolejce po towar który w danym czasie akurat został do sklepu przywieziony. W szkole Spółdzielnia Uczniowska oprócz artykułów piśmiennych prowadziła: pieczywo, herbatę, mleko, ser, słodycze. Szkolny chór młodzieżowy zdobył Złotą Lirę i 5.000 zł nagrody. Stołówka wydaje dziennie 170 obiadów w tym 65 bezpłatnych. Przez cały rok uczniowie mogą spożywać II śniadanie - szklanka herbaty + bułka. W tym roku wprowadzono również talony na zeszyty i podręczniki. Nowy rok szkolny rozpoczęło 631 uczniów i 39 nauczycieli. Fabryka porcelany oddała do zamieszkania I blok dla swoich pracowników. W sierpniu naszą gminę nawiedziła kolejna powódź. PGR rozpoczął budowę bloków dla swoich pracowników. Utworzono i wyposażono Zakład Usług Komunalnych.

 

1983

Dnia 22 lipca ogłoszono zniesienie stanu wojennego i amnestię dla więźniów politycznych. 5 października Lechowi Wałęsie przyznano Pokojową Nagrodę Nobla, którą w grudniu w Oslo odebrała jego żona Danuta. W szkole obniżono nauczycielom ilość godzin pracy w tygodniu. Młodzieżowa organizacja harcerska zaczęła podupadać ze względu na brak zainteresowania. Biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarczą w kraju, dyrekcja szkoły organizowała różne wyjazdy pracowników np. na jagody w zielonogórskie, owoce w okolicę Jawora, grzyby w okolice Bolesławca. W ten sposób pracownicy mogli sobie zrobić pewne zapasy na zbliżającą się zimę. Po zniesieniu stanu wojennego nauczyciele gremialnie wypisywali się z ZNP. Ponieważ wiele nauczycielek w szkole ma małe dzieci dlatego absencja sięgała zenitu. Dyrekcja miała wielki kłopot w zorganizowaniu zastępstw. Niektórzy nauczyciele pracują na dwa etaty aby załatać wolne lekcje za nieobecne kol. Nowy rok szkolny rozpoczęło 636 uczniów i 37 nauczycieli.

Ksiądz proboszcz Władysław Lupa zmarł we Wrocławiu w Domu Księży Emerytów. Pogrzeb odbył się w parafii Mysłakowice. Ponieważ papież odwiedził II raz ojczyznę, z Mysłakowic wyjechała pielgrzymka autokarowa do Wrocławia na spotkanie z nim na Hipodromie na Partynicach.

 

1984

Zdewaluowano złotówkę wobec innych walut RWPG o 28 % i wobec dolara 1 $ = 106 zł. Dnia 21 lipca ogłoszono amnestię, która objęła około 600 więźniów politycznych i 35.000 więźniów kryminalnych. Dnia 19 października porwano ks. Jerzego Popiełuszko, a 30 zamordowano. W pogrzebie ks. Jerzego dnia 3 listopada wzięło udział 250.000 ludzi. Dnia 24 listopada pod auspicjami PZPR-u , powstało Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych OPZZ. Nowym naczelnikiem Gminy Mysłakowice został mianowany tow. Stanisław Stefański, który funkcję tą sprawował ponad 4 lata. Rozpoczęto remont kapitalny dużego budynku szkolnego. Przejęto cmentarz parafialny w Łomnicy jako komunalny. Dalej trwała budowa szkoły w Łomnicy. PGR w Mysłakowicach rozpoczyna budowę bloków mieszkalnych dla swoich pracowników. Wykupiono i przekwalifikowano prywatne grunty rolne pod nowe Osiedle Tęcza. Wielki sportowiec Włodzimierz Smolarek spotkał się z młodzieżą naszej szkoły. Stołówka szkolna wydawała dziennie 200 obiadów w tym 54 darmowych. W zimie dla uczniów klas nauczania początkowego stołówka wydawała szklankę ciepłego mleka.

Nowy rok szkolny rozpoczęło 602 uczniów i 36 nauczycieli. W gminie w miejsce Gminnego Dyrektora Szkół pojawił się Inspektor Oświaty jako jeden z pracowników Urzędu Gminy. Inspektor został zwierzchnikiem i kontrolerem wszystkich pracowników oświaty. W szkole minister wprowadził 5 dniowy tydzień pracy. Ze szkoły do domu dziecka skierowano 8 dzieci a do szkoły

specjalnej 5 uczniów. Dla bardzo biednych dzieci udzielono zapomogi na łączną kwotę 117.000 zł.

 

1985

Dnia 4 marca w kraju ogłoszono kolejny wzrost cen artykułów spożywczych: mąka o 40, chleb o 30, mleko i jego przetwory o 45 %. Zniesiono natomiast kartki na mąkę i kaszę. Sekretarzem Generalnym w ZSRR został mianowany Michaił Gorbaczow. Nowy sekretarz partii dopuszczał możliwość wprowadzenia reform w krajach satelickich ZSRR, czyli również i w Polsce. Powoli zaczęła dochodzić do nas odwilż polityczna. Oficjalna wartość 1$ = 140 zł, a na czarnym rynku 1 $= 700 zł. Dnia 1 lipca weszła w życie zapowiadana podwyżka cen mięsa o 10 %, a 1 listopada zniesiono kartki na cukier, którego cena wzrosła o 20 %. W Waszyngtonie powołano fundację która miała zbierać pieniądze na dalszą działalność Solidarności. Dnia 14 czerwca we Wrocławiu otwarto wreszcie Panoramę Racławicką. W parafii Mysłakowice ks. Tadeusz zdecydował się na kapitalny remont kościoła, który rozpoczęto od wieży. Na wieży wymieniono nowe pokrycie na miedziane oraz założono odgromniki i odprowadzenia wody deszczowej. W następnej kolejności przystąpiono do zbijania tynków na całym kościele i pokrycia nowym szlachetnym. We wnętrzu odnowienie polegało na malowaniu i oczyszczeniu ołtarzy i figur. Przez cały czas mieszkańcy w czynie społecznym pomagali w prostych pracach remontowych. W kwietniu Minister Oświaty wysłał do szkół pismo do nauczycieli i wychowawców na temat funkcji ideo – wychowawczej szkoły, ideowo – politycznej, roli nauczyciela jako pracownika i funkcjonariusza państwowego. W nowym roku szkoła będzie jeszcze pracować jedną sobotę w miesiącu. Nowy rok szkolny rozpoczęło 651 uczniów i 40 nauczycieli.

 

1986

Dnia 6 marca ogłoszono kolejną podwyżkę cen podstawowych produktów spożywczych, a od 5 kwietnia wzrosły ceny za gaz, elektryczność i centralne ogrzewanie o 30 %, zaś 10 dni później o 100 % wzrosły ceny biletów tramwajowych i autobusowych. Dnia 28 kwietnia polskie media z 2 dniowym opóźnieniem doniosły o katastrofie w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Dnia 17 lipca Sejm uchwalił amnestię która miała objąć wszystkich więźniów politycznych. Z końcem sierpnia zdrożały opłaty telefoniczne o 35 %. Założenie nowego telefonu miało kosztować 36.000 zł, czyli dwumiesięczna pensję. Zdewaluowano wartość złotówki wobec dolara o 17 %. Dnia 24 grudnia pierwszy raz pasterka z Rzymu, celebrowana przez papieża Polaka była transmitowana przez polską telewizję, radość była wielka. Jesienią na terenie parku obok drogi do szkoły pod zabytkowym dębem, odsłonięto kamienny obelisk ku czci Mieczysława Orłowicza z tablicą mosiężną, która znikła po kilkunastu latach podczas prac przy zakładaniu instalacji telefonicznych. Pomnik postawiono przy czerwonym szlaku turystycznym z Paczkowa do Świeradowa Zdroju. Na całym szlaku o długości 350 km, który można przejść w ciągu 87 godzin marszu, ustawiono 3 pomniki: w Świeradowie, Mysłakowicach i Paczkowie

W szkolnym pałacu trwa nadal kapitalny remont dachu i wnętrza. Wymienione zostaną wszystkie instalacje i doprowadzona będzie woda do każdej sali lekcyjnej. W marcu odbyła się lustracja - przegląd kadry pedagogicznej pod względem ideologicznym. Rozmowy kwalifikacyjne z nauczycielami prowadzili: dyrektor szkoły, przedstawiciel PZPR, przedstawiciel związków branżowych ZNP. W naszej szkole wszyscy przeszli pozytywną lustrację i nikogo nie zwolniono.

Dla uczczenia 40 lecia szkoły powołano Komitet Organizacyjny Budowy Sali Gimnastycznej w obejściu szkoły. Zadaniem Komitetu będzie zbieranie funduszy na ten szczytny cel. Niestety, ten pomysł nigdy nie doczekał się realizacji, z braku finansów i konfliktu budowy takiego obiektu obok zabytkowego pałacu. Ze szklanki mleka korzystało 300 dzieci. 8 biednych dzieci otrzymało zapomogi a 7 osób stypendia. Nowy rok szkolny rozpoczęło 591 uczniów i 38 nauczycieli.

PKP wstrzymało kursowanie pociągów na trasie Jelenia Góra Kowary i Kowary Górne oraz do Kamiennej Góry. W ten historyczny sposób po 100 latach kolej znowu przestała kursować. Torowiskiem i całym wyposażeniem zajęli się miejscowi szabrownicy. Dzisiaj tj. po 20 latach od tej decyzji tory są tylko na niektórych odcinkach. Dworce kolejowe zamieniono na składowiska, sklepy a w najlepszych przypadkach na mieszkania. Tak świetnie utwardzona droga mogła by zamienić się na ścieżkę rowerową, ale kto do takiej decyzji zmusi PKP ???

 

1987

W czerwcu papież odbył III pielgrzymkę do swojej ojczyzny. Dnia 14 września nastąpiła kolejna dewaluacja złotówki względem dolara. Oficjalny kurs dolara wynosił 1 $ = 287 zł. Dnia 27 października EWG przeznaczyła 2,3 miliona dolarów na pomoc gospodarczą dla Polski. Dnia 29 listopada odbyło się referendum gospodarcze, frekwencja wyniosła 68 %. Tylko 44 % głosujących wypowiedziało się za reformami gospodarczymi i 46 % za zmianami politycznymi w państwie.

Latem naszą gminę nawiedziła kolejna powódź, straty były znaczne. W szkole podczas zbiórki makulatury zebrano 773 kg papieru na kwotę 4.636 zł.

Całą kwotę przeznaczono na środki higieniczne dla dzieci. W związku z remontem wewnątrz budynku szkolnego, dyrekcja szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i Komitetem Rodzicielskim podjęła decyzję aby nauka odbywała się 6 dni w tygodniu. Zajęcia szkolne trwać będą krócej a dzieci wcześniej opuszczą budynek w którym jest bardzo głośno i brudno. Rada Pedagogiczna Szkoły nie przyjęła propozycji Inspektora Oświaty, aby na czas remontu młodzież wyprowadzić ze szkoły do innego budynku. Wszyscy wypowiedzieli się za tym że obecność dzieci w szkole dopinguje robotników do szybkiej i dokładniejszej pracy. Jak się później okazało wszystkim to wyszło na dobre. Naukę szkolną w nowym roku rozpoczęło 587 uczniów i 35 nauczycieli. Ks. proboszcz Tadeusz Grabiak został mianowany dziekanem dekanatu Mysłakowice, do którego należały i dalej należą parafie: Łomnica, Karpniki, Kowary, Ścięgny, Karpacz, Staniszów, Miłków, Sosnówka i Podgórzyn oraz Mysłakowice.

 

1988

Dnia 31 stycznia w Warszawie i Gdańsku odbyły się wielkie demonstracje przeciwko podwyżce cen, która wchodziła w życie 1 lutego. Pod koniec marca zlikwidowano kartki na czekoladę. Dnia 1 Maja milicja używała armatek wodnych do rozpędzania demonstracji ludności w dużych miastach Polski. Dnia 11 maja Sejm przyjął ustawę , dającą władzom specjalne upoważnienia do ograniczania działalności związków zawodowych i prawa do strajku. W maju odbyły się wybory do rad narodowych, frekwencja wyniosła tylko 56 %. Dnia 14 lipca Wojciech Jaruzelski w rozmowie z Michaiłem Gorbaczowem otrzymał wytyczne że Polska musi sobie sama radzić ze swoimi reformami i nie może liczyć na pomoc ze strony ZSRR. Dnia 17 sierpnia wybuchły strajki w kopalniach, hutach i stoczniach. W wyniku rozszerzającej się fali strajków, dnia 31 sierpnia odbyło się spotkanie Lecha Wałęsy z Czesławem Kiszczakiem, gdzie padła propozycja rozmów rządu z opozycją przy „Okrągłym stole”. Ale od propozycji do rozmów była jeszcze daleka droga. Pod koniec grudnia Sejm przyjął ustawę, zrównującą w prawach przedsiębiorstwa prywatne z państwowymi. W lutym szkoła w dużym budynku powróciła do 5 dniowego tygodnia pracy, ponieważ zakończono pracę na II piętrze budynku. W odnowionych salach lekcyjnych z bieżącą wodą – wreszcie po tylu latach, powstały pracownie przedmiotowe jak: języka polskiego, matematyki, historii, chemii, muzyki oraz gabinet lekarski i dla higienistki. Remont rozpoczął się na I piętrze. Dzięki życzliwości i wyrozumiałości wszystkich pracowników szkoły, praca z dziećmi w trudnych warunkach przebiegała spokojnie. Okazało się że gdy jest trudno, potrafimy się zmobilizować, zjednoczyć się i nie żałować sił. Ze szklanki mleka w szkole korzystało 60 % uczniów. Ministerstwo Oświaty zdecydowało że uczniowie będą otrzymywać darmowe podręczniki, a rodzice dzieci które zniszczą książki zapłacą karę. U nas karę zapłaciło 47 uczniów na kwotę 4.000.000 zł. W tych trudnych warunkach szkole pomagały zakłady pracy tj. Orzeł i Polam oraz Monar i sami rodzice. Darowano szkole różne pomoce, przewozy autokarowe oraz bezpłatną pracę przy porządkowaniu sal po remoncie. Palacze CO wreszcie mieli okazje do dokładnego opróżnienia pomieszczeń piwnicznych z nagromadzonej szlaki. Na I piętrze zlikwidowano dawne pomieszczenie po księgowości , po pokoju nauczycielskim i utworzono tak bardzo potrzebne kolejne izby lekcyjne. Z powodu braku środków finansowych, przerwano remont kapitalny w budynku aż do chwili ich uzyskania. W ciągu roku przyznano 32 zapomogi finansowe dla bardzo biednych dzieci, oraz ufundowano 12 bezpłatnych obiadów. W nowym roku szkolnym naukę rozpoczęło 578 uczniów i 39 nauczycieli. W Mysłakowicach odbyły się Wojewódzkie Dożynki na nowo otwartym stadionie który kończono w przyśpieszonym tempie koło Orła. W uroczystości brały udział władze partyjne, administracyjne z województwa oraz przedstawiciele zakładów pracy. Kardynał Henryk Gulbinowicz nadał sanktuarium w Dąbrowicy imię Matki Boskiej Jasnogórskiej Uzdrowienia Chorych z odpustem wyznaczonym na 26 sierpnia. Stan ludności w poszczególnych wioskach naszej gminy wynosił: Dąbrowica – 640, Kostrzyca – 1.090, Łomnica – 2.170, Mysłakowice – 4.360, Wojanów – 646, Bobrów – 276, Bukowiec – 752, Gruszków – 138, Karpniki – 962, Struznica – 102, Krogulec – 150, cała gmina liczyła – 11.286 osób.

 

1989

1 stycznia po 8 latach zniesione zostały kartki na benzynę i węgiel, choć kartki na mięso zostały utrzymane. Dnia 6 lutego rozpoczęły się obrady „Okrągłego Stołu”, a zakończyły dnia 5 kwietnia. W marcu za 1$ płacono 3.000 zł. Dnia 17 kwietnia NSZZ Solidarność została ponownie zarejestrowana w sądzie. 4 czerwca odbyła się pierwsza runda wyborów. Frekwencja wyniosła 63 % w II turze jedynie 25 %. W obu turach kandydaci Solidarności zdobyli 99 na 100 miejsc w Senacie i 160 na 161 w Sejmie, zgodnie z uzgodnieniem. Premierem został T. Mazowiecki.

Dnia 19 lipca Zgromadzenie Narodowe przewagą jednego głosu wybrało na prezydenta RP generała Wojciecha Jaruzelskiego. Przy szkole w Łomnicy utworzono miasteczko ruchu drogowego. Na stadionie sportowym prowadzono dalsze prace które przerwano wcześniej. Podczas zbiórki makulatury w szkole zebrano 315 kg papieru i 200 butelek szklanych. Po remoncie od nowego roku ruszyła stołówka szkolna wydając 120 obiadów w tym 12 darmowych. Ze szklanki mleka korzystało łącznie 300 dzieci. Stołówka cały czas napotykała na ogromne trudności w zaopatrzeniu w środki spożywcze, na rynku występują ciągle olbrzymie braki.

W tym roku pierwszy raz zrezygnowano z pochodu w dniu Święta Pracy, na rzecz akademii. W szkole dalej trwa remont, warunki są ciężkie, roboty się przeciągają, wszyscy są już bardzo zmęczeni, wszędzie brud, hałas i pył. W tym roku młodzież wykonała bardzo dużo prac porządkowych, tak wewnątrz budynku w przekazywanych klasach po remoncie oraz wokół szkoły. Pomagano również w PGR i u gospodarzy na wsi. W ciągu roku szkolnego Inspektor Oświaty pozbawił telefonu małą szkołę dla uczniów nauczania początkowego, który funkcjonował tam przez wiele lat. Wytłumaczenie było bardzo proste, budynek oddalony jest od dużej szkoły tylko o 300 m!!! więc jeden telefon wystarczy. Po kilku miesiącach władze gminy mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci a nie oszczędności za wszelką cenę, przywróciło telefon. W nowym roku uczęszczało 590 uczniów i pracowało 39 nauczycieli. Ostatnim naczelnikiem gminy była Henryka Brodowska. Funkcję piastowała tylko 1 rok ponieważ zmienił się ustrój państwa.

 

Zmiana ustroju w kraju – powstała Rzeczpospolita Polska RP.

 

1990

Dnia 17 marca na Przełęczy Okraj w Karkonoszach, doszło do spotkania prezydenta Czechosłowacji Waclawa Hawla z przewodniczącym Solidarności Lechem Wałęsą. W maju odbyły się pierwsze po wojnie wolne wybory do władz samorządowych. Na radnych wytypowano 62 kandydatów, głosowało 45 % mieszkańców. Wybrano 22 radnych z tym 2 kobiety. W Urzędzie Gminy pracowało wtedy 25 osób z przeciętnym wynagrodzeniem 1.323.000 zł. Rada Gminy swoją działalnością obejmowała również 11 wiosek jak poprzednia Rada Narodowa. Przewodniczącym Rady został wybrany Eugeniusz Kleśta a wójtem Elżbieta Zakrzewska. Oboje państwo urząd ten piastowali przez 2 kadencje czyli 8 lat. Kadencja rady wynosi 4 lata, a dieta radnego wynosiła wtedy 10 zł. Skarbnikiem wybrano Jadwigę Wawrzeńczak. Rada zbierała się raz w miesiącu. Rada pracowała w oparciu o swoje komisje, które również zbierały się raz w miesiącu. Po zmianie ustroju w Polsce pojawiło się bezrobocie które trwa do dzisiaj. Wprowadzono swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Nastąpił wybuch handlu ulicznego, powstały wielkie i małe targowiska. Zakład Polam oddał do użytku drugi blok dla swoich pracowników. Łącznie w obu blokach zamieszkało 44 rodziny. Nowa Rada Gminy latem przejęła od państwa szkoły podstawowe, przedszkola, biblioteki i kluby. Pierwsze wolne dożynki gminne odbyły się na stadionie, na którym trzeba było jeszcze wykonać sporo prac porządkowych.

Stołówka szkolna serwuje 140 obiadów w tym 13 darmowych oraz 300 porcji szklanki mleka. W styczniu nastąpił wielki skok cen żywności, dlatego cena obiadu wzrosła o 80 %. Zapomogi przyznano dla 6 dzieci bardzo biednych na kwotę 250.000 zł i 2 stypendia na sumę 50.000 zł. Kolejna zbiórka makulatury przyniosła 75.000 zł dochodu, całość przeznaczono na papier toaletowy. Dalszy remont szkoły wlecze się ślamazarnie, stwierdzono opieszałość nadzoru Gminnego Zespołu i Inspektora Oświaty. Kolejne zapomogi przyznano dla 12 biednych uczniów na kwotę 700.000 zł. Pierwszy raz na kolegium Inspektora Oświaty , dokonano podziału finansów według klucza. Na 1 ucznia przypadało 20.000 zł. Nasza szkoła otrzymała 11.000.000 zł oraz 500.000 zł na oddziały przedszkolne. W związku z tym w szkole powołano Komisję Budżetową do podziału otrzymanych środków. Inspektor Oświaty podjął decyzję o zaprzestaniu zaopatrywania pracowników w mydło, ręczniki i herbatę. W czerwcu Inspektor Oświaty pierwszy raz w dziejach szkoły po wojnie, ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora szkoły w Mysłakowicach. W wyniku rozmów i negocjacji, stanowisko to otrzymał nauczyciel fizyki Emil Pyzik, który dobrał sobie zastępcę kol. Adama Srokę. Obaj panowie funkcję tą piastowali przez 4 lata.

Po 4 latach dyrektor zrezygnował z funkcji na rzecz pracy z młodzieżą jako zwykły nauczyciel. Wreszcie po 4 latach wleczenia się remontu zakończono pracę w dużym budynku. Wymieniono wszystkie instalacje, poprawiono tynki i pomalowano oraz założono nowe wykładziny. Sale są widne i czyste, łazienki są schludne i praktyczne. W wielu klasach pojawiły się nowe meble a nawet i ławki z krzesłami. Nowy wystrój otrzymała kotłownia i stołówka. Remont wykonano również wewnątrz wieży pałacowej. Teraz czas na zmianę elewacji tak jak na kościele, ale na to potrzeba dużo pieniędzy. Podczas wakacji podjęto remont w małym budynku, wymieniając instalację elektryczną i oświetlenie żarowe na jarzeniowe. W piwnicy wymieniono piec CO. Wójt podarował szkole pierwszy telewizor kolorowy z instrukcją w języku angielskim. Polam nieodpłatnie przekazał szkole mechaniczną kserokopiarkę, z nią było wiele nadziei ale więcej kłopotów. Dla orientacji podaję że 1 krzesło kosztowało wtedy 106.000 zł, jak z tego wynika inflacja szaleje! Nowy rok szkolny rozpoczęło 570 uczniów i 42 nauczycieli.

Dnia 17 marca w schronisku na Przełęczy Okraj spotkali się prezydent Czechosłowacji Wacław Hawel i przewodniczący ZSZZ Solidarność Lech Wałęsa. W maju w schronisku Odrodzenie na Przełęczy Karkonoskiej, spotkali się Bronisław Geremek, Adam Michnik, Wacław Hawel i Lech Wałęsa.

 

1991

Społeczeństwo polskie zapłaciło wysoką cenę za zmiany ustrojowe. Bezrobocie osiągnęło 13%, upadły PGR których pracownicy zaczęli pobierać zasiłki dla bezrobotnych. W tym czasie zdarzyło się wiele oszustw i afer gospodarczych. W porcelanie następuje komercjalizacja firmy i zmiana nazwy na Polam Mysłakowice Spółka z o o. Spółka zrzesza 4 fabryki w Kowarach, Leszczyńcu, Golińsku i Mysłakowicach. Rada Gminy zwróciła się z prośbą do władz Karpacza o zwrot zabranego pomnika Johannesa Fleidla w latach 80. Pomnik przywódcy Tyrolczyków stał przez 20 lat na cmentarzu obok świątyni Vang w Bierutowicach. Burmistrz Karpacza dał pozytywną odpowiedź jednak z zastrzeżeniem że tym razem pomnik zostanie zabezpieczony przed dalszą dewastacją. W tej sytuacji dyrekcja szkoły zwróciła się z prośbą do pani wójt, że pomnik przyjmie na teren w pobliżu pałacu i otoczy go opieką.

Dnia 21 grudnia utworzono Euroregion Nysa, obejmujący 34 gminy w 3 państwach granicznych. Po otrzymaniu odpowiednich materiałów od Urzędu Gminy, pracownicy obsługi wykonali nowe ogrodzenie ze siatki od frontu pałacu. Po 40 latach młodzież szkolna znowu otrzymała 3 dni wolne od nauki na odbycie Rekolekcji Wielkanocnych. W wakacje podjęto dalszy remont małego

budynku na kwotę 350 milionów zł. Ze względu na brak izb lekcyjnych, za zgodą proboszcza parafii na plebani wynajęto dwie sale na zajęcia nauczania początkowego. Jedną z sal w małym budynku podczas remontu dostosowano do wymogów przyszłej sali gimnastycznej. Pozostał jednak problem z jej wyposażeniem. Pierwszy raz w dziejach polskiej szkoły w Mysłakowicach, dla chętnej młodzieży uruchomiono naukę języka obcego – zachodniego. Nauka odbywała się w systemie popołudniowych zajęć płatnych przez rodziców. Po wielu zabiegach dyrekcji szkoły udało się zakupić nową kserokopiarkę za 17 milionów zł. Oczywiście jak się każdy domyśla postawiono ją u dyrektora! W związku z likwidacją w Jeleniej górze szkolnej filmoteki oświatowej, uczniowie, nauczyciele i dyrekcja złożyli się i zakupili 150 filmów dydaktycznych do różnych przedmiotów na sumę 900.000 zł. W nowym roku szkolnym naukę rozpoczęło 614 uczniów i 41 nauczycieli w tym kilku emerytów ze względu na braki młodej specjalistycznej kadry. Dnia 12 grudnia powstał Euroregion Nysa.

 

1992

W Moskwie zostało zawarte porozumienie o całkowitym wycofaniu wojsk ZSRR z całego terytorium Polski. Dopiero po 47 latach po zakończeniu II wojny światowej, tak naprawdę odzyskaliśmy swoją niepodległość. W kraju zapanowała wielka radość. Na cmentarzu komunalnym mieszkańcy Mysłakowic z pomocą Urzędu Gminy wybudowali kaplicę cmentarną. Po generalnym remoncie w dawnej Mieszalni Pasz Treściwych powstał nowy zakład PasPol. Na wiosnę ks. bp. Adam Dyczkowski wizytował parafię w Mysłakowicach, było miło, serdecznie a nawet wesoło. Podczas spotkania z młodzieżą, ks. bp. grał i śpiewał pieśni religijne. Dnia 16 maja pracownicy szkoły, pierwszy raz w dziejach witali na swoim podwórku dostojnego gościa. Na zakończenie spotkania ks. bp. zwiedził szkołę i wszedł na wieżę pałacową, gdzie podziwiał panoramę Karkonoszy bo pogoda dopisała. W wyjściu nie przeszkadzała księdzu długa sutanna, spora tusza a nawet mocno chwiejąca się drabina drewniana.

Na wiosnę wybrano nowy organ szkoły tzw. Radę Szkoły. W jej skład weszli w równej liczbie przedstawiciele rodziców, uczniów i nauczycieli. Dnia 23 marca po 7 miesiącach nauki w salkach katechetycznych, maluchy wróciły do nowych sal lekcyjnych. W kwietniu Rada Szkoły otrzymała od DZPL Orzeł 15 milionów zł na nowe wykładziny podłogowe do małego budynku. W marcu zmarł nauczyciel techniki Stanisław Mandziarz, po długiej i ciężkiej chorobie. Od września w dalszym ciągu odbywają się zajęcia nauki języka zachodniego w systemie zajęć popołudniowych, płatnych przez rodziców. W sali gimnastycznej nauczyciel WF Jan Gazda uruchomił dla starszej młodzieży siłownię, w godzinach wieczornych za opłatą. Nowy rok szkolny rozpoczęło 594 uczniów i 37 nauczycieli w wyremontowanych budynkach szkolnych.

Dnia 23 marca zarejestrowano Związek Gmin Karkonoskich z siedzibą w Bukowcu – pałacu. Dnia 25 marca papież powołał Diecezję Legnicką. Pierwszym ordynariuszem został wybrany ks. bp. Tadeusz Rybak. W sklad diecezji weszło 30 dekanatów i 264 parafie.

 

1993

Jesienią Legnicę opuścili ostatni żołnierze ZSRR, oddając zajęte lokale w stanie dokładnego zniszczenia i ogołocenia. Miasto otrzymało ogromną liczbę pustych pomieszczeń ale dokładnie zdemolowanych. W Urzędzie Gminy zatrudniano 37 osób, w tym 9 na stanowiskach robotniczych – jako pracownicy interwencyjni. Przeciętne wynagrodzenie na stanowisku biurowym to 4,1 miliona zł. Zniszczony i zdemolowany pomnik Johannesa Fleidla, został oddany do renowacji miejscowemu artyście rzeźbiarzowi. Odnowa pomnika kosztowała Urząd Gminy 50 milionów zł. Na wiosnę naszą parafię nawiedził Wędrujący Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Z tej okazji w kościele odbyły się wielkie uroczystości. W tym czasie odbyło się również poświęcenie sztandaru kombatantów. Dnia 16 lutego 45 uczniów z klas 4 abc pod opieką wychowawców wyjechało w okolice Szczecina na tzw. „Zieloną Szkołę”. Turnus trwał 3 tygodnie, za pobyt dzieci odpłatność ponosili rodzice. Dnia 27 maja na stadionie w Mysłakowicach odbył się Gminny Dzień Sportu. W imprezie brało udział 1.500 uczniów z 4 szkół w gminie. W wakacje rozpoczęto remont elewacji w dużym budynku na dwóch ścianach przylegających do wieży pałacowej. Ponieważ 50 milionów zł wydano na poprawę cieknącego dachu, w efekcie elewacje wykonano tylko na jednej ścianie.

W ostatni dzień starego roku, na sali gimnastycznej spotkali się pierwszy raz uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi na apelu Wigilijnym. Grano i śpiewano kolędy solo i zbiorowo, były opowieści i Jasełka oraz na koniec życzenia od dyrekcji szkoły i księdza proboszcza. Począwszy od tego roku w ostatni dzień nauki odbywają się Wigilijne spotkania połączone ze śpiewaniem kolęd i pastorałek. W minionym roku do szkoły uczęszczało 513 uczniów i 40 nauczycieli. Dnia 25 marca w Legnicy powołano Wyższe Seminarium Duchowne, 6 sierpnia w Jeleniej Górze otwarto Kolegium Teologiczne.

 

1994

Na wiosnę odbyło się uroczyste odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Johanna Fleidla przywódcy Tyrolczyków, którzy w 1837 roku zostali zmuszeni do opuszczenia ojczystej Austrii z powodu innych przekonań religijnych. W uroczystości brali udział: przedstawiciele kościoła ewangelickiego z Vangu z pastorem i chórem, przedstawiciel konserwatora, Urzędu Gminy i młodzież szkolna oraz dyrekcja szkoły. Na ul. Nadbrzeżna oddano do użytku nową oczyszczalnię ścieków. Na wiosnę przez teren Mysłakowic przeprowadzono wielką rurę gazową z którą wszyscy wiązali duże nadzieje. Pod koniec czerwca odbyły się II wolne samorządowe wybory do Rady Gminy. Jesienią firma pana Józefa Cyrka, utwardziła boisko obok szkoły do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej. Całość wyasfaltowano i obłożono krawężnikami, większość finansów wnieśli rodzice i zakłady pracy z Mysłakowic oraz Urząd

Gminy Mysłakowice jako nadrzędny organ szkoły. Jesienią nowy rok szkolny powitał nowy dyrektor oraz 509 uczniów i 40 nauczycieli.

 

1995

DZPL Orzeł obchodziły Złoty Jubileusz pracy po II wojnie światowej. Z tej okazji w gospodzie „Pod Kasztanami” były gratulacje, przemówienia, dyplomy, medale i naturalnie jak zawsze nagrody dla najlepszych pracowników. Jesienią Szkoła Podstawowa również obchodziła 50 lecie istnienia polskiej szkoły w Mysłakowicach. Na uroczystości byli weterani, goście, młodzież. Z tej okazji kol. Emil Pyzik wydał książkę „50 lat szkoły w Mysłakowicach” którą wręczano zaproszonym gościom i weteranom zawodu nauczycielskiego. Z dużego stawu wyciągnięto zniszczoną bramę ze szczęk wieloryba i po oczyszczeniu oddano do konserwacji. Specjalny podtrzymujący metalowy szkielet wykonano w Orle . Po konserwacji szczęki wróciły do miejscowej parafii, bo ks. Tadeusz obiecał że ustawi je obok kościoła. Niestety, stało się inaczej, szczęki przeleżały na parafii 10 lat i dalej tam leżą. Istnieje nadzieja że staną one przed pałacem obok pomnika Fleidla. Późną jesienią przedstawiciele Gminy w osobach: dyrektorzy szkół, przedszkoli, GOPS, GZASz, Urzędu Gminy oraz kilku nauczycieli i radnych byli na 7 dniowej wycieczce – wizycie, w Gminie duńskiej Lemwig. Podczas wizyty zwiedzano: urzędy, szkoły, przedszkola, kluby, biblioteki, domy pomocy, miasto i wiele różnych atrakcji.

Dnia 23 stycznia w kościele parafialnym odbył się pierwszy raz konkurs pt. Śpiewamy kolędy i pastorałki. Nagrody dla młodzieży i dzieci ufundowali: ks. proboszcz, wójt gminy i dyrektor szkoły. W dniach 7 – 17 maja 100 uczniów z klas I – VI wyjechało do Międzyzdrojów w ramach „Zielonej szkoły” a wraz z nimi 7 opiekunów i nauczycieli. Rodzic ponosił koszt w wysokości 120 zł. Nowy rok szkolny rozpoczęło 510 uczniów i 40 nauczycieli.

 

1996

Dnia 11 stycznia odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanej kotłowni na gaz w dwóch budynkach szkolnych. Stare i wysłużone piece węglowe odeszły na spoczynek, a kotłownia jest wyłożona kafelkami i posiada elektroniczne sterowanie w zależności od pory dnia i temperatury otoczenia. Otwarcia dokonała pani Wójt Elżbieta Zakrzewska w obecności radnych, wykonawców, dyrekcji szkoły i młodzieży. Na wiosnę delegacja Związku Gmin Karkonoskich wyjechała do Niemiec do Zittau. W parafii odbyła się wielka uroczystość kościelno – patriotyczna z okazji nawiedzenia Mysłakowic przez cudowny obraz Matki Boskiej Łaskawej z Krzeszowa. W kościele był kolejny konkurs „Kolędy i pastorałki” – śpiew i muzyka, tym razem było również sporo mieszkańców oraz cała szkoła i nauczyciele. Tak jak i poprzednio rozdano nagrody i wyróżnienia. Jesienią odbyły się Dni Promocji Gminy Mysłakowice w Bukowcu. Były wystawy, śpiewy, przemówienia, teatr i poczęstunek a wieczorem zabawa ludowa. W tym roku weszła w życie denominacja złotówki 100 zł = 1 gr lub 1.000 zł = 10 gr. W ciągu jednego dnia przestaliśmy być milionerami, a w portfeliku znowu pojawiły się drobniaki ale o jakiej wartości! Nowy rok szkolny powitało 491 uczniów i 30 nauczycieli.

 

1997

Minęło równe 100 lat, od wielkiej klęski powodziowej w 1897 roku jaka nawiedziła Kotlinę Jeleniogórską. W tym roku powódź nazwano 1000 letnią, wielką, potężną, niszczącą i brzemienną w skutki. Rzeka przypomniała nam, że nie wolno o niej zapomnieć, ani jej lekceważyć, że nie można z nią wygrać lecz należy z nią zgodnie i wspólnie żyć. Otwarto Ośrodek Rehabilitacji ufundowany przez KRUZ. Rozpoczęto wykopy pod kanalizacje pierwszych ulic w Mysłakowicach. Jest to początek wielkiej pracy która trwać będzie przez wiele lat w naszej gminie. Po powodzi wybudowano 3 domy 4 rodzinne i 1 jednorodzinny typu kanadyjskiego, dla tych którzy najbardziej ucierpieli podczas powodzi. W gminie bardzo uroczyście obchodzono 25 lecie Gminy Mysłakowice. Były przemówienia, historia powstania, występy, poczęstunek i rozmowy dawnych naczelników z obecnym wójtem. W kościele odbył się kolejny konkurs kolędowy w obecności dzieci i mieszkańców. Podczas wakacji usunięto stare zniszczone płytki przed pałacem i zastąpiono je kolorowymi puzlami. W lipcu odbyła się kolejna pielgrzymka papieża Polaka do swojej ojczyzny. Z Mysłakowic również wyjechała pielgrzymka mieszkańców

na spotkanie z papieżem w Legnicy, było pięknie, wspaniale i bardzo interesująco, choć może mniej spontanicznie. Nowy rok szkolny rozpoczęło 457 uczniów i 34 nauczycieli w 18 oddziałach.

 

1998

W gminie powołano Radę Młodych. W jej szeregi weszli uczniowie 4 najstarszych klas szkół podstawowych i szkół średnich. Aby kupić sztuczne dłonie dla Ani z Gruszkowa, w kościele parafialnym w Mysłakowicach odbył się koncert kolęd orkiestry dętej z Krzywinia za wstępami.

Uczennice J. Byczko i A. Bułka w ramach nagrody w konkursie ogłoszonym przez Centrum Samorządu Uczniowskiego, pojechały na obrady Sejmu Młodzieżowego do Warszawy. Tam spotkały się ze znanymi politykami oraz z przedstawicielami rządu. W dniach 29.IV – 4.V. dyrekcja szkoły zorganizowała wycieczkę dla pracowników szkoły i ich rodzin do Włoch tj. Padwa, Florencja, Wenecja, Watykan i Rzym. Jesienią odbyły się kolejne Dni Promocji Gminy Mysłakowice w Bukowcu. Kolejne wybory do władz samorządowych odbyły się 11 października. Wójtem gminy został Zdzisław Pietrowski a przewodniczącą Rady Gminy pani Jolanta Peciak.

W Mysłakowicach odbyła się wielka uroczystość patriotyczna dla Tyrolczyków. Po generalnym remoncie otwarto „Gospodę Tyrolską” na ul. Starowiejskiej obok obwodnicy. Na uroczystość przyjechało kilka autokarów mieszkańców z Tyrolu austriackiego w regionalnych strojach. Impreza rozpoczęła się przed pałacem złożeniem wieńców pod pomnikiem potomka Johannesa Fleidla. Po części oficjalnej nastąpił wymarsz w zorganizowanych kolumnach do otwartej Gospody Tyrolskiej, tam odsłonięto pomnik wygnańców z Tyrolu. Na zakończenie były występy, pieśni i poczęstunek. Nowy rok szkolny rozpoczęło 421 uczniów i 34 nauczycieli.

 

1999

Na wiosnę miała miejsce wymiana młodzieży pomiędzy gminami Mysłakowice i Leopoldshoche z Niemiec. Dzieci przez okres dwóch tygodni przebywały w polskich i niemieckich rodzinach, oraz chodziły do polskiej i niemieckiej szkoł W czerwcu odbyły się kolejne Dni Promocji Gminy tym razem połączone z Dniem Włókiarza na stadionie w Mysłakowicach. W dniach 30.IV – 3.V. dyrekcja szkoły zorganizowała wycieczkę autokarową dla pracowników szkoły i ich rodzin do Czech i Austrii. Zwiedzano Pragę, Wiedeń i Jaskinię Punkwy na Morawach. Dnia 16 października odbył się Eko – Festyn, pod hasłem „Żyj w zgodzie z naturą”. W imprezie wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście oraz liczni mieszkańcy. W dniach 28.XI – 1.XII w parafii Mysłakowice odbyły się Jubileuszowe Misje. Przy zbiegu ul. Szkolnej i Daszyńskiego na darowanym gruncie postawiono Krzyż Milenijny z okazji zbliżającego się roku 2000.

W Gospodzie Tyrolskiej uroczyście otwarto Muzeum Tyrolskie. Muzeum mieści się w jednej izbie na I piętrze. Zgromadzono tam liczne eksponaty i pamiątki z wędrówki innowierców z Tyrolu na Śląsk do Erdmannsdorf. Informacja znajduje się w dwóch językach polskim i niemieckim. Zamieszczono również wiele zdjęć, grafik oraz map z tamtego okresu. W tym roku wprowadzono również nowy podział administracyjny kraju tj. duże województwa i powiaty. W szkole było 383 uczniów i 34 nauczycieli.

Dnia 1 stycznia powstało województwo dolnośląskie.

 

2000

W kościele uroczyście poświęcono sztandar parafii Mysłakowice. Na terenie obok pałacu odbyły się I Dni Promocji Agroturystyki. W styczniu odbyło się I spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych z rejonu Jelenia Góra. Najpierw odbyła się uroczysta msza św. z udziałem bp. legnickiego, a później przyjęcie z poczęstunkiem w klubie Radar. Na przełomie kwietnia i maja dyrekcja szkoły zorganizowała wycieczkę autokarową dla pracowników i ich rodzin do Francji – Paryża, gdzie zwiedzano Wieżę Eifla, Wersal, Centrum Pompidu, Pola Elizejskie, przejazd po Sekwanie, Nort Dame, Sacre Ce – było wspaniale. Dnia 2 kwietnia zlikwidowano komunikację kolejową na trasie Karpacz Jelenia Góra. Pociągi jeździły przez 105 lat tj. 1895 – 2000. Przed wojna pociągi z Karpacza jeździły do Berlina, Drezna, Lipska czy Wrocławia.

W czerwcu obchodzono kolejne dni Promocji Gminy Mysłakowice i Święto Lnu pod Śnieżką. Cała impreza odbyła się na miejscowym stadionie. Zgodnie z reformą oświaty powstały 6 klasowe szkoły podstawowe i 3 letnie gimnazja. W naszej gminie takie gimnazja jako szkoły zbiorcze powstały w Łomnicy i Mysłakowicach. Do gimnazjum w Mysłakowicach należą wsi Kostrzyca i Bukowiec. Dzieci dowożone są specjalnym „gimbusem”. Do szkoły uczęszczało 444 uczniów i 21 nauczycieli. Stan ludności w poszczególnych wioskach naszej gminy: Dąbrowica – 538, Kostrzyca – 854, Łomnica – 1.935, Mysłakowice – 4.360, Wojanów – 518, Bobrów – 205, Bukowiec – 683, Gruszków – 108, Karpniki – 804, Struznica – 84, Krogulec – 123, cała gmina – 10.212 osób.

2001

W styczniu odbyło się II spotkanie osób niepełnosprawnych z Kotliny Jeleniogorskiej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele powiatu, gminy, radni oraz mieszkańcy Gminy Mysłakowice. Mszy św. przewodniczył bp. legnicki i księża z dekanatu. Po mszy wszystkich niepełnosprawnych przewieziono autokarami do klubu Radar, gdzie były życzenia, kolędy i poczęstunek. Wiosną w kościele odbyła się uroczystość ekumeniczna ewangelicko – katolicka, dawnych mieszkańców Erdmannsdorf – Zillerthal i obecnych mieszkańców Mysłakowic. Potomkowie dawnych mieszkańców ufundowali kamienny obelisk na cmentarzu komunalnym, na którym znajdują się daty: 1385 – powstanie miejscowości, 1838 – przybycie Tyrolczyków do Mysłakowic, 1946 – wysiedlenie do Niemiec, 2001 – postawienie kamienia pamiątkowego. Gminę reprezentował wójt ale byli również obecni liczni mieszkańcy Mysłakowic.

W czerwcu odbyły się kolejne Dni Promocji Gminy i Święto Lnu pod Śnieżką. W Wojanowie po dawnym PPH założono hodowlę strusi, wywołało to wielkie zainteresowanie i sporą sensacje. Również w czerwcu parafię i szkołę odwiedził bp. legnicki Stefan Regmunt. Były spotkania, dyskusje, bierzmowanie, zwiedzanie pałacu i szkoły i obowiązkowe wyjście na wieżę pałacu by podziwiać panoramę Karkonoszy.

W dniach 27.IV – 3.V. dyrekcja szkoły zorganizowała wycieczkę autokarową dla pracowników i ich rodzin do Chorwacji i Słowenii. Zwiedzano: Zadar, Split, Trogir, Krka, wodospady i jaskinie. W marcu szkoła otrzymała samochód dostawczy od zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej Leopoldschohe. W maju w szkole odbył się II Festyn Ekologiczny, były pokazy, konkursy sportowe, konkursy rodzinne, ekologia, loteria, grochówka i słodycze. Wiosną odbyła się kolejna wymiana dzieci między zaprzyjaźnionymi gminami z Polski i Niemiec. Nowy rok szkolny rozpoczęło 502 uczniów i 30 nauczycieli.

 

2002

W gminie odbyła się IV edycja wyborów do samorządu lokalnego. W tym roku mieszkańcy gminy wybierali wójta w wyborach bezpośrednich. Na wójta wybrano Zbigniewa Pietrowskiego. W styczniu odbyło się III spotkanie osób niepełnosprawnych tak w kościele jak i klubie Radar. Uroczystości przewodniczył bp. legnicki oraz przedstawiciele starosty i gminy oraz radni i mieszkańcy Mysłakowic. Latem na boisku szkolnym odbył się II Powiatowy Piknik Agroturystyczny. Wielki garnek w drodze do Karpacza zatrzymał się na chwilę na stacji paliw w Mysłakowicach, pojemność garnka kuchennego wynosiła 5.000 l. Wiosną odbyła się kolejna wymiana uczniów między gminami Polski i Niemiec. W czerwcu wyszli pierwsi absolwenci gimnazjum. Związek Gmin Karkonoskich obchodził 10 lecie swego istnienia. Do szkoły uczęszczało 486 uczniów i 37 nauczycieli. Dnia 9 maja w Jeleniej Górze poświęcono Krzyz Milenijny na wzniesieniu Sośnia za Zabobrzem. Stzn ludności w poszczególnych wioskach naszej gminy: Dąbrowica – 533, Kostrzyca – 841, Łomnica – 1.948, Mysłakowice – 4.410, Wojanów – 466, Bobrów – 194, Bukowiec – 681, Gruszków – 113, Karpniki – 790, Struznica – 86, Krogulec – 127, cała gmina – 10.190 ludzi.

 

2003

W styczniu odbyło się IV spotkanie osób niepełnosprawnych w kościele i klubie Radar z bp. legnickim i przedstawicielami samorządów lokalnych. W sierpniu był pożar domu nr 9 przy ul. Jeleniogórskiej. Spalił się dach i najwyższa kondygnacja. Mieszkańcy mieli wiele kłopotów z odbudową domu. Niektórzy mieszkańcy Mysłakowic przyjęli całe rodziny na pewien okres czasu pod swój dach. Na wiosnę odbyło się kolejne spotkanie ekumeniczne Tyrolczyków.

Na przełomie kwietnia i maja dyrekcja szkoły zorganizowała wycieczkę autokarową dla pracowników szkoły i ich rodzin do Krakowa, Wieliczki i Zakopanego oraz Wadowic. W maju odbyła się kolejna wymiana uczniów z Mysłakowic i Leopoldschohe. Nowy rok szkolny rozpoczęło 491 uczniów i 36 nauczycieli. Stan ludnosci w poszczególnych wioskach naszej gminy: Dąbrowica – 530, Kostrzyca – 852, Łomnica – 1.990, Mysłakowice – 4.407, Wojanów – 465, Bobrów – 201, Bukowiec – 639, Gruszków – 103, Karpniki – 797, Struznica – 86, Krogulec – 129, cała gmina – 10.201 osób.

 

2004

Na początku stycznia odbyło się V spotkanie osób niepełnosprawnych z Kotliny Jeleniogórskiej w kościele i w klubie Radar. W marcu uroczyście oddano do użytku nowa oczyszczalnię ścieków i towarzyszące budynki związane z tą inwestycją. Na otwarciu były władze gminy, Związku Karkonoskiego, wykonawcy i sporo zaproszonych gości. W maju nasza parafia została nawiedzona przez relikwie św. Wojciecha i Stanisława. Z tej okazji w kościele były wielkie uroczystości i procesja do Krzyża Milenijnego. Dnia 25 maja w górach spadł duży śnieg. W szkole oddano do użytku odremontowaną salę gimnastyczną. W otwarciu brali udział przedstawiciele gminy, powiatu a nawet województwa. Na wiosnę szkoła była gospodarzem „rajdu ekstremalnego”/ Uczestnicy wyruszyli na trasę o długości około 100 km. Podczas wakacji w szkole został zorganizowany obóz integracyjny dla młodzieży z Niemiec, Francji i Polski. W sierpniu obok pałacu odbył się IV Powiatowy Piknik Agroturystyczny. Nowy rok szkolny rozpoczęło 469 uczniów i 38 nauczycieli.

 

2005

Dnia 18 stycznia było VI spotkanie osób niepełnosprawnych z Kotliny Jeleniogórskiej, jak zawsze uroczystej mszy św. przewodniczył bp. legnicki w asyście wielu celebransów. Po nabożeństwie wszyscy przeszli do pałacu – szkoły, gdzie na sali gimnastyczne odbyło się spotkanie, śpiewanie i poczęstunek. Tyrolczycy i len – to dwudniowa impreza w klubie Radar. Na program złożyły się: wystawa zdjęć Tyrolczyków - domy, ubiory, wystawa staroci, wystawa publikacji pana Emila Pyzika – książki, albumy, przewodniki, stare pocztówki, grafiki i historie poszczególnych wiosek gminy, modele domów tyrolskich, warsztaty tkackie, szydełkowanie, degustacja potraw tyrolskich.

W maju dyrekcja szkoły zorganizowała wycieczkę autokarową dla pracowników i ich rodzin w Beskid Żywiecki: Wisła, Korbielów, Żywiec, Kalwaria, Wadowice i wody termalne na Słowacji. Dnia 6 maja uroczyście otwarto Wystawę Dolina Zamków i Ogrodów w pałacu w Łomnicy. Pod koniec maja odbył się Powiatowy Piknik Agroturystyczny. Dnia 9 czerwca w górach spadł duży śnieg. Dnia 15 czerwca ks. proboszcz otrzymał godność honorowego kanonika Legnickiej Kapituły, a co za tym idzie odpowiedni strój. W czerwcu odbyło się spotkanie dyrektorów szkół Polski, Niemiec i Czech z Mysłakowic, Horni Marsow i Peine – omawiano zasady współpracy. Dnia 2 kwietnia zmarł nasz ukochany papież Jan Paweł II.

 

2006

W styczniu odbyło się VII spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych pod przewodnictwem biskupa legnickiego Stefana Cichego. Dnia 8 maja zmarł ks. proboszcz, dziekan, kanonik Tadeusz Grabiak w szpitalu na Wysokiej Łące w Kowarach, po 25 latach pracy w parafii Mysłakowice. Uroczysty pogrzeb odbył się 12 maja z udziałem wielu gości z całej diecezji legnickiej. Ciało ks. Tadeusza spoczęło na cmentarzu komunalnym w Mysłakowicach. Nowym proboszczem i dziekanem został ks. Mieczysław Bętkowski. We wrześniu odbyły się Regionalne i Diecezjalnne Dożynki w kościele parafialnym w Mysłakowicach. Było bardzo dużo gości, delegacji a najwięcej pięknych wieńców, które ze sobą musiały konkurować. Kolejne Dni Promocji Gminy Mysłakowice i Święto Lnu pod Śnieżką odbyło się latem na stadionie. Podczas wolnych dni na początku maja odbyła się w klubie Radar kolejna impreza pt. Tradycja Tyrolska. Na uroczystość złożyły się wystawy, degustacje pokarmów, projekcja filmów, warsztaty, szydełkowanie i wiele innych atrakcji. Pracownicy szkoły tym razem wyjechali na Węgry.

 

2007

W styczniu odbyło się VIII Spotkanie Osób Niepełnosprawnych pod przewodnictwem biskupa legnickiego w kościele i GOKu. Dnia 14 stycznia w GOKu odbył się XV Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze przekazano na zakup urządzeń do leczenia dzieci. Zbudowano drewniany dom tyrolski na kółkach w celu promowania Gminy na kiermaszach. Orzeł łapie byka za rogi debiutując pomyślnie na Warszawskiej Giełdzie. Gmina pozyskała spore pieniądze z UE na budowę kanalizacji i wodociągów. W maju w GOKu odbyły się Dni Promocji Tyrolskiej, zaś w lecie to kolejne Dni Promocji Gminy i Festiwal Lniany pod Śnieżką. Dnia 21 sierpnia spalił się dom tyrolski na ul. Stawowej. Największym świętem była 170 rocznica Osiedlenia się Tyrolczyków – na uroczystość przyjechał wielka grupa Tyrolczyków w barwnych strojach z Austrii. Świętowano w Mysłakowicach, Kowarach i Jeleniej Górze.

Ludność 10 031 osób w tym 4 860 mężczyzn i 5 171 kobiet, zawarto 49 związków małżeńskich, urodziło się 196 dzieci a zmarło 101 osób, bezrobotni to 426 osób, emeryci 1 475 osób.

 

2008.

Dnia 13 stycznia w GOKu odbył się XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – gospodarzem było Kolo Gospodyń i Szkoła. Wolontariusze zbierali datki dla chorych dzieci. Dnia 26 stycznia było IX Spotkanie Opłatkowe dla Osób Niepełnosprawnych pod przewodnictwem biskupa legnickiego w kościele i GOKu. W dniach 14 – 15 czerwca odbyły się XIII Dni Promocji Gminy i VIII Festiwal Lniana pod Śnieżką, wtedy tez uroczyście otwarto korty tenisowe obok stadionu. W Wojanowie po 4 lat intensywnych prac pałac znowu świeci dawnym blaskiem. Latem w Karpnikach kręcono film o interwencji Wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowacje – „Operacja Dunaj”, opowiada o załodze polskiego czołgu który zbłądził podczas najazdu w 1968 roku – komedia. Dnia 5 VIII w Orle wybuchła rewolucja – w nagłym trybie Rada Nadzorcza odwołała 3 osobowy Zarząd. W lecie premier Jerzy Buzek i Letnia akademia w ramach wolontariatu odbyły się zajęcia dla uczniów którzy w wakacje pozostali w domu pt. „ Fizyka to fajna sprawa”. Gmina liczyła 10 058 mieszkańców, w tym 4 870 mężczyzn i 5 188 kobiet. Zawarto 66 związków małżeńskich, urodziło się 107 dzieci, zmarło 108 osób. Bezrobotnych 464 osoby i 1 495 emerytów.

2009

W styczniu odbylo się kolejne Spotkanie Osób Niepełnosprawnych pod przewodnictwem biskupa legnickiego w kościele i GOKu, było ponad 200 osób. Dnia 12 marca ewakuowano wszystkich ludzi przebywających w schronisku na Śnieżce ponieważ pękły talerze oraz została naruszona cała konstrukcja stalowa. Renesansowy pałac w Karpnikach w marcu uzyskał nowego właściciela, kupiła go Spółka z Gliwic. Nowy właściciel rozpoczął natychmiast prace remontowe aby doprowadzić go rewitalizacji. Dnia 19 kwietnia w pałacu w Łomnicy odbyła się „Mała Wielkanoc” promując tradycje przywiezione z różnych stron. Dnia 19 czerwca w Karpaczu otwarto nowoczesny akwapark. Dnia 1 lipca nad Kotlina przeszła straszna ulewa, zalało Karpniki i Strużnicę. W lecie upadła Fabryka Dywanów w Kowarach, prace straciło 200 osób. W górach wprowadzono elektroniczny system liczenia turystów. Dnia 7 października uroczyście otwarto szlak turystyczny z górnej stacji wyciągu pod Śnieżkę – jest tam solidna kamienna ścieżka dla inwalidzkich wózków. Dnia 27 listopada uroczyści oddano do użytku zniszczony przez wodę most. W dniach 5 – 6 grudnia w pałacu w Łomnicy odbył się Kiermasz Adwentowy.

 

2010

W miejscowości Gruszków powstało

STOWARZYSZENIE ODNOWY I ROZWOJU WSI GRUSZKÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/p